PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

ANBI Wijkgemeente van Bijz. Aard "Het Witte Kerkje

WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD HAREN

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Wijkgemeente B.A. vd Herv, Gemeente Haren
Telefoonnummer (facultatief): 050-53475193
RSIN/Fiscaal nummer: 813612809          (824092624)
Website adres: www.vrijzinniggroningen.nl
E-mail: a.trox@planet.nl
Adres: Jachtlaan 11
Postcode: 9751 BP
Plaats: Haren
Postadres: Postbus 29
Postcode: 9750 AA
Plaats: Haren
De wijkgemeente van bijzondere aard in Haren is een vrijzinnige wijkgemeente, die bekend staat onder de naam “Het Witte Kerkje”.  Zij behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

C. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 
BELEIDSPLAN 2013-2018
Dit beleidsplan is een bijlage bij het beleidsplan van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen.
De activiteiten van de Wijkgemeente vallen samen met die van de kern Haren van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen.
De wijkkerkenraad bestaat uit 2 ouderlingen, 2 kerkrentmeesters en 2 diakenen. De wijkkerkenraad en het bestuur van de kern Haren van de VVP overlappen elkaar voor een groot deel.
De doop- en belijdende leden van de wijkgemeente zijn tevens lid van de VVP Groningen. De bijdragen van deze leden vormen de inkomsten van de wijkgemeente.
De leden die geen lid zijn van de Hervormde Wijkgemeente zijn rechtstreeks lid van VVP Groningen en betalen aan die vereniging contributie. Beide soorten bijdragen worden gebruikt voor het financieren van de kosten van de wijkgemeente.
De tekorten op de exploitatie van de wijkgemeente worden aangevuld door VVP Groningen.
 

Financiën

                                                                                             2016             2017
Baten:
Bijdrageolidariteitsfonds                                            --                    5.778         
Jaarbijdrage Haren                                                        8.891            7.641           
Collecten Haren                                                              1.524            1.128
Bijdrage VVP                                                                 44.132          38.305       
                                                                                           ------------     -------------
  Totaal Baten                                                                 55.067         53.248       
 
Lasten:
Gast predikant Haren                                                          554                497              
Honorarium organisten Haren                                      1.785            1.627           
Onkosten predikant                                                         6.400             5.859         
Bijdrage land- provincie                                                  2.548             1.712           
Diverse kosten BW                                                           2.387             1.756          
Raad vd Predikantstractementen                             39.909           40.797      
                                                                                           -------------          -----------
Totaal lasten                                                                      55.067         53.248         
                                                                                             ========     ========
 
 

Deel dit

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen

Secretariaat. dhr A. Trox, Pr. Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde

a.trox@planet.nl

 

Agenda

25 Maa 2018
Het Gebouw

Dienst Delfzijl


29 Maa 2018
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren


01 Apr 2018
Het Gebouw

Dienst Delfzijl


01 Apr 2018
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren


01 Apr 2018
Romaanse kerk in Marum

Dienst in Marum


09 Apr 2018
Het Witte Kerkje Haren

Koffie-ochtend Haren