ANBI-gegevens VVP Naaldwijk

 logo vvp

                           VVP NAALDWIJK

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk

Kamer van Koophandel: Dossiernummer: 40397903

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 816558899

Post-/bezoekadres:
Linde 29, 2671 PJ  Naaldwijk

Doelstelling:
Conform artikel 2 van de in 2011 vastgestelde statuten:

 1. De vereniging stelt zich ten doel het handhaven en het versterken van de vrijzinnige geloofsbeleving in de Hervormde Gemeente Naaldwijk of haar rechtsopvolger.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  • het bevorderen van religieuze vorming en ontwikkeling;
  • het bevorderen van prediking en godsdienstonderwijs in vrijzinnige geest, waar het verlangen hiernaar niet door enige kerk of andere vereniging wordt bevredigd;
  • het houden van vergaderingen ter bespreking van godsdienstige en kerkelijke belangen;
  • het verspreiden van geschriften met een inhoud die bevorderlijk kan zijn aan het doel van de vereniging;
  • het stellen van kandidaten bij kerkelijke verkiezingen;
  • het bevorderen van het beroepen door de kerkenraad van de Oude Kerk te Naaldwijk van vrijzinnig georiënteerde predikanten;
  • het aangaan en onderhouden van betrekkingen met geestverwante kerken, organisaties en verenigingen; en
  • het gebruiken van alle andere wettige middelen die dienstig zullen worden bevonden.

(Hoofdlijnen van ) het Beleidsplan:

 • de VVP-Naaldwijk is lid van de landelijke VVP beweging voor eigentijds geloven;
 • de VVP-Naaldwijk ondersteunt het werkfonds van de landelijke VVP beweging voor eigentijds geloven;
 • de VVP-Naaldwijk streeft naar versterking van de vrijzinnige geloofsbeleving in de Hervormde Gemeente Naaldwijk;
 • de VVP-Naaldwijk onderhoudt contacten met de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Naaldwijk;
 • de VVP-Naaldwijk verspreidt in de Oude Kerk Naaldwijk de Veertigdagenkalender 2015 “n boom opzetten” in de Veertigdagentijd 2015 en de Veertigdagenkalender 2016 “Laat me niet lachen” in de Veertigdagentijd 2016;
 • de VVP-Naaldwijk verspreidt jaarlijks onder haar leden de jaarlijkse kerstbundel. In 2015 was de naam van de kerstbundel “Onderdak – Nu sijt wellecome en in 2016 “Verander maar”.
 • de VVP-Naaldwijk maakt het mogelijk dat tweemaal per jaar een cantate van J.S. Bach in een zondagmorgendienst van de Oude Kerk Naaldwijk uitgevoerd wordt;
 • de VVP-Naaldwijk nodigt eenmaal per jaar  het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek o.l.v. Antoine Oomen uit voor het verzorgen van een meezingconcert in de Oude Kerk Naaldwijk;
 • de VVP-Naaldwijk ondersteunt activiteiten op kunstzinnig, religieus en historisch gebied.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en bij voorkeur een oneven aantal natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
In 2015 en 2016 bestond het bestuur uit vijf personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Beloningsbeleid:
De bestuurders zijn onbezoldigd. Zij kunnen wel een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen.

Verslag over 2015 en 2016:
Zie het verslag 2015-2016
van de secretaris mevrouw M. Zwemstra-Boekestein, gedateerd 24 april 2017. Bij de algemene ledenvergadering dd. 12-06-2017 is dit verslag goedgekeurd.

Financiële overzicht over 2016, afgerond op € 100,- :

Ontvangsten:

 • - contributies                                                                                                               €      700,-.
 • - Rente-opbrengsten                                                                                                 €  8.100,-.
                                                                                                                                            €  8.800,-.

Uitgaven:

 • - Bestuurskosten                                                                           €       400,-.
 • - Representatiekosten                                                                 €       300,-.
 • - Cantatediensten                                                                         €    4.300,-.
 • - Archiefproject                                                                             €    1.000,-.
 • - Donatie Concordia                                                                     €    1.000,-.        
 • - Overige concerten                                                                     €    1.000,-.
 • - Diverse sponsoring en ondersteuning                                 €       900,-.
 • - Overige kosten                                                                            €       500,-.

                                                                                                                                               €   9.400,-.
Nadelig saldo over 2016                                                                                                €      600,-.

Er wordt bij de presentatie van de jaarstukken geen begroting voor het daaropvolgende jaar gemaakt. Het uitgavenpatroon ligt ongeveer vast. Nieuw beleid wordt op de jaarlijkse ledenvergadering gepresenteerd en beweegt zich tussen de al jaren vaststaande kaders.

Bestuur VVP-Naaldwijk

GB 30-06-2017

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u op de

NIEUWSBRIEF

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht                       
030-8801497
info@vrijzinnig.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

twitter310facebook

   

 Column

 • Pinkstercolumn: Over grenzen heen gaan

  Pinksteren is een feest van de verandering, zo meent Menso Rappoldt. 'Door geestkracht loop je warm'.