ANBI-gegevens VVP Oost Nederland

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Oost-Nederland.
Kamer van Koophandel: dossiernummer 05065167.
RSIN nummer: 808705222.
Postadres: Lindenoord 12, 8172 AL Vaassen.

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2 algemene leden

De bestuurders zijn onbezoldigd. Zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Verspreide leden
De vereniging heeft 13 verspreide leden.

Doelstelling
Conform artikel 3 van de in januari 2008 vastgestelde statuten:

 1. De vereniging heeft ten doel de samenwerking te bevorderen tussen de vrijzinnigen in de provincies Gelderland en Overijssel, op te treden ter handhaving en bevordering van de vrijzinnige beginselen en ter behartiging van godsdienstige belangen van haar leden en geestverwanten.

 2. De vereniging tracht dat doel te bereiken door:
  a.) zich aan te sluiten bij de vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland;
  b.) de aaneensluiting van de leden in de lokale verenigingen;
  c.) het instellen van commissies;
  d.) het houden van samenkomsten;
  e.) het behulpzaam zijn bij het oplossen van de problemen en eventuele bezwaren welke zich kunnen voordoen wanneer Protestantse Kerk in Nederland (hierna te noemen PKN) Gemeenten een vrijzinnige predikant willen beroepen;
  f.) het geven van voorlichting bij kerkelijke aangelegenheden;
  g.) het aanknopen van betrekkingen met geestverwante organisaties in beide provincies en daar buiten;
  h.) het bevorderen van godsdienstonderwijs en godsdienst-prediking in vrijzinnige geest.
  i.) het vervullen van een intermediaire functie tussen leden en vereniging.

Beleidsplan
Intermediair tussen VVP-Nederland en lokale verenigingen.

Ondersteuning landelijke VVP door uitwisseling van informatie en participatie in de besluitvorming.

Het ondersteunen van lokale verenigingen.

Initiërende rol naar lokale verenigingen.

Het organiseren van activiteiten, zoals een symposium.

Het opmaken en toezenden van de Contactbrief, 1 x per kwartaal, naar de verspreide leden en de besturen van plaatselijke VVP-verenigingen.

Het toezenden van de Kerstbundel naar de verspreide leden.

Het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering.

Signalerende functie.

Leden van een plaatselijke vereniging, die wordt opgeheven, in een vroeg stadium wijzen op hetgeen de VVP op provinciaal niveau nog voor hen kan betekenen.

Samenwerking zoeken met andere vrijzinnige groeperingen in de regio. Het betreft hier activiteiten die niet alleen zijn voorbehouden aan VVP-leden maar toegankelijk zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in het vrijzinnig gedachtengoed. Aansluiting zoeken bij Zinzoekers IJsseldelta.

Verdergaande samenwerking met de provinciale besturen van Friesland en Groningen. Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij het SVNN (Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Noord-Nederland) en de verenigingen die daarbij aangesloten zijn.

Verslaglegging van:
Bestuursvergaderingen.
Jaarvergadering.
Financiën.
Eventuele overige bijeenkomsten.
Contactbrieven.

Activiteiten:
-  Jaarvergadering/Ontmoetingsdag VVP-ON georganiseerd samen met de Vrijzinnige Geloofsge-meenschap Hengelo (Gld.) te Hengelo op 8 april 2017. Er is o.a. een film vertoond over de Vrijzinnig-heid in Hengelo over “Vroeger en Nu”, alsmede een optreden van de vocale groep DUZZ uit Zutphen.                                          - Het bestuur van de VVP-ON brengt 4 keer per jaar een Contactbrief uit.        
-  De bestuursleden van de VVP-ON maken een ronde langs de plaatselijke verenigingen, schuiven aan bij een vergadering en horen wat er zo speelt.                   - In het najaar 2017 wordt een extra Ontmoetingsdag georganiseerd voor alle verspreide leden van de VVP-ON. Leden van de plaatselijke verenigingen zullen daarvoor ook worden uitgenodigd. 

VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN IN OOST-NEDERLAND

                               Overzicht inkomsten en uitgaven boekjaar 2016

 

                                                                                   Uitgaven         Inkomsten

Subsidie VVP Ned. 2013, 2014, 2015                                                           1.167,10
Contributie verspreide leden                                                                             500,00
Reis- en secretariaatskosten                                    198,51
Huur vergaderruimte                                                    35,00
Contributie VVP Ned.                                                 590,00
Bankkosten                                                                    145,50
ALV in Almelo (lezing)                                                195,00
Bijdrage Symposium VVG Almelo                       1.000,00
Kerstbundels                                                                   52,25
Attenties                                                                           58,95
Gift VVH Kampen                                                                                                2.500,00
Rente                                                                                                                          116,99

                                                                                             ---------                            -----------

                                               Totaal                             2.275,21                        4.284,09

Inkomsten                                                                    4.284,09
Uitgaven                                                                       2.275,21                                                                                                                                                    -----------

Batig saldo                                                              +  2.008,88

Totaaloverzicht

Saldo Rabo Rekening-courant                                  436,48
Saldo Rabo Bedrijfsspaarrekening                    27.355,11
                                                                                        -------------

Totaalsaldo 31-12-2016                                     27.791,59 

Totaalsaldo 31-12-2015                                         25.782,71
                                                                                        --------------          
                                                                                   +    2.008,88

Margo A.E. Fransen

Penningmeester VVP-ON                                                                                   Almelo, 8 april 2017

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u op de

NIEUWSBRIEF

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht                       
030-8801497
info@vrijzinnig.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

twitter310facebook

   

 Agenda

26 Mei 2018
Almelo Kerkgebouw De Bleek

Algemene Vergadering VVP


26 Mei 2018
Almelo Kerkgebouw De Bleek

Jacob Slavenburg en een reis langs de mysteriën


10 Jun 2018
Assen DG-kerk

Lezing over Charlotte Salomon


Column

 • Pinkstercolumn: Over grenzen heen gaan

  Pinksteren is een feest van de verandering, zo meent Menso Rappoldt. 'Door geestkracht loop je warm'.