ANBI-gegevens VVP Lekkerkerk

Naam instelling: Vereniging van Vrijzinnige protestanten, afdeling Lekkerkerk en omstreken

KvK- nummer: 40465847

Adres vereniging: Fazantstraat 30, 2941RB  Lekkerkerk

Beschrijving doelstelling: De handhaving en versterking van het vrijzinnige element in de Protestantse Kerk in Nederland in het algemeen, en in de Protestantse Gemeente In Lekkerkerk in het bijzonder.
Beheren Jan van Zwienenfonds.

Beleidsplan op hoofdlijnen:
•           De VVP wil actief deel blijven nemen binnen de structuur van de plaatselijke PKN.
•           Proberen om leden te betrekken bij bestuur en andere activiteiten.
•           Activiteiten ontwikkelen die voor leden- en niet leden boeiend zijn.
•           Stimuleren van jeugdwerk, zoals de VCJC.
•           Streven naar evenwicht tussen inkomsten en uitgaven op de begroting.
•           Vanuit het Jan van Zwienenfonds financiële ondersteuning geven aan materie en immateriële activiteiten van de plaatselijke PKN, maar ook in de gemeente Krimpenerwaard.

Functies van de bestuurders: Conform de statuten kent de vereniging de bestuurlijke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Namen bestuurders: N.v.t. Namen van bestuurders van kerkgenootschappen hoeven niet te worden gepubliceerd.

Beloningsbeleid: Bestuurders werken op vrijwillige basis, ontvangen geen enkele vergoeding en hebben geen personeel in dienst.

Verslag in hoofdlijnen van de activiteiten:
•           In 2014 heeft een algemene vergadering plaatsgevonden waarin verslag is gedaan over 2013. Ook is de begroting vastgesteld.
•           Het bestuur heeft in dit jaar vier keer vergaderd.
•           Er wordt samengewerkt binnen partners van de PKN.
•           Bestuursleden hebben de provinciale en landelijke vergaderingen van de VVP bijgewoond.

Financiële verantwoording: Zie de bijlage. Die bestaat uit een staat van baten en lasten en een begroting.

Bijlagen:

Jaarverslag 2015 secretaris

Ledental
In december 2014 waren 46 personen lid van onze vereniging. In december 2015 waren dit er 44.

Bestuur
In het verenigingsjaar 2015 heeft het bestuur vier keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats bij de bestuursleden thuis. Het bestuur was in deze periode als volgt samengesteld:
Voorzitter                 - de heer L.G. v.d. Graaf
Secretaris                  - de heer A. van Vliet
Penningmeester     - mevrouw M.C. van Zoest- Boerboom
Lid                               - mevrouw N. Bol- Streefland
Lid                               - mevrouw E.T. de Vreede
Lid                               - mevrouw G.K. de Groot- Melsen
Lid                               - de heer P.A. v.d. Wulp

Algemene ledenvergadering 2015
Deze vergadering vond plaats op dinsdagmiddag 12 mei 2015 in de bovenzaal van Ge-Ar en werd bijgewoond door 17 leden/bestuursleden en belangstellenden. Na de pauze verzorgde dominee Carola Dahmen uit Berkenwoude een interessante lezing over “wondergenezingen in de tijd van het nieuwe testament”.

Zinzondagen 2015
De zinzondagen vonden plaats op:
22 februari      Voordracht door ds. Wim Jansen naar aanleiding van zijn boek “Vlammend Paradijs”.
22 maart          Theatervoorstelling over “Paulus in het oog van de storm” door Kees Posthumus en Juul Beerda.
11 oktober      Foekje Dijk en Thijs Kwakernaak met een voordracht over “Bijbelse vrouwen”.
15 november   Lezing door C.J. den Heyer n.a.v. zijn boek “Ruim Geloven”.

Passiespelen Tegelen
Op 23 augustus is op ons initiatief een busreis georganiseerd naar de Passiespelen in Tegelen. Aan deze reis hebben 46 leden en andere belangstellenden deelgenomen. Deze reis is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Jan van Zwienenfonds.

Kerstgroet
Ook dit jaar hebben onze leden en kerkelijke relaties weer de jaarlijkse kerstbundel van de VVP ontvangen met daarin bijgevoegd de traditionele kerstgroet van onze voorzitter.

Overleden
In 2015 hebben we wegens overlijden afscheid moeten nemen van:
De heer J. de Hoop, overleden op 24 september 2015.

Activiteiten landelijke en provinciale VVP
Afgevaardigden vanuit ons bestuur hebben in 2015 de algemene ledenvergaderingen van de provinciale en landelijke VVP bijgewoond. 

Jan van Zwienenfonds
Na het overlijden van de heer Jan van Zwienen bleek dat hij bij testament de toenmalige vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Lekkerkerk had aangewezen als enige erfgenaam. Er is toen besloten om de erfenis onder te brengen in het Jan van Zwienenfonds. Het fonds wordt beheerd door het bestuur van de plaatselijke VVP. De begroting moet, evenzo als de financiële bescheiden van de vereniging, worden goedgekeurd door de leden. Als de vereniging wordt ontbonden vervalt het batig saldo aan de Landelijke VVP.

Tot slot
In 2015 is ons ledental wegens overlijden en een opzegging gedaald. Niet verwonderlijk, gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden. Onze zinzondagen zijn steeds interessante bijeenkomsten. Jammer dat de belangstelling hiervoor vaak tegenvalt. Het is nog niet zover, maar op zondag 28 augustus organiseren wij de Provinciale Ontmoetingsdag van de VVP in Zuid-Holland. Zodra het programma gereed is dan wordt u hierover geïnformeerd. En als u een e.mailadres heeft, en bij ons nog niet bekend, dan horen wij dat graag. Onze leden met een e.mailadres krijgen regelmatig interessante informatie vanuit de landelijke- of provinciale VVP toegezonden, maar ook ander nieuws.

Adri van Vliet, secretaris

Jaarrekening VVP Lekkerkerk e. o. 2015

Inkomsten                                         Uitgaven

Saldo kas                    €  252,70        VVP Z-H                              €  180,-
Saldo bank                      761,52        VVP Nederland                  1314,41
Contributie                     690,-           Passiespelen                       1451,50
Collecte zinzondagen 573,60        Turfhoeve                             1347,12
Donaties                          115,58        Pouw Vervoer                       875,-
Collectebonnen               15,-           La Place                                   264,28
Opname Rabobank    3000,-           Entree kerk                            320,-
Opgenomen bank         400.-           Naar kas                                  400,-
Passiespelen                2090,-           Schouten verzekeringen    242,-
                                                                Beloning P.S.                             50,-
                                                                Bloemen                                  432,95
                                                                Portie/papier/kopieën           41,97
                                                                Bankkosten                               79,72
                                                                Reiskosten sprekers               84,60
                                                                Kosten sprekers                     375,-
                                                                Consumpties                                9,40
                                                                Saldo kas                                  169,05
                                                                Saldo bank                               261,40
Totaal                        € 7898,40     Totaal                                € 7898,40

Steun de VVP

Laat de vrijzinnige vlinder vliegen.

WORD DONATEUR

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht                       
030-8801497
info@vrijzinnig.nl

twitter310facebook

   

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief:

nieuwsbrief100
Klik hier voor meer contactgegevens

Agenda

25 Jun 2017
Elthetokerk Alblasserdam

Voorstelling ‘List & bedrog / de Jakobverhalen’


27 Aug 2017
Vrijzinnige kerk Zevenhuizen

Provinciale Buitendag Zuid-Holland


Column

  • Column: Eigenlijk wil ik God niet kwijt

    Misschien kun je geloven zonder God, maar Wim Jansen wil het opperwezen helemaal niet kwijt raken.