ANBI-gegevens Steunfonds VVP Leiden-Oegstgeest

Naam
Stichting VVP-Steunfonds

KVK-nummer
41166379

RSIN
803753196

Rechtsvorm
Stichting

Bezoek- en postadres 
Warmonderweg 60
2341 KX Oegstgeest

Telefoonnummer
06-54641516

Emailadres
brunlobster@gmail.com

Statutaire zetel
Leiden

Datum akte van oprichting
17-12-1981

Bestuurders
Vijf, te weten: voorzitter/secretaris, penningmeester en drie leden

Doelstellingen
1 het ondersteunen van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Leiden­Oegstgeest
2 het verwerven, bezwaren en vervreemden van en het deelnemen in registergoederen ten behoeve van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Leiden-Oegstgeest
3 het ondersteunen van andere diaconale en/of sociale doelen
4 de stichting heeft geen winstoogmerk

Beleidsplan
Nu de te ondersteunen vereniging VVP Leiden-Oegstgeest zich per 31-12-2016 zal opheffen gaat de Stichting een aantal taken overnemen w.o.de aanstelling van de pastoraal werker. Voorts zal zij de ondersteuning verzorgen van vrijzinnige activiteiten die worden georganiseerd met en voor de voormalige leden en vrienden van de VVP. In dit kader worden in 2016 de statuten met de doelstellingen aangepast, vooruitlopend op de nieuwe situatie.

Beloningsbeleid bestuurders
Bestuurders en andere vrijwilligers zijn onbezoldigd. Ze hebben recht op een vergoeding voor gemaakte kosten.
Beloningsbeleid personeel
Bij voornoemde indiensttreding van de pastoraal werker zullen gelden de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.

Uitgeoefende activiteiten
Het bestuur beraadslaagde over de resultaten van het aan de bank overgedragen beheer van het vermogen en over de steunaanvragen van de VVP. Zij bekeek de consequenties van de opheffing van de VVP, de bijbehorende overname van een aantal verantwoordelijkheden en anticipeerde daarop.

Financiële verantwoording

Voorgenomen bestedingen

Deze betreffen de honorering van steunaanvragen van de VVP Leiden-Oegstgeest.