ANBI-gegevens VVP Goes

Naam en gegevens

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Goes
RSIN: 807018508
KvK-nummer: 40309202

Postadres:
Westsingel 174
4461 DS Goes

Bezoekadres:
Het bezoekadres is gelijk aan het postadres

E-mail: floevje@gmail.com

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Goes bestaat uit tenminste drie personen. De benoeming geschiedt uit de leden. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
De voorzitter wordt in functie gekozen.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
Een bestuurslid kan meer dan één functie vervullen.

Doel van de vereniging

  1. De vereniging heeft ten doel het vrijzinnig-protestants getuigenis in het algemeen en de Hervormde Gemeente te Goes (casu quo haar rechtsopvolger) en omgeving in het bijzonder op te bouwen en te versterken

Beleidsplan

De vereniging realiseert haar doelstelling door het ontwikkelen van de volgende activiteiten:

  • Het houden van Godsdienstoefeningen. Daarbij is de doelstelling dat twee maal per maand een bijeenkomst wordt gehouden.
  • Het maandelijks organiseren van een gesprekskring. Naast de leden van de Vereniging nemen ook niet-leden deel aan deze activiteiten.
  • Het mede organiseren van activiteiten voor leden van de Vereniging. Te denken valt aan gezamenlijke maaltijden, participeren door deelname aan muzikale activiteiten, enz. Actieve deelname van niet-leden is een gegeven.
  • Informatie voorziening door actief deel te nemen aan het gezamenlijk kerkblad “Op weg” van PKN kerkgemeenschappen in Goes en omgeving.
  • Deelname aan het overleg dat geïnitieerd wordt door de Raad van Kerken afdeling Goes.
  • Met als doel om de doelstelling van de vereniging te realiseren, worden verzoeken door maatschappelijke instellingen gehonoreerd.

Beloningsbeleid

De bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.
Voorgangers en organisten/pianisten die zorgdragen voor de muzikale begeleiding van de diensten, worden vergoed volgens de geldende normen.

Jaarverslag 2021

Financiële verantwoording