Nieuwsbrief oktober

Nieuwsbrief oktober

In de nieuwsbrief van oktober aandacht voor de volgende zaken waaronder de Algemene Ledenvergadering in november, de visienota van de VVP en het daaruit voortvloeiend toekomstige beleid en de jaarlijkse kerstbundel.

Nieuwsbrief oktober

Inhoud:
Algemene vergadering in november
Visienota Als een vlinder in de kerk
Brainstormen over de toekomst
Kerstbundel
De zinzoekers in Kampen
Beleidssecretaris thuis
Jubileum
Benjamins VVP-hoogleraar

Algemene Vergadering in november
Op 12 mei vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in Vrijburg (Amsterdam). Omdat de begroting voor 2013 op dat moment nog niet besproken kon worden, zal er op 10 november een extra Algemene Vergadering plaatsvinden in Gouda. Als het goed is heeft u de uitnodiging en de stukken daarvoor net ontvangen.
De financiële situatie van de vereniging baart zorgen en de bespreking hiervan op 10 november is van groot belang. En daarnaast en er mee samenhangend staat ook de toekomst van de vereniging op de agenda; hoe ziet die er uit? Gaan we op de huidige weg verder of zijn veranderingen nodig? We beginnen de vergadering met een boeiende lezing van Koert van de Velde, schrijver van het boek ‘Flirten met God’, dat gaat over het verschijnsel dat veel mensen tegenwoordig niet meer kunnen geloven in religieuze zaken, maar toch ook geen atheïst zijn. Komt allen!

Visienota Als een vlinder in de kerk
Tijdens de Algemene Vergadering  op 12 mei is de visienota van de vereniging gepresenteerd. De nota Als een vlinder in de kerk beschrijft waar de VVP voor staat en waar zij naar toe wil. De nota is opgebouwd rondom drie kernthema’s:
- vrijzinnigheid: de VVP staat voor het vrijzinnige geluid binnen de Protestantse Kerk
- diversiteit: de VVP wil de diversiteit in het geloof ondersteunen en stimuleren
- dienstbaarheid: de VVP wil niet dat het geloof bij enkel woorden blijft, maar wil zich inzetten voor een betere wereld
De nota formuleert de visie van de vereniging en moet de basis vormen voor beleidsnotities die concrete uitwerkingen bevatten over ons te voeren beleid.

Brainstormen over de toekomst
Op 17 september vond in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht een brainstormsessie plaats over de toekomst van de VVP. Uitgangspunt was de nieuwe visienota van de vereniging: hoe kunnen we deze nota vertalen naar concreet beleid? Bestuurslid Koos Bakker hield een confronterende inleiding: volgend jaar vieren we ons 100-jarig jubileum, maar met de huidige ontwikkelingen komt er geen 110-jarig jubileum. Er moet dus iets veranderen. Rondom enkele prangende toekomstvragen gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om met elkaar te praten en te discussiëren over wat er gedaan moet worden. Met de uitkomsten van deze discussies gaat het bestuur aan de slag. Als alles meezit worden tijdens de Algemene Vergadering in november de eerste resultaten hiervan gepresenteerd.

Kerstbundel
Traditiegetrouw verschijnt binnenkort de kerstbundel van de VVP met daarin verschillende interessante artikelen en overdenkingen. Een ideale publicatie om in de kerststemming te komen! Dit jaar is de bundel samengesteld door Kim Magnée en Erik Jan Tillema. Vanaf nu kunt u de kerstbundel bestellen per e-mail (info@vrijzinnig.nl) of telefoon (030-8801497).

De zinzoekers in Kampen
In Kampen zijn vrijzinnigen organisaties (VVH, NPB, Remonstranten, Doopsgezinden, Lutheranen, Vrijmetselaars en anderen) druk bezig om de handen in elkaar te slaan. Het platform Zinzoekers IJsseldelta meent dat er meer onderlinge overeenkomsten zijn dan verschillen en daarom pleit zij voor meer samenwerking en uitwisseling. Bezoek de website www.dezinzoekers.nl voor meer informatie. Op 17 november is er een ontmoetingsdag rond ‘Social Media’ waar u zich voor aan kunt melden.

Beleidssecretaris thuis
Al sinds begin juni heeft onze beleidssecretaris, Corrie Jacobs, last van een aandoening aan haar oog waardoor zij niet in staat is om te werken. Ze is onder behandeling en we hopen dat we haar snel weer in ons midden kunnen verwelkomen. Tot die tijd vervangt Erik Jan Tillema, onze oude voorzitter, haar voor een aantal uur per week.

Jubileum
In 2013 bestaat de landelijke vereniging honderd jaar en dat gaan we vieren! Een jubileumcommissie is druk bezig met het organiseren van verschillende activiteiten. Wat kunnen we verwachten? Een publicatie met bijdragen over het verleden, heden en de toekomst van de VVP, een speciale liturgiekrant met materiaal voor een echte vrijzinnige kerkdienst, bedoeld voor predikanten binnen de PKN. Ook gaan we het jubileum met elkaar vieren op 6 april. Het belooft een mooie dag te worden met een spetterend programma. Nadere informatie volgt.  

Benjamins VVP-hoogleraar
Rick Benjamins (1964) bekleedt per 1 september de bijzondere leerstoel namens de VVP aan de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Hij zal zich gaan bezighouden met de invloed en ontwikkeling van het vrijzinnige gedachtegoed.
Benjamins studeerde theologie van 1983 tot 1989 in Groningen en Marburg en promoveerde in 1993 op een proefschrift over de theologie van Origines. Als predikant diende hij verschillende gemeenten en sinds 2008 is hij docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Daarnaast was hij actief bij de oprichting van de protestantse predikantenbeweging Op Goed Gerucht.

Deel dit