PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Stichting Johannes Lindeboom

Doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de ontwikkeling en instandhouding van de vrijzinnige christelijke traditie in het algemeen en van het vrijzinnig geestelijk leven van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen in het bijzonder.
2. De stichting tracht haar doel in eerste instantie te verwezenlijken door het verstrekken van materiële steun ten behoeve van activiteiten van de te Groningen gevestigde vereniging: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de provincie Groningen en met name die activiteiten welke beogen het in het eerste lid omschreven doel te dienen.
Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers zonder bezoldiging.
Beleidsplan 2014-2015
De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de ontwikkeling en instandhouding van de vrijzinnige christelijke traditie in het algemeen en van het vrijzinnig geestelijk leven van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen in het bijzonder.
Om het doel te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen:
1  Uit haar geldmiddelen vult de stichting de tekorten aan van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen (VVP Groningen).
2  Dre stichting beheert het vermogen van de VVP Groningen en exploiteert ten behoeve van deze vereniging het Witte Kerkje in Haren en het Gebouw in Delfzijl.
3  De stichting beheert het vermogen van het Familie Hartsemafonds.
4  Samen met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen verpacht de stichting landerijen van de nalatenschap van mej. C.M. Mulder.
Verslag activiteiten Stichting  Prof. Dr. Joh. Lindeboom in 2014.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende personen:
Mevrouw A.C. Slijkerman – Geurts , voorzitter,
De heer D. Schouten, secretaris,
De heer C. de Haas, penningmeester, secretaris externe contacten,
De dames B. Alberts – Speelman en K.M. Schut – Smids, leden.
Het bestuur kwam in 2014 vijf keer bij elkaar, te weten op:
-          30 april in het Gebouw te Delfzijl
-           5 juni in het Witte Kerkje in Haren
-           7 augustus in het Gebouw in Delfzijl
-           9 oktober in het Gebouw in Delfzijl
-          18 november in het Witte Kerkje in Haren
De heer De Haas is per 1 januari 2014 herbenoemd als bestuurslid. 
Het rooster van aftreden is opnieuw vastgesteld.
Witte Kerkje in Haren
 In verband met inbraakbeveiliging werden ramen voorzien van ondoordringbaar polycarbonaat of  tralies.
De puntgevel en hemelwaterafvoeren zijn hebben een schilderbeurt gehad
Er zijn scheuren geconstateerd. Volgens een taxateur zou dat geen gevolg van  aardbevingen zijn.
Het Gebouw in Delfzijl
-          Op diverse plaatsen zijn scheuren in het gebouw geconstateerd.
Op advies van de aannemer zijn deze bij de NAM gemeld.
Omdat het bestuur het niet eens was met de bevindingen van de taxateur van de NAM, is een contra-expertise aangevraagd.
De kachels in de keuken en de bestuurskamer werden afgekeurd. 
Voor dit gedeelte is een centrale verwarmingsinstallatie aangeschaft. 
Er is een hoger toilet met daarbij behorende handsteunen geïnstalleerd
De regenwaterafvoeren zijn verbeterd.
Verpachtingen
Er zijn voorbereidingen getroffen om de pachtovereenkomsten in 2015 aan te passen.
Drewe Schouten , 13 april 2015
 
Financiën
Financiën      
       
Stichting Prof.dr. Joh. Lindeboom te Groningen      
       
Balans per 31 december 2014      
       
(in euro's)      
       
Activa   2014 2013
       
VASTE DUURZAME ACTIVA      
       
Beklemrecht   p.m. p.m.
Kerkgebouwen   p.m. p.m.
    -------------- --------------
Totaal van duurzame activa   p.m. p.m.
                 
VLOTTENDE ACTIVA      
Half aandeel van de onverdeelde nalatenschap van Mej. C.M. Mulder   20.059 20.284
Vermogen St. Familie Hartsemafonds   p.m. p.m.
Effecten   499.657 392.544
Te vorderen en vooruitbetaalde posten   6.615 9.036
Geldmiddelen   233.426 408.072
    -------------- --------------
Totaal van vlottende activa   759.757 829.936
    ======= =======
       
PASSIVA      
       
EIGEN VERMOGEN      
       
Algemene reserve   715.682 779.997
Bestemmingsreserve, Orgelfonds Haren   33.000 33.000
    -------------- --------------
Totaal van het eigen vermogen   748.682 812.997
       
KORTLOPENDE SCHULDEN      
       
Te betalen kosten   2.000 7.864
Vermogen Stichting Familie Hartsemafonds      
ondergebracht bij de St. Prof.dr.Joh.Lindeboom   9.075 9.075
    -------------- --------------
Totaal van het eigen vermogen   11.075 16.939
       
    -------------- --------------
    759.757 829.936
Rekening van lasten en baten      
       
(in euro's)      
    2014 2013
EXPLOITATIE EIGEN HUIS:      
LASTEN      
Onderhoudskosten   --- 410
Energielasten en water   --- 2.733
Belastingen en verzekeringen   --- 1.271
Accountants- en administratiekosten   --- 2.178
Overige kosten   --- 1.283
Makelaarscourtage   --- 8.930
    -------------- --------------
Totaal lasten   --- 16.805
       
BATEN      
Huuropbrengsten   --- 1.618
Verkoop Eigen Huis   --- 367.500
    -------------- --------------
Totaal baten   --- 352.313
       
EXPLOITATIE KERKGEBOUWEN:      
LASTEN      
Energie en water      
-  Haren   3.807 4.233
-  Delfzijl   2.340 4.349
Vaste lasten, onderhoud en overige kosten      
-  Haren   4.122 19.416
-  Delfzijl   5.697 5.331
Accountants- en administratiekosten   2.178 ---
Overige kosten   1.414 ---
    -------------- --------------
    19.558 33.329
       
BATEN      
Huuropbrengsten Haren   1.150 250
    ======= =======
Saldo   -/- 18.408 -/- 33.079
       
EXPLOITATIE HALF AANDEEL NALATENSCHAP          VAN MEJ. C.M. MULDER:      
LASTEN      
Kosten landerijen   350 349
Rente/kosten bank   78 41
    -------------- --------------
    428 390
       
BATEN      
Opbrengst landerijenn   2.228 2.229
    ======= =======
Saldo   1.800 1.839
       
SALDO BELEGGINGEN:      
Opbrengst effecten   --- 9.894
Beleggingsresultaat   --- 35.384
Rente bank   3.629 8.550
    -------------- --------------
    3.629 53.828
Af: Bankkosten, inclusief kosten effecten   1.411 1.423
    -------------- --------------
Saldo   2.218 52.405
    ======= =======
    1.800 1.839
       
RECAPITULATIE:      
Saldo Eigen Huis   --- 352.313
Saldo kerkgebouwen   -/- 18.408 -/- 33.079
Saldo half aandeel nalatenschap van Mej. C.M. Mulder   1.800 1.839
Saldo beleggingen   2.218 52.405
    -------------- --------------
Totaal   -/- 14.390 373.478
    ======= =======

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen

Secretariaat. dhr A. Trox, Pr. Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde

a.trox@planet.nl

 

Agenda

18 Feb 2018
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren


25 Feb 2018
Het Gebouw

Dienst Delfzijl


25 Feb 2018
Het Witte Kerkje Haren

Lezing met muziek in Witte Kerkje Haren


04 Maa 2018
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren


11 Maa 2018
Het Gebouw

Dienst Delfzijl


11 Maa 2018
Romaanse kerk in Marum

Dienst in Marum