ANBI-gegevens VVH Middelburg

ANBI gegevens Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg

A. Algemene gegevens 

Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg
RSIN- of fiscaal nummer; 02592769
KvK nummer 40310247

Contactgegevens:
J.D. Klumpenaar
post- of bezoekadres:
Pres. Wilsonlaan 33
4334 GB Middelburg
Telefoonnummer 0118-635989

Koorkerk
Koorkerkhof 2
4331 BB Middelburg
0118 613757

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit:
G. Hoek
P.C. van Keulen
J.D. Klumpenaar, voorzitter
F. Kruse
C.P. Lobbezoo, penningmeester
N. Slump, secretaris
D.C. de Vlieger

C. Doelstelling en visie 

De Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg Protestanten(VVHM) is een in 1895 opgerichte vereniging met als doel de versterking van het vrijzinnig godsdienstig beginsel in Middelburg.

Zij is organisatorisch verbonden met de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) De PGM is onderdeel van de PKN. De verbondenheid geschiedt in de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap, die een wijkgemeente van bijzonder aard is van de PGM.
In de Koorkerkgemeenschap neemt ook de Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland deel.

De vereniging werkt vanuit het volgende profiel:

 • Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom.
 • Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken.
 • Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.

D. Beleidsplan

In Middelburg wordt de doelstelling geconcretiseerd door de volgende activiteiten.

 • Financieel garant staan voor de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap, die wekelijks diensten houdt in de Koorkerk.
 • Het aan de Koorkerkgemeenschap ter beschikking stellen van de door het Rijk voor 100 jaar aan de VVHM ter beschikking gestelde Koorkerk.
 • Het verzorgen van het binnen onderhoud en bekostigen van de energie en onderhoudskosten van de Koorkerk.
 • Het deelnemen en ondersteunen van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten waarvan onze vereniging lid is.
  In Middelburg heet de vereniging nog officieel de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg (VVHM). In 2020/21 zal een aanpassing van de statuten plaatsvinden.
  Tevens zijn er plannen voor herziening/aanpassing van de structuur van de Koorkerkgemeenschap.

E. Beloningsbeleid 

De bestuursleden van de VVHM ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De vereniging  kent geen betaalde medewerkers maar draait als de meeste kerkelijke organisatie op vrijwilligers.
De Koorkerkgemeenschap heeft een predikant, die conform de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk(PKN) wordt betaald 

 Zie  website van de PKN Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden   

F. Verslag activiteiten

 • De Koorkerkgemeenschap mag over 2019 terugzien op een actief jaar met wekelijkse kerkdiensten en een groeiend ledental. De activiteiten betreffen naast de kerkdiensten een veelheid van drukbezochte kringen en lezingen in de eigen Koorkerk.
 • In 2019 zijn het podium en het liturgisch centrum vernieuwd. Ook zijn glazen tochtdeuren geplaatst in het ingangsportaal.

G. Voorgenomen bestedingen

Voor 2020 zijn geen investeringen gepland.

De begroting komt in principe overeen met de afgesloten jaarrekening omdat de verenging een constant financieel beleid volgt. Afwijkingen zijn vooral een gevolg van ontvangen legaten, erfenissen en rente en wisselende inkomsten van rentes, beleggingen en individuele bijdragen. Voor de begroting 2020 zie de verkorte concept jaarrekening 2019 bij H.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting