Vrijzinnig geloven

 

VVP

Even een groet - 2

Even een groet - 2

Help nu u self, so helpt u Godt' - Kreeg gisteren een mooie reactie. 'God helps who helps himself,' zo citeerde ik mijn schoonmoeder in de overdenking die ik u stuurde. Robert van Venetië, stadsgids in Den Haag, maakte me erop attent dat ...
 
... deze woorden heel oud zijn. Reeds bij de Nederlandse Opstand van de 16e eeuw werden ze gezongen. Als bewijsstuk stuurde hij een prachtige uitvoering van dit geuzenlied mee, te vinden op YouTube (wat een schatkamer is het internet toch, kostbaarheden en rommel door elkaar):
 
 
 
 
 
 
 
 
Help nu u self so helpt u Godt,
Uut der Tyrannen bant en slot,
Benaude Nederlanden,
Ghy draecht den Bast al om u strot,
Rept flucx u vrome handen.
 
De Spaensche hoochmoet valsch en boos,
Sant u een Beudel Goddeloos,
Om u Godloos te maken,
Gods woordt rooft hy door menschen gloos,
En wil u t'gelt ontschaken.
 
So neemt hy elck sijn hoochste goet,
Die t'woort der zielen voetsel soet,
Om draf niet willen derven,
Becoopent met haer roode bloet,
Of moeten naeckt gaen swerven.
 
Maer die sijn hert op Mammon stelt,
Moet oock ombeeren t'lieve gelt,
Sijn God, sijn vleesch betrouwen,
Hy eyscht den thienden met ghewelt,
Diet gheeft, sal niet behouwen.
 
Want gheeftmen dick van thienen een,
Daer blijft ten lesten een noch gheen,
Wol mach een Herder stillen,
Dees Wolf is met wol noch melck te vreen,
Hy wil de schaepkens villen.
 
Sijn buyck is onversadelijck
Bloet en geltdorstich stadelijck,
Als die met wreeden moede
T'slants ghelt verquist verradelijck
Aen Conincklijcken bloede.
 
Verdient dan sulck u Huerlinck fel,
Den thienden Penninck niet seer wel,
Om t'Nederlant te schinden?
Gheeft ghy hem die, soo maeckt ghy snel
Den bant om u te binden.
 
O Nederlant ghy zijt belaen
Doot ende leven voor u staen,
Dient den Tyran van Spangien,
Of volcht (om hem te wederstaen)
Den Prince van Orangien
 
Helpt den Herder die voor u strijt
Of helpt den Wolf die u verbijt,
Weest niet meer Neutralisten,
Vernielt den Tyran, t'is nu meer dan tijt,
Met al sijn Tyranisten.
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit