ANBI-gegevens VVP Oost Nederland

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Oost-Nederland.
Kamer van Koophandel: dossiernummer 05065167.
RSIN nummer: 808705222.

Postadres:
Mevrouw E.N.A. van Essen
Heijenoordseweg 54
6813 GB Arnhem
evessen30@hotmail.com
026-3516961

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2 algemene leden

De bestuurders zijn onbezoldigd. Zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Verspreide leden
De vereniging heeft 12 verspreide leden.

Doelstelling
Conform artikel 3 van de in januari 2008 vastgestelde statuten:

 1. De vereniging heeft ten doel de samenwerking te bevorderen tussen de vrijzinnigen in de provincies Gelderland en Overijssel, op te treden ter handhaving en bevordering van de vrijzinnige beginselen en ter behartiging van godsdienstige belangen van haar leden en geestverwanten.

 2. De vereniging tracht dat doel te bereiken door:
  a.) zich aan te sluiten bij de vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland;
  b.) de aaneensluiting van de leden in de lokale verenigingen;
  c.) het instellen van commissies;
  d.) het houden van samenkomsten;
  e.) het behulpzaam zijn bij het oplossen van de problemen en eventuele bezwaren welke zich kunnen voordoen wanneer Protestantse Kerk in Nederland (hierna te noemen PKN) Gemeenten een vrijzinnige predikant willen beroepen;
  f.) het geven van voorlichting bij kerkelijke aangelegenheden;
  g.) het aanknopen van betrekkingen met geestverwante organisaties in beide provincies en daar buiten;
  h.) het bevorderen van godsdienstonderwijs en godsdienst-prediking in vrijzinnige geest.
  i.) het vervullen van een intermediaire functie tussen leden en vereniging.

Beleidsplan
Intermediair tussen VVP-Nederland en lokale verenigingen.

Ondersteuning landelijke VVP door uitwisseling van informatie en participatie in de besluitvorming.

Het ondersteunen van lokale verenigingen.

Initiërende rol naar lokale verenigingen.

Het organiseren van activiteiten, zoals een symposium.

Het opmaken en toezenden van de Contactbrief, 1 x per kwartaal, naar de verspreide leden en de besturen van plaatselijke VVP-verenigingen.

Het toezenden van de Kerstbundel naar de verspreide leden.

Het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering.

Signalerende functie.

Leden van een plaatselijke vereniging, die wordt opgeheven, in een vroeg stadium wijzen op hetgeen de VVP op provinciaal niveau nog voor hen kan betekenen.

Samenwerking zoeken met andere vrijzinnige groeperingen in de regio. Het betreft hier activiteiten die niet alleen zijn voorbehouden aan VVP-leden maar toegankelijk zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in het vrijzinnig gedachtengoed. Aansluiting zoeken bij Zinzoekers IJsseldelta.

Verdergaande samenwerking met de provinciale besturen van Friesland en Groningen. Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij het SVNN (Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Noord-Nederland) en de verenigingen die daarbij aangesloten zijn.

Verslaglegging van:
Bestuursvergaderingen.
Jaarvergadering.
Financiën.
Eventuele overige bijeenkomsten.
Contactbrieven.

Activiteiten:
In het jaar 2022 zijn de verplichte inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel geregeld , dat betekent dat we 4 bestuursleden hebben aangemeld. Ook de UBO’s werden vastgelegd, wat nog best veel werk met zich meebracht.
Er werden enkele Contactbrieven naar de leden gestuurd, en de verspreide leden (9) kregen de Kerstbundel toegestuurd .Het bestuur vergaderde minstens 4 keer in dit jaar.
Op 14 mei werd een symposium georganiseerd door de Vereniging Vrijzinnige Godsdienstigen Almelo waar behoorlijk wat belangstelling voor was. Helaas ging de ALV van de VVP Oost Nederland op zaterdag 11 juni niet door, wegens minimale belangstelling. Er waren 3 aanmeldingen. De vervangende ALV is in 2022 niet meer gehouden. De laatste is geweest op 16 oktober 2021. Dit zal alsnog moeten gebeuren in het komend jaar.
Tenslotte zijn enkele bestuursleden naar het afscheid van ds. Marianne Visch-de Bruin gegaan, op zondag 4 september. Zij is jaren voorganger geweest van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen.
De secretaris heeft als afgevaardigde van de VVP-ON weer deel uitgemaakt van het bestuur van de VVP-NL.

Financieel overzicht VVP Oost Nederland 2021