ANBI-gegevens VVP Naaldwijk

 logo vvp

                           VVP NAALDWIJK

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk

Kamer van Koophandel: Dossiernummer: 40397903

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 816558899

Post-/bezoekadres:
Linde 29, 2671 PJ  Naaldwijk

Doelstelling:
Conform artikel 2 van de in 2011 vastgestelde statuten:

 1. De vereniging stelt zich ten doel het handhaven en het versterken van de vrijzinnige geloofsbeleving in de Hervormde Gemeente Naaldwijk of haar rechtsopvolger.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  • het bevorderen van religieuze vorming en ontwikkeling;
  • het bevorderen van prediking en godsdienstonderwijs in vrijzinnige geest, waar het verlangen hiernaar niet door enige kerk of andere vereniging wordt bevredigd;
  • het houden van vergaderingen ter bespreking van godsdienstige en kerkelijke belangen;
  • het verspreiden van geschriften met een inhoud die bevorderlijk kan zijn aan het doel van de vereniging;
  • het stellen van kandidaten bij kerkelijke verkiezingen;
  • het bevorderen van het beroepen door de kerkenraad van de Oude Kerk te Naaldwijk van vrijzinnig georiënteerde predikanten;
  • het aangaan en onderhouden van betrekkingen met geestverwante kerken, organisaties en verenigingen; en
  • het gebruiken van alle andere wettige middelen die dienstig zullen worden bevonden.

(Hoofdlijnen van ) het Beleidsplan:

 • de VVP-Naaldwijk is lid van de landelijke VVP beweging voor eigentijds geloven;
 • de VVP-Naaldwijk ondersteunt het werkfonds van de landelijke VVP beweging voor eigentijds geloven;
 • de VVP-Naaldwijk streeft naar versterking van de vrijzinnige geloofsbeleving in de Hervormde Gemeente Naaldwijk;
 • de VVP-Naaldwijk onderhoudt contacten met de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Naaldwijk;
 • de VVP-Naaldwijk verspreidt in de Oude Kerk Naaldwijk de Veertigdagenkalender 2018 “De bijbel, zit daar muziek in?” in de Veertigdagentijd 2018.
 • de VVP-Naaldwijk verspreidt jaarlijks onder haar leden de jaarlijkse kerstbundel. In 2018 was de naam van de kerstbundel "Hemelse klanken".
 • de VVP-Naaldwijk maakt het mogelijk dat tweemaal per jaar een cantate van J.S. Bach in een zondagmorgendienst van de Oude Kerk Naaldwijk uitgevoerd wordt;
 • de VVP-Naaldwijk nodigt eenmaal per jaar  het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek o.l.v. Antoine Oomen uit voor het verzorgen van een meezingconcert in de Oude Kerk Naaldwijk;
 • de VVP-Naaldwijk ondersteunt activiteiten op kunstzinnig, religieus en historisch gebied.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en bij voorkeur een oneven aantal natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
In 2018 bestond het bestuur uit vijf personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Beloningsbeleid:
De bestuurders zijn onbezoldigd. Zij kunnen wel een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen.

Door ziekte van de penningmeester is het nog niet gelukt om de ANBI-gegevens over 2019 op deze website te plaatsen. Met ingang van september zal de laatste stand van zaken m.b.t. ANBI vermeld worden.

Verslag over 2018:
Zie het verslag 2018
 van de secretaris mevrouw M. Zwemstra-Boekestein, gedateerd 23 april 2019. Bij de algemene ledenvergadering dd. 23-05-2019 is dit verslag goedgekeurd.

Financiële overzicht over 2018, afgerond op € 100,- :

Ontvangsten:

 • - contributies                                                                                                                €     500,-.
 • - Rente-opbrengsten                                                                                                 €  8.000,-.
                                                                                                                                            €  8.500,-.

Uitgaven:

 • - Bestuurskosten                                                                         €      400,-.
 • - Representatiekosten                                                               €  1.100,-.
 • - Cantatediensten                                                                        €  3.100,-.        
 • - Overige concerten                                                                    €  2.100,-.
 • - Provinciale Ontmoetingsdag VVP Zuid-Holland             €  2.200,-.
 • - Diverse sponsoring en ondersteuning                               €      600,-.
 • - Overige kosten                                                                           €      600,-.

                                                                                                                                               € 10.100,-.
Negatief saldo over 2018                                                                             -/-             €   1.600,-.

Er wordt bij de presentatie van de jaarstukken geen begroting voor het daaropvolgende jaar gemaakt. Het uitgavenpatroon ligt ongeveer vast. Nieuw beleid wordt op de jaarlijkse ledenvergadering gepresenteerd en beweegt zich tussen de al jaren vaststaande kaders.

Bestuur VVP-Naaldwijk

GB 28-05-2019