ANBI-gegevens VVP Oost Nederland

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Oost-Nederland.
Kamer van Koophandel: dossiernummer 05065167.
RSIN nummer: 808705222.

Postadres:
Mevrouw E.N.A. van Essen
Heijenoordseweg 54
6813 GB Arnhem
evessen30@hotmail.com
026-3516961

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2 algemene leden

De bestuurders zijn onbezoldigd. Zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Verspreide leden
De vereniging heeft 12 verspreide leden.

Doelstelling
Conform artikel 3 van de in januari 2008 vastgestelde statuten:

 1. De vereniging heeft ten doel de samenwerking te bevorderen tussen de vrijzinnigen in de provincies Gelderland en Overijssel, op te treden ter handhaving en bevordering van de vrijzinnige beginselen en ter behartiging van godsdienstige belangen van haar leden en geestverwanten.

 2. De vereniging tracht dat doel te bereiken door:
  a.) zich aan te sluiten bij de vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland;
  b.) de aaneensluiting van de leden in de lokale verenigingen;
  c.) het instellen van commissies;
  d.) het houden van samenkomsten;
  e.) het behulpzaam zijn bij het oplossen van de problemen en eventuele bezwaren welke zich kunnen voordoen wanneer Protestantse Kerk in Nederland (hierna te noemen PKN) Gemeenten een vrijzinnige predikant willen beroepen;
  f.) het geven van voorlichting bij kerkelijke aangelegenheden;
  g.) het aanknopen van betrekkingen met geestverwante organisaties in beide provincies en daar buiten;
  h.) het bevorderen van godsdienstonderwijs en godsdienst-prediking in vrijzinnige geest.
  i.) het vervullen van een intermediaire functie tussen leden en vereniging.

Beleidsplan
Intermediair tussen VVP-Nederland en lokale verenigingen.

Ondersteuning landelijke VVP door uitwisseling van informatie en participatie in de besluitvorming.

Het ondersteunen van lokale verenigingen.

Initiërende rol naar lokale verenigingen.

Het organiseren van activiteiten, zoals een symposium.

Het opmaken en toezenden van de Contactbrief, 1 x per kwartaal, naar de verspreide leden en de besturen van plaatselijke VVP-verenigingen.

Het toezenden van de Kerstbundel naar de verspreide leden.

Het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering.

Signalerende functie.

Leden van een plaatselijke vereniging, die wordt opgeheven, in een vroeg stadium wijzen op hetgeen de VVP op provinciaal niveau nog voor hen kan betekenen.

Samenwerking zoeken met andere vrijzinnige groeperingen in de regio. Het betreft hier activiteiten die niet alleen zijn voorbehouden aan VVP-leden maar toegankelijk zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in het vrijzinnig gedachtengoed. Aansluiting zoeken bij Zinzoekers IJsseldelta.

Verdergaande samenwerking met de provinciale besturen van Friesland en Groningen. Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij het SVNN (Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Noord-Nederland) en de verenigingen die daarbij aangesloten zijn.

Verslaglegging van:
Bestuursvergaderingen.
Jaarvergadering.
Financiën.
Eventuele overige bijeenkomsten.
Contactbrieven.

Activiteiten:
Het jaar 2020 is heel anders verlopen dan verwacht. De ALV/Ontmoetingsdag, gepland op 25 april in Arnhem, kon wegens Corona geen doorgang vinden.
Er zijn enkele bestuursvergaderingen gehouden en naar de leden zijn 3 Contactbrieven gestuurd. (In februari, maart en mei). We hopen volgend jaar weer een ALV te kunnen organiseren. De beoogde voorzitter en secretaris kunnen dan officieel benoemd worden als de leden daarmee instemmen. De financiële overzichten zijn in orde bevonden.
Er is voor het jaar 2021 een ALV/Ontmoetingsdag gepland op zaterdag 16 oktober in de Parkstraatkerk in Arnhem.

Financieel overzicht VVP Oost Nederland 2020