ANBI-gegevens VVH Middelburg

ANBI gegevens Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg

A. Algemene gegevens 

Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg

RSIN- of fiscaal nummer; 02592769
KvK nummer 40310247
Contactgegevens: bviveen@zeelandnet.nl
post- of bezoekadres, Noordweg 91
4353AV Serooskerke W
Telefoonnummer 0118-593312

Koorkerk

Koorkerkhof 2
4331 BB Middelburg
0118 613757

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit
B.J.C. Viveen Vrz
R.F.E. Oldenziel secretaris
C.P. Lobbezoo penningmeester
J.D. Klumpenaar
F. Kruse
D.C. de Vlieger

C. Doelstelling en visie 

De Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg Protestanten(VVHM) is een in 1895 opgerichte vereniging met als doel de versterking van het vrijzinnig godsdienstig beginsel in Middelburg.

Zij is organisatorisch verbonden met de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) De PGM is onderdeel van de PKN. De verbondenheid geschiedt in de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap, die een wijkgemeente van bijzonder aard is van de PGM.
In de Koorkerkgemeenschap neemt ook de Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland deel.

De vereniging werkt vanuit het volgende profiel:

  • Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom.
  • Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken.
  • Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.

D. Beleidsplan

In Middelburg wordt de doelstelling geconcretiseerd door de volgende activiteiten.

  • Financieel garant staan voor de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap, die wekelijks diensten houdt in de Koorkerk.
  • Het aan de Koorkerkgemeenschap ter beschikking stellen van de door het Rijk voor 100 jaar aan de VVHM ter beschikking gestelde Koorkerk.
  • Het verzorgen van het binnen onderhoud en bekostigen van de energie en onderhoudskosten van de Koorkerk.
  • Het deelnemen en ondersteunen van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten waarvan onze vereniging lid is.

In Middelburg heet de vereniging nog officieel de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg (VVHM). Een statuten aanpassing wordt voorbereid teneinde net als de landelijke vereniging officieel VVPM te heten.

E. Beloningsbeleid 

De vereniging  kent geen betaalde medewerkers maar draait als de meeste kerkelijke organisatie op vrijwilligers.

De Koorkerkgemeenschap heeft een predikant, die conform de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk(PKN) wordt betaald 

 Zie  website van de PKN Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden   

F. Verslag activiteiten

  • Per 1 september 2016 is ds C.L. de Feijter als predikant van de PKN voor de Koorkerkgemeenschap aangesteld. Per 1 november 2016 is haar vaste aanstelling voor 5 jaar verhoogd tot 50%.
  • De Koorkerkgemeenschap mag over 2016 terugzien op en actief jaar met wekelijkse kerkdiensten en een groeiend ledental. De activiteiten betreffen naast de kerkdiensten een veelheid van drukbezochte kringen en lezingen zowel in Zeeuwse bibliotheek als in de eigen Koorkerk.
  • In 2016 zijn verdere investeringen gedaan in de geluidsinstallatie (op afstand bedienbare bedieningsmogelijkheid). Verder wordt over nagedacht over een nieuwe opzet van het podium en inrichting van de Koorkerk


G. Voorgenomen bestedingen

De begroting volgt komt in principe overeen met de afgesloten jaarrekening omdat de verenging een constant financieel beleid volgt. Afwijkingen zijn vooral een gevolg van ontvangen legaten, erfenissen en rente en wisselende inkomsten van rentes, beleggingen en individuele bijdragen. Voor de begroting zie verkorte jaarrekening bij H.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

 

Begroot

2018

Rekening

2017

Baten

Onroerend goed

7.500

8.866

Rente baten

8.000

7.910

Baten taakgroepen

2.000

2.014

Bijdragen levend geld

65.000

62.572

Totale baten

82.500

80.978

 

--------

---------

Lasten

 

 

Kerkgebouwen

15.000

15.241

Afschrijvingen

7.500

8.180

Pastoraat

54.000

55.878

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

12.500

14.277

Verplichtingen en bijdragen

4.000

4.045

Vergoedingen

2.500

2.576

Beheer en administratie

5.000

8.564

Rentelasten

       750

714

Totale lasten

103.250

106.373

 

----------------

------------

 

 

 

Saldo baten minus lasten

-18.750

-24.945

     

Onttrekkingen aan voorzieningen

500

286

Bijdragen Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland

8.000

16.607

     

Totaal resultaat

-10.250

-8.052

 

==========

========