PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

ANBI St. Johannes Lindeboom

Stichting Prof.dr. Joh. Lindeboom te Groningen      
 RSIN: 806179946
 
Corr.adres : Postbus 29, 9750 AA Haren
Nr. KvK: 02065798 dd. 16-03-1999
Bankrekeningnummer: NL51 ABNA 0525 6418 66
Naam : Stichting Prof.dr. Joh. Lindeboom
RSIN: 806179946
 
Secretariaat : drs.D.Schouten
                             Postbus 29
                              9750 AA Haren
 
Doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de ontwikkeling en instandhouding van de vrijzinnige christelijke traditie in het algemeen en van het vrijzinnig geestelijk leven van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen in het bijzonder.
2. De stichting tracht haar doel in eerste instantie te verwezenlijken door het verstrekken van materiële steun ten behoeve van activiteiten van de te Groningen gevestigde vereniging: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de provincie Groningen en met name die activiteiten welke beogen het in het eerste lid omschreven doel te dienen.
Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers zonder bezoldiging.
Beleidsplan 2014-2018
De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de ontwikkeling en instandhouding van de vrijzinnige christelijke traditie in het algemeen en van het vrijzinnig geestelijk leven van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen in het bijzonder.
Om het doel te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen:
1  Uit haar geldmiddelen vult de stichting de tekorten aan van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen (VVP Groningen).
2  Dre stichting beheert het vermogen van de VVP Groningen en exploiteert ten behoeve van deze vereniging het Witte Kerkje in Haren en het Gebouw in Delfzijl.
3  De stichting beheert het vermogen van het Familie Hartsemafonds.
4  Samen met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen verpacht de stichting landerijen van de nalatenschap van mej. C.M. Mulder.

Verslag activiteiten Prof.Dr.Joh.Lindeboom in 2016 

Het bestuur van deze stichting bestaat dit jaar uit:

  • Mevr.A.C. Slijkerman-Geurts, voorzitter
  • Dhr.D.Schouten, secretaris
  • Dhr.C.de Haas, penningmeester
  • Mevr.B.Alberts-Speelman, lid
  • Mevr.K.M.Schuts-Smids, lid
 
 
 
Financiën      
       
Stichting Prof.dr. Joh. Lindeboom te Groningen      
 RSIN: 806179946      
Balans per 31 december 2014      
       
(in euro's)      
       
Activa   2016 2015
       
VASTE DUURZAME ACTIVA      
       
Beklemrecht   p.m. p.m.
Kerkgebouwen   p.m. p.m.
    -------------- --------------
Totaal van duurzame activa   p.m. p.m.
                 
VLOTTENDE ACTIVA      
Half aandeel van de onverdeelde nalatenschap van Mej. C.M. Mulder   20.059 20.031
Vermogen St. Familie Hartsemafonds   p.m. p.m.
Effecten   487.780 499.657
Te vorderen en vooruitbetaalde posten   2.629 4.144
Geldmiddelen   74.628 151.327
    -------------- --------------
Totaal van vlottende activa   585.096 675.159
    ======= =======
       
PASSIVA      
       
EIGEN VERMOGEN      
       
Algemene reserve   533.450 626.782
Bestemmingsreserve, Orgelfonds Haren   33.000 33.000
    -------------- --------------
Totaal van het eigen vermogen   566.450 659.723
       
KORTLOPENDE SCHULDEN      
       
Te betalen kosten   9.571 6.532
Vermogen Stichting Familie Hartsemafonds      
ondergebracht bij de St. Prof.dr.Joh.Lindeboom   9.075 9.075
    -------------- --------------
Totaal van het eigen vermogen   18.646 15.427
       
    -------------- --------------
    585.096 675.159
Rekening van lasten en baten    2016  2015
       
(in euro's)      
       
       
EXPLOITATIE KERKGEBOUWEN:      
LASTEN      
Energie en water      
-  Haren   3.153 4.597
-  Delfzijl   3.437 2.652
Vaste lasten, onderhoud en overige kosten      
-  Haren   8.433 28.716
-  Delfzijl   13.324 12.992
Accountants- en administratiekosten   2.178 2.365
Overige kosten   2.778 1.365
    -------------- --------------
    33.303 19.558
       
BATEN      
Huuropbrengsten Haren   455 1.150
    ======= =======
Saldo   -/- 32.842 -/- 18.408
       
EXPLOITATIE HALF AANDEEL NALATENSCHAP          VAN MEJ. C.M. MULDER:      
LASTEN      
Kosten landerijen   379 361
Rente/kosten bank   81 81
    -------------- --------------
    460 442
       
BATEN      
Opbrengst landerijenn   3.772 3.772
    ======= =======
Saldo   3.312 3.300
       
SALDO BELEGGINGEN:      
Opbrengst effecten   ---- --
Beleggingsresultaat   --- --
Rente bank   682 2.207
    -------------- --------------
    682 2.207
Af: Bankkosten, inclusief kosten effecten   1.928 1.889
    -------------- --------------
Saldo   -/-1.246 318
    ======= =======
       
       
RECAPITULATIE:      
       
Saldo kerkgebouwen   -/-32.848 -/- 51.948
Saldo half aandeel nalatenschap van Mej. C.M. Mulder   3.312 3.300
Saldo beleggingen   1.246 318
    -------------- --------------
Totaal   -/- 30.782 -/- 48.300
    ======= =======

Deel dit

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen

Secretariaat. dhr A. Trox, Pr. Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde

a.trox@planet.nl

 

Agenda

25 Maa 2018
Het Gebouw

Dienst Delfzijl


29 Maa 2018
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren


01 Apr 2018
Het Gebouw

Dienst Delfzijl


01 Apr 2018
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren


01 Apr 2018
Romaanse kerk in Marum

Dienst in Marum


09 Apr 2018
Het Witte Kerkje Haren

Koffie-ochtend Haren