PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Vereniging Vrijzinnige Protestanten in Groningen

Secretariaat: Dhr. A. Trox
Prins Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde.
 
Bestuurssamenstelling:
Dhr. mr. C. de Haas (voorzitter)
Dhr. drs. A. Trox (secretaris)
Dhr. drs. D. Schouten (penningmeester)
Mevr. G. Boersma
Dhr. R. van Nijen
Mevr. K.M.Schut-Smids
Mevr. drs. A.C.Slijkerman-Geurts
Dhr. J.B.Smit 
Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel de begeleiding, handhaving en versterking van de vrijzinnige geloofsbeleving in de provincie Groningen. De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door:
 1. een vrijzinnige prediking te bevorderen;
 2. het verzorgen van een vrijzinnig pastoraat;
 3. aansluiting bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland;
 4. het in betrekking treden tot de gemeenten der Protestantse Kerk in Nederland en ander kerkgenootschappen;
 5. het laten stichten en exploiteren van een of meer eigen gebouwen;
 6. openbare vergaderingen te beleggen en lezingen te laten houden;
 7. het geven van voorlichting in welke vorm dan ook;
 8. het bevorderen van geestelijke vorming en godsdienstonderwijs;
 9. het leggen en onderhouden van contacten met geestverwante rechtspersonen, waaronder kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen;
 10. alles wat verder langs wettige weg het doel kan bevorderen.
 
Beleidsplan 2013-2018
 

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in de provincie Groningen. De vereniging kent leden in vier kernen: Groningen, Haren, Appingedam en Delfzijl en verspreid in de provincie wonende leden.

Daarnaast zijn enkele aangesloten verenigingen.

Om het doel te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen:

 1. Ten behoeve van de leden in Groningen en Haren ondersteunt de vereniging de predikantsplaats van de Buitengewone Wijkgemeente in Haren en voor de leden in Appingedam en Delfzijl en de leden die in de provincie verspreid wonen een pastoraal werker in dienst.
 2. In Appingedam, Delfzijl en Haren worden regelmatig kerkdiensten gehouden waarbij een vrijzinnige voorganger de dienst leidt.
 3. In Groningen en Haren verzorgt de predikant van de Buitengewone Wijkgemeente de pastorale zorg, de pastorale zorg voor de overige leden is toevertrouwd aan de pastoraal werker.
 4. In de genoemde kernen maar ook op andere plaatsen in de provincie worden naar behoefte lezingen, gespreksgroepen en andere bijeenkomsten georganiseerd met als doel de onderlinge band van de leden te versterken en bekendheid te geven aan het vrijzinnige gedachtegoed ten behoeve van andere geïnteresseerden.
 5. Elk jaar wordt op de eerste Pinksterdag een gezamenlijke kerkdienst gehouden die bedoeld is voor alle leden. Hiervoor wordt elk jaar een geschikte kerk in de provincie gezocht.
 6. Op de eerste zondag van de maand september wordt een zogenaamde Buitendag gehouden met een kerkdienst, een lunch en een middagprogramma waarin de vrijzinnige geloofsbeleving centraal staat. Bij voorkeur wordt deze dag in samenwerking met een plaatselijke kern of aangesloten vereniging georganiseerd.
 7. Het bestuur onderhoudt contacten met de bij de vereniging aangesloten plaatselijke verenigingen in Winschoten/Scheemda en Westerkwartier. De leden van deze verenigingen zijn welkom bij alle activiteiten van de provinciale vereniging.
 8. In samenwerking met verwante organisaties in de noordelijke provincies worden regionale contactdagen voorbereid.
 9. Het tweemaandelijkse contactblad Vrij-Zinnig wordt aan alle leden en donateurs toegezonden. Hierin staan naast algemene artikelen de kerkdiensten en activiteiten van de kernen en aangesloten verenigingen vermeld.
 10. De reguliere inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, de opbrengsten van collecten en inzamelingsacties. Daarnaast zijn er incidenteel giften en legaten. De tekorten worden gedekt door bijdragen van de Stichting prof. dr. Joh. Lindeboom.
 11. Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door de Stichting prof. dr. Joh. Lindeboom. Deze stichting beheert en exploiteert  ten behoeve van de vereniging het Witte Kerkje in Haren en het Gebouw in Delfzijl.

 

Verenging van Vrijzinnige Protestanten in Groningen
Financieel verslag 2013
 
Rekening van lasten en baten over 2013
LASTEN:
Personeelskosten                                             (4)                                114.887
Overrige kosten                                                (5)                                  37.754
Bankkosten                                                                                                     539
                                                                                                                      ------------
Totaal lasten                                                                                           153.180
 
BATEN:
Bijdragen                                                                                                     31.124
Collecten                                                                                                       5.907
Legaten                                                                                                       36.822
Overige opbrengsten                                                                                4.395
Bijdrage Solidariteistfonds                                                                   30.000
                                                                                                                        -----------
Totaal baten                                                                                            108.248
 
Exploitatiesaldo vereniging                                                           -/- 44.932
Doorbelasting Buitengewone Wijkgemeente Haren                    54.095
                                                                                                                        -----------
Totaal baten en lasten                                                                             9.163

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen

Secretariaat. dhr A. Trox, Pr. Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde

a.trox@planet.nl

 

Agenda

29 Apr 2018
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren


29 Apr 2018
Romaanse kerk in Marum

Dienst in Marum


07 Mei 2018
Het Witte Kerkje Haren

Koffie-ochtend Haren


13 Mei 2018
Doopsgezinde kerk in Zijldijk

Dienst Delfzijl


13 Mei 2018
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren


20 Mei 2018
Torenstraatkerk Scheemda

Provinciale Pinksterdienst in Scheemda