PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

ANBI Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen.

RSIN: 808304094.
Contactgegevens secretariaat:  de heer A. Trox
Prins Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde.
Bestuurssamenstelling:        
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vier toegevoegde leden uit de afdelingen
Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers zonder bezoldiging.
De pastoraal werkster wordt betaald volgens de normen van de Protestantse Kerk in Nederland.
Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel de begeleiding, handhaving en versterking van de vrijzinnige geloofsbeleving in de provincie Groningen. De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door:
 1. een vrijzinnige prediking te bevorderen;
 2. het verzorgen van een vrijzinnig pastoraat;
 3. aansluiting bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland;
 4. het in betrekking treden tot de gemeenten der Protestantse Kerk in Nederland en ander kerkgenootschappen;
 5. het laten stichten en exploiteren van een of meer eigen gebouwen;
 6. openbare vergaderingen te beleggen en lezingen te laten houden;
 7. het geven van voorlichting in welke vorm dan ook;
 8. het bevorderen van geestelijke vorming en godsdienstonderwijs;
 9. het leggen en onderhouden van contacten met geestverwante rechtspersonen, waaronder kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen;
 10. alles wat verder langs wettige weg het doel kan bevorderen.
Beleidsplan 2020-2024
De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in de provincie Groningen. De vereniging kent leden in vier kernen: Groningen, Haren, Appingedam en Delfzijl en verspreid in de provincie wonende leden.
Daarnaast zijn enkele aangesloten verenigingen.
Om het doel te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen:
 1. Ten behoeve van de leden in Groningen en Haren ondersteunt de vereniging de predikantsplaats van de Buitengewone Wijkgemeente in Haren en voor de leden in Appingedam en Delfzijl en de leden die in de provincie verspreid wonen een pastoraal werker in dienst.
 2. In Appingedam, Delfzijl en Haren worden regelmatig kerkdiensten gehouden waarbij een vrijzinnige voorganger de dienst leidt.
 3. In Groningen en Haren verzorgt de predikant van de Buitengewone Wijkgemeente de pastorale zorg, de pastorale zorg voor de overige leden is toevertrouwd aan de pastoraal werker.
 4. In de genoemde kernen maar ook op andere plaatsen in de provincie worden naar behoefte lezingen, gespreksgroepen en andere bijeenkomsten georganiseerd met als doel de onderlinge band van de leden te versterken en bekendheid te geven aan het vrijzinnige gedachtegoed ten behoeve van andere geïnteresseerden.
 5. Elk jaar wordt op de eerste Pinksterdag een gezamenlijke kerkdienst gehouden die bedoeld is voor alle leden. Hiervoor wordt elk jaar een geschikte kerk in de provincie gezocht.
 6. Op de eerste zondag van de maand september wordt een zogenaamde Buitendag gehouden met een kerkdienst, een lunch en een middagprogramma waarin de vrijzinnige geloofsbeleving centraal staat. Bij voorkeur wordt deze dag in samenwerking met een plaatselijke kern of aangesloten vereniging georganiseerd.
 7. Het bestuur onderhoudt contacten met de bij de vereniging aangesloten plaatselijke verenigingen in Winschoten/Scheemda en Westerkwartier. De leden van deze verenigingen zijn welkom bij alle activiteiten van de provinciale vereniging.
 8. In samenwerking met verwante organisaties in de noordelijke provincies worden regionale contactdagen voorbereid.
 9. Het tweemaandelijkse contactblad Vrij-Zinnig wordt aan alle leden en donateurs toegezonden. Hierin staan naast algemene artikelen de kerkdiensten en activiteiten van de kernen en aangesloten verenigingen vermeld.
 10. De reguliere inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, de opbrengsten van collecten en inzamelingsacties. Daarnaast zijn er incidenteel giften en legaten. De tekorten worden gedekt door bijdragen van de Stichting prof. dr. Joh. Lindeboom.
 11. Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door de Stichting prof. dr. Joh. Lindeboom. Deze stichting beheert en exploiteert  ten behoeve van de vereniging het Witte Kerkje in Haren en het Gebouw in Delfzijl.

Rekening van lasten en baten over 2020

Baten  in €                                                 2019                  2020
 
Jaarbijdragen                                        23.831                23.005             
Collecten                                                   5.294                  3.987
Legaten                                                         800                          --
Overige inkomsten                                        --                      970  
Bijdrage St. lindeboom                       41.000               43.465    
                                                                   -------------            ----------
Totaal baten                                           70.925                71.427           
 
Lasten
 
Personeelskosten                                 47.612                50.253
Overige kosten                                      28.383                19.308
 
                                                                   ------------             -------------
Totaal lasten                                           75.995                69.561
 
 
 
Totaal van baten en lasten VVP       -- 5.070                  1.866

Deel dit