PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

ANBI St. Johannes Lindeboom

ANBI St. Johannes Lindeboom

Corr.adres : Postbus 29, 9750 AA Haren

KvK: 02065798 dd. 16-03-1999
Bankrekeningnummer: NL51 ABNA 0525 6418 66
Naam : Stichting Prof.dr. Joh. Lindeboom
RSIN: 806179946

Secretariaat : drs.D.Schouten
Postbus 29
9750 AA Haren

Doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de ontwikkeling en instandhouding van de vrijzinnige christelijke traditie in het algemeen en van het vrijzinnig geestelijk leven van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen in het bijzonder.
2. De stichting tracht haar doel in eerste instantie te verwezenlijken door het verstrekken van materiële steun ten behoeve van activiteiten van de te Groningen gevestigde vereniging: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de provincie Groningen en met name die activiteiten welke beogen het in het eerste lid omschreven doel te dienen.
Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers zonder bezoldiging.
Beleidsplan 2014-2018
De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de ontwikkeling en instandhouding van de vrijzinnige christelijke traditie in het algemeen en van het vrijzinnig geestelijk leven van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen in het bijzonder.
Om het doel te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen:
1 Uit haar geldmiddelen vult de stichting de tekorten aan van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen (VVP Groningen).
2 Dre stichting beheert het vermogen van de VVP Groningen en exploiteert ten behoeve van deze vereniging het Witte Kerkje in Haren en het Gebouw in Delfzijl.
3 De stichting beheert het vermogen van het Familie Hartsemafonds.
4 Samen met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen verpacht de stichting landerijen van de nalatenschap van mej. C.M. Mulder.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Mevr.A.C. Slijkerman-Geurts, voorzitter
Dhr.D.Schouten, secretaris
Dhr.C.de Haas, penningmeester
Mevr.B.Alberts-Speelman, lid
Mevr. K.M. Schuts-Smids, lid

Jaarrekening 2018

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

A C T I V A                                                                                            2018           2017

VASTE DUURZAME ACTIVA:

Beklemrecht (1)                                                                                   p.m.            p.m.
Kerkgebouwen (2)                                                                              p.m.             p.m.
−−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal van de vaste duurzame activa                                           p.m.             p.m.
− − − − − − − − − −
VLOTTENDE ACTIVA:
Aandeel nalatenschap van Mej. C.M. Mulder (3)                   23.136         20.056

Effecten  (4)                                                                                    397.600      397.600

Te  vorderen en vooruitbetaalde posten  (5)                                207              417

Geldmiddelen (6)                                                                             58.561     109.874

−−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal van de vlottende activa                                                 479.504      527.947
− − − − − − − − − −
−−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                                           479.504       527.947
======== ========

P A S S I V A                                                                                            2018          2017

EIGEN VERMOGEN:
Algemene reserve (7)                                                                 433.619      482.214
Bestemmingsreserve, Orgelfonds Haren (8)                         32.228        32.228
−−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal van het eigen vermogen                                               465.847       514.442
− − − − − − − − − −
KORTLOPENDE SCHULDEN:
Te betalen kosten (9)                                                                       4.582           4.430
Vermogen Stichting Familie Hartsemafonds,

ondergebracht bij St.  Lindeboom (10)                                      9.075           9.075
−−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal van de kortlopende schulden                                        13.657         13.505
− − − − − − − − − −
−−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                                           479.504        527.947

 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN                                          2018             2017

EXPLOITATIE KERKGEBOUWEN:

L A S T E N:
Energie en water:
- Haren                                                                                                   4.514           3.042
- Delfzijl                                                                                                 2.597           7.579
Vaste lasten, onderhoud en overige kosten:
- Haren                                                                                                   4.152           3.794
- Delfzijl                                                                                                 2.930           1.514
Accountants- en administratiekosten                                         2.178            2.178
Overige kosten                                                                                   1.649            1.690
−−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                                              18.020          19.797
======== ========
B A T E N:
Huuropbrengsten, Haren                                                                1.400                800
======== ========
Saldo                                                                                              -/- 16.620     -/- 18.997

EXPLOITATIE HALF AANDEEL NALATENSCHAP VAN MEJ. C.M. MULDER:

L A S T E N:
Kosten landerijen                                                                                632                393
Rente/kosten bank                                                                               61                   74
−−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                                                  693                 467
======== ========
B A T E N:
Opbrengst landerijen                                                                     3.773             3.773
======== ========
Saldo                                                                                                    3.080              3.306
======== ========
SALDO BELEGGINGEN:
Opbrengst effecten                                                                              --                      --
Beleggingsresultaat                                                                              --                      --
Rente bank                                                                                              56                417
−−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                                                                   
Af: Bankkosten, inclusief kosten effecten                               1.461           1.962
−−−−−−−− −−−−−−−−
Saldo                                                                                               -/- 1.405        -/- 1.545
======== ========
RECAPITULATIE:
Saldo kerkgebouwen                                                               -/- 16.620     -/- 18.997
Saldo exploitatie nalatenschap van Mej. C.M. Mulder          3.080            3.306
Saldo beleggingen                                                                      -/- 1.405       -/- 1.545
−−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal                                                                                            -/- 14.945    -/- 17.236
======== ========
======== ========

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Algemeen
Tenzij anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd op de nominale bedragen.
De effecten worden gewaardeerd op aanschafwaarde of lagere beurswaarde.
In 2008 zijn de vermogens van de verenigingen van Vrijzinnig Hervormden in Groningen, Haren, Appingedam en Delfzijl overgegaan naar de Stichting Prof. Dr. Joh. Lindeboom als uitvloeisel van een fusie die de basis vormde voor de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen. De Stichting zal toekomstige tekorten in de exploitatie van de nieuw opgerichte vereniging aanvullen.

A C T I V A:

(1) BEKLEMRECHT:
Dit is een zakelijk recht op een jaarlijkse uitkering van € 45 te voldoen door de stichting.
De waarde is steeds pro memorie in de balans opgenomen.

(2) KERKGEBOUWEN:
Hieronder zijn opgenomen:
1. Kerkgebouw Delfzijl.
2. Het Witte Kerkje, Haren.
In de balans pro memorie opgenomen.

(3) HALF AANDEEL IN DE ONVERDEELDE NALATENSCHAP VAN MEJ. C.M. MULDER:
De stichting is tezamen met de diaconie van de Hervormde Gemeente te Groningen, ieder voor 50%, deelgerechtigd in de volgende bestanddelen van de nalatenschap van Mej. C.M. Mulder:

                                                                                                                2018          2017

Groenland Noorderhogebrug (8,20 ha)                                  22.326       22.326

Groenland Noorddijk (4,37 ha)                                                  15.792        15.792
ING Bank, rekening-courant                                                         8.154           1.994

−−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal                                                                                                46.272        40.112
======== ========
Waarvan half aandeel                                                                  23.136        20.056
======== ========
Het Groenland wordt in de balans opgenomen voor de waarden volgens de
successiememorie 1964.

(4) EFFECTEN:                                                                                   2018              2017
De effecten zijn als volgt gewaardeerd:
Op de openingsbalans opgenomen voor                                397.600      487.780
Af: Lossingen/verkopen                                                                             0         90.180
−−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                                              397.600     397.600
Bij: Aankopen                                                                                              --                   --
−−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                                               397.600    397.600
Resultaat op effecten                                                                         --                       --
−−−−−−−− −−−−−−−−
Op de balans per 31 december opgenomen voor                 397.600    397.600
======== ========
De beurswaarde van de effecten per balans datum bedraagt € 481.572


(5) TE VORDEREN EN VOORUITBETAALDE POSTEN:
Hieronder zijn de volgende posten opgenomen:
1. Verhuur witte kerkje                                                                             150           --
2. Rente bank                                                                                                 57         417
−−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal                                                                                                             207         417

======== ========
(6) GELDMIDDELEN:
Hieronder zijn opgenomen:
1. ABN AMRO, bestuurrekening                                                              61      3.874
2. ABN AMRO , vermogens spaarrekening                                  58.500  106.000
3. Liquide middelen ten bate van Familie Hartsemafonds              --           --
−−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal                                                                                                        58.561 109.874
======== ========

P A S S I V A:                                                                                        2018              2017
(7) ALGEMENE RESERVE:
Stand per 1 januari                                                                         482.214     533.450
Resultaat boekjaar                                                                     -/- 14.945    -/- 17.236

−−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                                             467.269      516.214
Af: Dotatie bestemmingsreserve                                                        --                 --
Aanvulling vermogen Vereniging Vrijz. Hervormden      -/- 33.650    -/- 34.000
−−−−−−−− −−−−−−−−
Stand per 31 december                                                                433.619      482.214
======== ========
(8) BESTEMMINGSRESERVE, ORGELFONDS HAREN:
Stand per 1 januari                                                                             32.228       33.000
Dotatie in boekjaar                                                                                  --                  --
Onttrekking                                                                                                --                 772
−−−−−−−− −−−−−−−−
Stand per 31 december                                                                     32.228      32.228
======== ========
(9) TE BETALEN KOSTEN:
Hieronder zijn opgenomen:
1. Accountants- en administratiekosten                                          4.356       2.178
2. Bankkosten                                                                                                 --               16
2. Onderhoudskosten kerkgebouw, Haren                                            --        1.972
3. Declaratie                                                                                                 226           232
4. Aanvulling vermogen VVP                                                                    --                 --
5. Onderhoudskosten kerkgebouw, Delfzijl                                         --               32
−−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal                                                                                                           4.582      4.430
======== ========
(10) VERMOGEN STICHTING FAMILIE HARTSEMAFONDS, ONDERGEBRACHT BIJ ST. PROF. DR. JOH. LINDEBOOM:
Vermogen per 31 december                                                                 9.075      9.075
======== ========
Dit betreft een bijdrage van oorspronkelijk 20.000 gulden van de familie Hartsema.
Beleggingsresultaten behaalt met deze bijdrage komen ten gunste van de Stichting.