PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Vereniging Vrijzinnige Protestanten in Groningen

Secretariaat: Dhr. A. Trox
Prins Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde.
 
Bestuurssamenstelling:
Dhr. mr. C. de Haas (voorzitter)
Dhr. drs. A. Trox (secretaris)
Dhr. drs. D. Schouten (penningmeester)
Mevr. G. Boersma
Dhr. R. van Nijen
Mevr. K.M.Schut-Smids
Mevr. drs. A.C.Slijkerman-Geurts
Dhr. J.B.Smit 
Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel de begeleiding, handhaving en versterking van de vrijzinnige geloofsbeleving in de provincie Groningen. De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door:
 1. een vrijzinnige prediking te bevorderen;
 2. het verzorgen van een vrijzinnig pastoraat;
 3. aansluiting bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland;
 4. het in betrekking treden tot de gemeenten der Protestantse Kerk in Nederland en ander kerkgenootschappen;
 5. het laten stichten en exploiteren van een of meer eigen gebouwen;
 6. openbare vergaderingen te beleggen en lezingen te laten houden;
 7. het geven van voorlichting in welke vorm dan ook;
 8. het bevorderen van geestelijke vorming en godsdienstonderwijs;
 9. het leggen en onderhouden van contacten met geestverwante rechtspersonen, waaronder kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen;
 10. alles wat verder langs wettige weg het doel kan bevorderen.
 
Beleidsplan 2013-2018
 

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in de provincie Groningen. De vereniging kent leden in vier kernen: Groningen, Haren, Appingedam en Delfzijl en verspreid in de provincie wonende leden.

Daarnaast zijn enkele aangesloten verenigingen.

Om het doel te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen:

 1. Ten behoeve van de leden in Groningen en Haren ondersteunt de vereniging de predikantsplaats van de Buitengewone Wijkgemeente in Haren en voor de leden in Appingedam en Delfzijl en de leden die in de provincie verspreid wonen een pastoraal werker in dienst.
 2. In Appingedam, Delfzijl en Haren worden regelmatig kerkdiensten gehouden waarbij een vrijzinnige voorganger de dienst leidt.
 3. In Groningen en Haren verzorgt de predikant van de Buitengewone Wijkgemeente de pastorale zorg, de pastorale zorg voor de overige leden is toevertrouwd aan de pastoraal werker.
 4. In de genoemde kernen maar ook op andere plaatsen in de provincie worden naar behoefte lezingen, gespreksgroepen en andere bijeenkomsten georganiseerd met als doel de onderlinge band van de leden te versterken en bekendheid te geven aan het vrijzinnige gedachtegoed ten behoeve van andere geïnteresseerden.
 5. Elk jaar wordt op de eerste Pinksterdag een gezamenlijke kerkdienst gehouden die bedoeld is voor alle leden. Hiervoor wordt elk jaar een geschikte kerk in de provincie gezocht.
 6. Op de eerste zondag van de maand september wordt een zogenaamde Buitendag gehouden met een kerkdienst, een lunch en een middagprogramma waarin de vrijzinnige geloofsbeleving centraal staat. Bij voorkeur wordt deze dag in samenwerking met een plaatselijke kern of aangesloten vereniging georganiseerd.
 7. Het bestuur onderhoudt contacten met de bij de vereniging aangesloten plaatselijke verenigingen in Winschoten/Scheemda en Westerkwartier. De leden van deze verenigingen zijn welkom bij alle activiteiten van de provinciale vereniging.
 8. In samenwerking met verwante organisaties in de noordelijke provincies worden regionale contactdagen voorbereid.
 9. Het tweemaandelijkse contactblad Vrij-Zinnig wordt aan alle leden en donateurs toegezonden. Hierin staan naast algemene artikelen de kerkdiensten en activiteiten van de kernen en aangesloten verenigingen vermeld.
 10. De reguliere inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, de opbrengsten van collecten en inzamelingsacties. Daarnaast zijn er incidenteel giften en legaten. De tekorten worden gedekt door bijdragen van de Stichting prof. dr. Joh. Lindeboom.
 11. Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door de Stichting prof. dr. Joh. Lindeboom. Deze stichting beheert en exploiteert  ten behoeve van de vereniging het Witte Kerkje in Haren en het Gebouw in Delfzijl.

 

Verenging van Vrijzinnige Protestanten in Groningen
 
Rekening van lasten en baten over 2017
 
                                                                                   2017              2016
  
Baten:
 
Bijdragen:                                                             21.296          19.160
Collecten                                                                 2.836            3.242
Legaten                                                                 24.621            1.025
Overige opbrengsten                                             300               125
Bijdrage Lindeboom                                         34.000         62.500  
 
Totaal baten                                                        83.053         86.052
 
Lasten:
 
Personeelskosten                                             20.285         13.353
Overige kosten                                                  26.902         25.209
Bankkosten                                                               657               484
 
Totaal lasten                                                       47.844         39.046
 
Totaal van lasten en baten VVP                   35.209         47.006