ANBI-gegevens VVP Oost Nederland

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Oost-Nederland.
Kamer van Koophandel: dossiernummer 05065167.
RSIN nummer: 808705222.

Postadres:
Mevrouw E.N.A. van Essen
Heijenoordseweg 54
6813 GB Arnhem
evessen30@hotmail.com
026-3516961

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2 algemene leden

De bestuurders zijn onbezoldigd. Zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Verspreide leden
De vereniging heeft 12 verspreide leden.

Doelstelling
Conform artikel 3 van de in januari 2008 vastgestelde statuten:

 1. De vereniging heeft ten doel de samenwerking te bevorderen tussen de vrijzinnigen in de provincies Gelderland en Overijssel, op te treden ter handhaving en bevordering van de vrijzinnige beginselen en ter behartiging van godsdienstige belangen van haar leden en geestverwanten.

 2. De vereniging tracht dat doel te bereiken door:
  a.) zich aan te sluiten bij de vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland;
  b.) de aaneensluiting van de leden in de lokale verenigingen;
  c.) het instellen van commissies;
  d.) het houden van samenkomsten;
  e.) het behulpzaam zijn bij het oplossen van de problemen en eventuele bezwaren welke zich kunnen voordoen wanneer Protestantse Kerk in Nederland (hierna te noemen PKN) Gemeenten een vrijzinnige predikant willen beroepen;
  f.) het geven van voorlichting bij kerkelijke aangelegenheden;
  g.) het aanknopen van betrekkingen met geestverwante organisaties in beide provincies en daar buiten;
  h.) het bevorderen van godsdienstonderwijs en godsdienst-prediking in vrijzinnige geest.
  i.) het vervullen van een intermediaire functie tussen leden en vereniging.

Beleidsplan
Intermediair tussen VVP-Nederland en lokale verenigingen.

Ondersteuning landelijke VVP door uitwisseling van informatie en participatie in de besluitvorming.

Het ondersteunen van lokale verenigingen.

Initiërende rol naar lokale verenigingen.

Het organiseren van activiteiten, zoals een symposium.

Het opmaken en toezenden van de Contactbrief, 1 x per kwartaal, naar de verspreide leden en de besturen van plaatselijke VVP-verenigingen.

Het toezenden van de Kerstbundel naar de verspreide leden.

Het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering.

Signalerende functie.

Leden van een plaatselijke vereniging, die wordt opgeheven, in een vroeg stadium wijzen op hetgeen de VVP op provinciaal niveau nog voor hen kan betekenen.

Samenwerking zoeken met andere vrijzinnige groeperingen in de regio. Het betreft hier activiteiten die niet alleen zijn voorbehouden aan VVP-leden maar toegankelijk zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in het vrijzinnig gedachtengoed. Aansluiting zoeken bij Zinzoekers IJsseldelta.

Verdergaande samenwerking met de provinciale besturen van Friesland en Groningen. Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij het SVNN (Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Noord-Nederland) en de verenigingen die daarbij aangesloten zijn.

Verslaglegging van:
Bestuursvergaderingen.
Jaarvergadering.
Financiën.
Eventuele overige bijeenkomsten.
Contactbrieven.

Activiteiten:
In het jaar 2021 kwam een en ander langzaam weer op gang. Er werden 3 contactbrieven gestuurd naar de aangesloten verenigingen en verspreide leden, in maart, juli en december. Naar de verspreide leden (10) werd de Kerstbundel gestuurd.
Op 16 oktober ging gelukkig de Ontmoetingsdag op zaterdag 16 oktober door, deze werd gehouden in Arnhem. 
Dit was tevens de ALV, waarin de financiële overzichten besproken werden en goedgekeurd.
Er waren ruim 20 deelnemers, we konden merken dat nog niet iedereen onbekommerd naar grotere bijeenkomsten gaat. Er was een boeiende lezing van mevr. Sophie Oosterwijk over cryptoportretten in de Westerse kunst. Verder was er nog een wandeling in enkele stadstuinen in de buurt van de Parkstraatkerk, altijd verrassend om deze verborgen tuinen te bekijken.
Het bestuur heeft nu officieel 4 leden, voorzitter, penningmeester, secretaris en lid.
Daarmee gaan we in het volgende jaar weer proberen in een ritme te komen van beleid maken. In het jaar 2021 is het bestuur enkele malen bijeen geweest.

Financieel overzicht VVP Oost Nederland 2021