ANBI-gegevens De Schakel Middelburg

A. Algemene gegevens

Stichting 'De Schakel', statutair gevestigd te Middelburg
RSIN-nummer 002918122
KvK nummer 41113130
Contactgegevens: johanklumpenaar@xs4all.nl
post- of bezoekadres: 
Pres. Wilsonlaan 33
4334 GB Middelburg
telefoon: 0118-635989
                    

 B. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit:
voorzitter: vacant
secretaris: vacant
C.P. Lobbezoo, penningmeester
J.D. Klumpenaar, lid
J.L. Vreeke, lid

C. Doelstelling

A. het beheren en administreren van:

I.    het door verkoop van het Vrijzinnig Hervormd Centrum “ De Schakel” vrijgekomen vermogen, alsmede de aanwas uit opbrengsten daarvan:

II.  dat deel van het vermogen van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg dat die vereniging daartoe aanwijst;

B. het doen van bestedingen uit het onder A.I. genoemde vermogen met bestemmingen in de geest van de doelstellingen van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden  Middelburg, zoals omschreven bij of krachtens haar statuten

 D. Beleidsplan

 Samen met de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg financieel garant staan voor de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap te Middelburg.

 E. Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden; gemaakte onkosten worden vergoed. 
De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst. 

 F.  Verslag activiteiten/voorgenomen bestedingen

In 2018 heeft de stichting de kosten van het uitje van de vrijwilligers van de Koorkerkgemeenschap voor haar rekening genomen.

In het kader van de algehele herziening van de organisatiestructuur van de Koorkerkgemeenschap zal ook het functioneren en/of voortbestaan van de stichting worden meegenomen.

G.  Verkorte staat van baten en lasten