ANBI-gegevens VVP Goes

Naam en gegevens

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Goes
RSIN: 807018508
KvK-nummer: 40309202

Postadres:
Westsingel 174
4461 DS Goes

Bezoekadres:
Het bezoekadres is gelijk aan het postadres

E-mail: floevje@gmail.com

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Goes bestaat uit tenminste drie personen. De benoeming geschiedt uit de leden. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
De voorzitter wordt in functie gekozen.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
Een bestuurslid kan meer dan één functie vervullen.

Doel van de vereniging

 1. De vereniging heeft ten doel het vrijzinnig-protestants getuigenis in het algemeen en de Hervormde Gemeente te Goes (casu quo haar rechtsopvolger) en omgeving in het bijzonder op te bouwen en te versterken

Beleidsplan

De vereniging realiseert haar doelstelling door het ontwikkelen van de volgende activiteiten:

 • Het houden van Godsdienstoefeningen. Daarbij is de doelstelling dat twee maal per maand een bijeenkomst wordt gehouden.
 • Het maandelijks organiseren van een gesprekskring. Naast de leden van de Vereniging nemen ook niet-leden deel aan deze activiteiten.
 • Het mede organiseren van activiteiten voor leden van de Vereniging. Te denken valt aan gezamenlijke maaltijden, participeren door deelname aan muzikale activiteiten, enz. Actieve deelname van niet-leden is een gegeven.
 • Informatie voorziening door actief deel te nemen aan het gezamenlijk kerkblad “Op weg” van PKN kerkgemeenschappen in Goes en omgeving.
 • Deelname aan het overleg dat geïnitieerd wordt door de Raad van Kerken afdeling Goes.
 • Met als doel om de doelstelling van de vereniging te realiseren, worden verzoeken door maatschappelijke instellingen gehonoreerd.

Beloningsbeleid

De bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.
Voorgangers en organisten/pianisten die zorgdragen voor de muzikale begeleiding van de diensten, worden vergoed volgens de geldende normen.

Jaarverslag 2015

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 2015
De leden van de VVP Goes zijn in 2015 op 12 april en 10 mei in vergadering bijeen geweest. De vergadering van 12 april kende een zeer kritische inbreng van de leden. Ook de voorbereiding was niet vlekkeloos. Naast kritische opmerkingen over de samenwerking met DO en de inbreng van de VVP hierin, waren er ook zorgen over “hoe nu verder?” Deze vraag werd mede opportune door het feit dat Friedhelm Lamper met onmiddellijke ingang zijn voorzitterschap beëindigde. Tijd nemen om te zoeken naar een oplossing is veelal de meest voor de hand liggende keuze. De afspraak werd gemaakt om op 10 mei weer bij elkaar te komen. Op deze vergadering konden de ontstane vacatures in het bestuur worden opgelost. Met instemming van de aanwezige leden werd de samenstelling van het bestuur als volgt:

 • Jaap Ruster, voorzitter;
 • Wil Ruster – Timmerman, secretaris;
 • Jeroen Jebbink, penningmeester

BESTAND (GAST) LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Eind 2015 heeft F.C Lamper  zijn lidmaatschap beëindigd wegens verhuizing naar Vlissingen.

DIENSTEN / VIERINGEN VAN VVP EN DO IN 2015
Elke 2e en 4e zondag van de maand is er een kerkdienst in de Doopsgezinde Kerk aan de  Westwal. De dienst op de 2e zondag staat onder verantwoordelijkheid van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de dienst op de 4e onder verantwoordelijkheid van de Doopsgezinde Gemeente Goes. Extradiensten werden gehouden op bijzondere (zon)dagen, zoals:

 • 29 maart (5e zondag): Passiedienst (op Palmzondag),
 • 2 april: Witte Donderdag, tafelviering
 • 5 april (1e zondag): Pasen,
 • 25 december: Kerst                                                                                                          

In verband met de kerstdienst is de dienst op 27 december (4e zondag) vervallen.
Onze eigen pastor Annelies Breugum leidde de diensten op:
-        11 januari; Nieuwjaarsdienst;
-        5 april: Paasdienst
-        5 augustus;
-        25 december: Dienst op Kerstmorgen

Op twee zondagen heeft Ds. Leuny de Kam schilders laten ‘spreken’ in de dienst. Op 22 februari stond Vincent van Gogh centraal en op 26 juli het thema “Liefde”, toegespitst op Marc Chagall.
Met Pinksteren (24 mei) en op 13 december heeft “Zingen in Verbondenheid”, de zanggroep o.l.v. Nico Dekkers, meegewerkt aan de kerkdiensten.
Naast de tafelviering op Witte Donderdag is er ook een tafelviering geweest op zondag 27 september. Bij de gedachtenisdienst op 22 november is stil gestaan bij overledenen. Iedereen kon gebruik maken van de mogelijkheid om tijdens de dienst een kaarsje aansteken ter herinnering aan een overleden familielid of vriend.
NB. Het is goed om op te merken dat met wat aanpassingen voor de VVP bij bovenstaand verslag, sprake is van een gezamenlijk inbreng van beide voorzitters.

BELANGRIJK OM TE BENOEMEN

Het is goed om een aantal zaken te benoemen waarbij (gast) leden zijn of haar steentje hebben bijgedragen.

 • 30 mei: Oecumenische Kerkendag “Zeeuwse Spirit” in Goes. Verschillende workshops waren te volgen.
 • 12 september: “Open monumentendag. Thema: “Kunst en Ambacht.”
 • 26 september: quatre-mains concert van onze pianiste Olga Tkacenko en Elena Saenko. Het was genieten van het spel van beide dames.
 • 6 november: Klussenochtend!
 • Elke 3de maandag, behalve in de zomermaanden, de gesprekskring. Helaas loopt het bezoek van de leden aan de gesprekskring terug. Kan ook een signaal zijn om aan activiteiten te gaan denken.
 • Wat niet onbenoemd mag blijven is het succes van de gezamenlijke maaltijden. Een sterke stimulans gaat hierbij uit van een aantal leden van de VVP. (Ik noem geen namen, om te voorkomen dat ik iemand tekort doe)

COMMUNICATIE MET DE LEDEN
“Hoe informeren en communiceren we met de leden?”, was een aandachtspunt op de laatste ledenvergadering.
In “Samen op Weg” worden berichten opgenomen van de VVP Goes. Na wat navraag bleek dat vele leden geen abonnement op het Goese kerkblad hebben. Een keuze is toen gemaakt om zelf een INFO samen te stellen en dat per e-mail te verzenden. De datum van verschijning loopt parallel met “Samen op weg”. Vergt de nodige tijd van de secretaris, maar gezien de reacties voorziet het in een behoefte.

Tenslotte: We zijn een kleine vereniging, maar het is de moeite waard om gezamenlijk er ons voor in te zetten en uit te dragen waar we voor staan.

Financiële verantwoording: 

Kosten/Baten rekening VVP 2015        
               
Baten       Kosten      
    2015 2014     2015 2014
Bijdragen leden  €   2.295,00  €  2.435,00 Predikanten  €   1.639,43  €  1.664,89
Kollekten    €   1.531,48  €  1.482,60 Giften    €      434,65  €    858,00
Rente    €   1.336,05  €  1.982,20 Bloemen/attenties  €      284,10  €    445,03
        Gebouw    €   1.316,76  €  2.083,28
Totale baten  €   5.162,53  €  5.899,80 Afdracht VVP  €      770,00  €    704,00
        Diversen    €      638,44  €    672,39
        Organisten  €      435,10  €    358,28
        Cantate dienst  €      115,40  €      16,70
        Bijdrage keuken  €   3.000,00  
        Culturele week    
        Pastorale bijstand   €   4.484,14  €  3.947,96
Nadelig Saldo  €   7.955,49  €  4.850,73        
               
Totaal    €  13.118,02  € 10.750,53     € 13.118,02 € 10.750,53

 

Steun de VVP

Laat de vrijzinnige vlinder vliegen.

WORD DONATEUR

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht                       
030-8801497
info@vrijzinnig.nl

twitter310facebook

   

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief:

nieuwsbrief100
Klik hier voor meer contactgegevens

Agenda

25 Jun 2017
Elthetokerk Alblasserdam

Voorstelling ‘List & bedrog / de Jakobverhalen’


27 Aug 2017
Vrijzinnige kerk Zevenhuizen

Provinciale Buitendag Zuid-Holland


Column

 • Column: Eigenlijk wil ik God niet kwijt

  Misschien kun je geloven zonder God, maar Wim Jansen wil het opperwezen helemaal niet kwijt raken.