Een vrijzinnige visie op de alverzoening

Een vrijzinnige visie op de alverzoening

Bestaat de Hemel? Bestaat de Hel? En wie gaan daar dan naartoe? Komen alleen bekeerde christenen in de Hemel en moet de rest eeuwig lijden in de vlammen? De generale synode van de Protestantse Kerk sprak op 10 november over dit onderwerp. De vrijzinnige synodeleden lieten van zich horen.

De inzet van de synodebespreking was de vraag of er bijbelse gronden zijn voor de alverzoening, de leer dat iedereen uiteindelijk de Hemel bereikt. De Nederlandse Geloofsbelijdenis wijst dit in artikel 37 af en de synode sloot zich hier uiteindelijk bij aan.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten meent dat we ons met een dergelijke discussie op glad ijs bevinden. We proberen uitspraken te doen over iets waar we geen kennis van hebben. Niemand kan over de grenzen van de dood kijken; niemand weet wat er dan gebeurt.

Hester Smits is vrijzinnig predikant van de protestantse gemeente Wognum Benningbroek, Sijbekarspel en Nibbixwoud (Noord-Holland). Zij zat in de synode en sprak de volgende woorden. De VVP sluit zich daar graag bij aan:

Geachte synode, preses,

Ze was rond de tachtig jaar, lag moederziel alleen in een ziekenhuisbed en toen ik daar als jonge stagiair kwam, zei ze: in een soort van wanhoop: ik wil naar huis. Natuurlijk, wie wil er in een ziekenhuis zijn?  Maar dat bedoelde ze niet. Ze wilde naar het Vaderhuis. En toch ook weer niet, dat was haar wanhoop. Aan het eind van haar leven, ziek en alleen, was ze bang om te sterven. Bang gemaakt, zou ik zeggen. Bang voor een God die genoegdoening eist. Ik sprak met haar, ik bad voor en met haar, ik smeekte, ik duimde, ik probeerde haar te bereiken maar het geloof en de angst zaten in haar botten. Zij stierf, in angst.

Als ik de hele discussie lees rondom het gravamen Bokhout dan moet ik aan haar denken en aan hoe ongenadig het geloof is geweest voor haar.

Het staat haaks op mijn geloof en overtuiging. Natuurlijk leggen wij rekenschap af voor onze daden, in dit leven. Maar bij alles wat je gelooft, denkt en hoopt, is er grote eerbied voor God en voor het feit dat ons kennen onvolkomen is.

In het rapport wordt er geexegetiseerd bij het leven. Maar met respect voor alle mensen die zich hebben gebogen over Schriftteksten: waarom niet hardop zeggen dat onze interpretatie nooit de pretentie kan hebben van de waarheid. Het geloofsgesprek is een doorgaand gesprek met de traditie, de Schrift en de vragen waar wij ons nu voor zien gesteld. Dat gesprek kan scherp en to the point worden gevoerd, ook in de synode. Maar ik zou er voor willen pleiten dat wij erkennen dat ons kennen onvolkomen is en dat de Schrift een bibliotheek van getuigenissen is waar wij in mogen wonen. Maar laat niemand zeggen dat het zo en niet anders moet worden uitgelegd. Daar zijn de grootste ongelukken mee gebeurd. In het rapport wordt ruiterlijk toegegeven dat het gesprek met de traditie en de belijdenisgeschriften een voort-durend gesprek is, laat dat dan ook met zoveel woorden over Schriftuitleg worden gezegd. Nu kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de Synode, bij monde van allerlei mensen, toch tegen Bokhout zegt: jij legt de Schrift niet goed uit.

Laten we elkaar de ruimte gunnen en als synode de voorwaarden scheppen om te komen tot een persoonlijke getuigenis gebaseerd op de traditie, de Schrift en onze eigen vragen.  

Lees ook: Alverzoening, wat is het?

Deel dit