PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

ANBI Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

 

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen.
RSIN: 808304094.
Contactgegevens secretariaat:        de heer A. Trox
Prins Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde.
Bestuurssamenstelling:        
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vier toegevoegde leden uit de afdelingen
Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers zonder bezoldiging.
De pastoraal werkster wordt betaald volgens de normen van de Protestantse Kerk in Nederland.
Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel de begeleiding, handhaving en versterking van de vrijzinnige geloofsbeleving in de provincie Groningen. De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door:
 1. een vrijzinnige prediking te bevorderen;
 2. het verzorgen van een vrijzinnig pastoraat;
 3. aansluiting bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland;
 4. het in betrekking treden tot de gemeenten der Protestantse Kerk in Nederland en ander kerkgenootschappen;
 5. het laten stichten en exploiteren van een of meer eigen gebouwen;
 6. openbare vergaderingen te beleggen en lezingen te laten houden;
 7. het geven van voorlichting in welke vorm dan ook;
 8. het bevorderen van geestelijke vorming en godsdienstonderwijs;
 9. het leggen en onderhouden van contacten met geestverwante rechtspersonen, waaronder kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen;
 10. alles wat verder langs wettige weg het doel kan bevorderen.
Beleidsplan 2013-2018
De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in de provincie Groningen. De vereniging kent leden in vier kernen: Groningen, Haren, Appingedam en Delfzijl en verspreid in de provincie wonende leden.
Daarnaast zijn enkele aangesloten verenigingen.
Om het doel te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen:
 1. Ten behoeve van de leden in Groningen en Haren ondersteunt de vereniging de predikantsplaats van de Buitengewone Wijkgemeente in Haren en voor de leden in Appingedam en Delfzijl en de leden die in de provincie verspreid wonen een pastoraal werker in dienst.
 2. In Appingedam, Delfzijl en Haren worden regelmatig kerkdiensten gehouden waarbij een vrijzinnige voorganger de dienst leidt.
 3. In Groningen en Haren verzorgt de predikant van de Buitengewone Wijkgemeente de pastorale zorg, de pastorale zorg voor de overige leden is toevertrouwd aan de pastoraal werker.
 4. In de genoemde kernen maar ook op andere plaatsen in de provincie worden naar behoefte lezingen, gespreksgroepen en andere bijeenkomsten georganiseerd met als doel de onderlinge band van de leden te versterken en bekendheid te geven aan het vrijzinnige gedachtegoed ten behoeve van andere geïnteresseerden.
 5. Elk jaar wordt op de eerste Pinksterdag een gezamenlijke kerkdienst gehouden die bedoeld is voor alle leden. Hiervoor wordt elk jaar een geschikte kerk in de provincie gezocht.
 6. Op de eerste zondag van de maand september wordt een zogenaamde Buitendag gehouden met een kerkdienst, een lunch en een middagprogramma waarin de vrijzinnige geloofsbeleving centraal staat. Bij voorkeur wordt deze dag in samenwerking met een plaatselijke kern of aangesloten vereniging georganiseerd.
 7. Het bestuur onderhoudt contacten met de bij de vereniging aangesloten plaatselijke verenigingen in Winschoten/Scheemda en Westerkwartier. De leden van deze verenigingen zijn welkom bij alle activiteiten van de provinciale vereniging.
 8. In samenwerking met verwante organisaties in de noordelijke provincies worden regionale contactdagen voorbereid.
 9. Het tweemaandelijkse contactblad Vrij-Zinnig wordt aan alle leden en donateurs toegezonden. Hierin staan naast algemene artikelen de kerkdiensten en activiteiten van de kernen en aangesloten verenigingen vermeld.
 10. De reguliere inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, de opbrengsten van collecten en inzamelingsacties. Daarnaast zijn er incidenteel giften en legaten. De tekorten worden gedekt door bijdragen van de Stichting prof. dr. Joh. Lindeboom.
 11. Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door de Stichting prof. dr. Joh. Lindeboom. Deze stichting beheert en exploiteert  ten behoeve van de vereniging het Witte Kerkje in Haren en het Gebouw in Delfzijl.

JAARVERSLAG 2016                                                    

VAN DE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN IN DE PROVINCIE GRONINGEN

Het bestuur was het aan het begin van het  jaar 2016 als volgt samengesteld:

Voorzitter de heer C. de Haas, secretaris de heer A. Trox, penningmeester de heer D. Schouten, leden mevr. K.M. Schut-Smids, mevr. G. Boersma, mevrouw B. Alberts-Speelman, mevr. A. Slijkerman-Geurts en de heren R. van Nijen en J.B.Smit. De heer Van Nijen en mevrouw Boersma waren aftredend en werden herkozen. Adviseur van het bestuur was even als vorige jaren ds. R.J.Immink.

Het aantal leden was aan het eind van het jaar 120 en daarnaast waren er nog 25 donateurs.

Het bestuur vergaderde zes keer, een maal in Delfzijl en vijf maal in Haren. Terugkerende agendapunten waren de financiën, berichten uit de kernen, aangesloten verenigingen en VVP-Nederland. Daarnaast werden de ledenvergaderingen, de Pinksterdienst en de Buitendag voorbereid.

Het contract met mevrouw Van der Laan werd met 1 jaar verlengd tot 1 augustus 2017. In de najaarsvergadering informeerde ds. Immink ons dat hij zijn werk als predikant per 1 september 2017 zal beëindigen om zich daarna te gaan wijden aan een studie Sterrenkunde.

Op 23 mei en 21 november was er een ledenvergadering in het Witte Kerkje.

In mei werden het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 besproken en vastgesteld. Ook werd mondeling gerapporteerd over de activiteiten van de Lindeboomstichting. Vervolgens werd een voorstel van de financiële commissie besproken om een diaconaal project te gaan steunen. In Haren wil het Fonds Naastenliefde dit ondersteunen, in de andere kernen bleek weinig enthousiasme voor dit voorstel te bestaan.

Aan het eind van de vergadering werd de erespeld van VVP-Nederland uitgereikt aan de heer L. Atzema en mevr. H. Atzema-Doornbos, beide uit Delfzijl.

In november kwam de begroting voor het jaar 2017 aan de orde en deze werd samen met de contributie vastgesteld. Besloten werd de contributie met € 5 te verhogen tot € 140 per lid en de bijdragen van aangesloten verenigingen en kerkenraden tot € 100 per jaar. Wederom werd weer over de activiteiten van de Lindeboomstichting gerapporteerd en lag ook de meerjarenbegroting van de stichting ter inzage. In het kader van het diaconale project werd besloten de opbrengst van de collecten van de Pinksterdienst en de Buitendag 2017 te bestemmen voor het Cocibolca-project.

Er werd een Commissie Toekomst ingesteld bestaande uit de dames Bier, Boersma, van den Brink en Timmerman en de heren De Haas en Trox. Deze heeft als opdracht te onderzoeken welke stappen er in de komende jaren gezet moeten worden. Omdat ds. Immink veel eerder vertrekt dan verwacht zal de commissie met spoed aan het werk moeten. De leden van de vereniging zullen steeds worden betrokken bij voorstellen en natuurlijk bij besluitvorming.

Na de vergadering vertelde de heer Schouten over de nagespeelde Slag bij Noordhorn.

De vereniging publiceert haar activiteiten in het blad Vrij-Zinnig dat 6x per jaar verschijnt. Daarnaast heeft de vereniging een eigen deel op de website van de landelijke VVP. Daarop zijn als gevolg van de ANBI-regels, ook een groot aantal basisgegevens van de vereniging en de Lindeboomstichting geplaatst. De ANBI-regeling maakt het mogelijk dat contributies, donaties, giften, legaten en dergelijke door de gever als gift voor de belasting aftrekbaar zijn.

Voor de Pinksterdienst werd gehouden in de mooie oude kerk van Oldehove. Er waren ongeveer 50 kerkgangers.  Voorganger was mevrouw Van der Laan. Na de dienst werd er koffie gedronken in de kerk.

Voor de Buitendag gingen we naar Middag. De dienst was in de eveneens mooie en oude kerk van Garnwerd en voorganger was ds. Immink. Daarna verplaatsten we ons naar ’t Waarhuis te Aduarderzijl voor de koffie en een goed verzorgde lunch. Aansluitend hield de heer Jan van den Broek een interessante lezing met lichtbeelden over de geschiedenis van het Aduarderdiep en Aduarderzijl.

De kernen Appingedam en Delfzijl ondernamen een zomerreisje naar Oost-Groningen. In het voorjaar hield prof. Benjamins een lezing en in het najaar sprak Wouter Slob over het boek Liberaal Christendom. De kerstnachtdienst werd zoals voorgaande jaren in de Solwerder kerk gehouden.

In Haren hield Wim Wattel een lezing met als titel ‘Wij zijn meer dan ons brein’ en in het najaar sprak Wouter Slob over het boek Liberaal Christendom.

Er werd een tweede kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met het Apostolisch Genootschap Groningen en in het najaar werd over en weer een dienst bezocht.

De gespreksgroep kwam maandelijks bij elkaar en besprak het essay Redelijk geloven van dr. Arne Jonges.

Op 6 juli was er een theemiddag in Nienoord en kon aansluitend de borg bekeken worden. In december werd er weer een adventsmiddag gehouden.

In Vlagtwedde kwam regelmatig een klein groepje leden bij elkaar dat geleid werd door mevrouw Van der Laan. 

Rekening van lasten en baten over 2014

Baten  in €                                                2015                  2014
Jaarbijdragen ApDzHn                       19.169                23.406              
Collecten                                                   3.242                  3.840               
Legaten                                                     1.025                      960           
Overige inkomsten                                   125                      238                       
Bijdrage St. lindeboom                      62.500                40.650    
                                                                   -------------            ----------
Totaal baten                                           86.052               69.094           
        
Lasten
Personeelskosten;                                13.353                25.314                    
Overige kosten                                      25.209                24.020                   
Bankkosten                                                   484                     636
                                                                   ------------             -------------
Totaal lasten                                           39.046                49.970                  
                

Deel dit

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen

Secretariaat. dhr A. Trox, Pr. Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde

a.trox@planet.nl

 

Agenda

25 Maa 2018
Het Gebouw

Dienst Delfzijl


29 Maa 2018
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren


01 Apr 2018
Het Gebouw

Dienst Delfzijl


01 Apr 2018
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren


01 Apr 2018
Romaanse kerk in Marum

Dienst in Marum


09 Apr 2018
Het Witte Kerkje Haren

Koffie-ochtend Haren