Irenekerk

Anbi Irenekerk

RSINnummer:805060285
 
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

                                                                                        Begroting  Rekening  Rekening                                                                                                   2018          2018          2017
Baten                                                                                         
Opbrengsten uit bezittingen                                              -                 148             -
Bijdragen gemeenteleden                                                   -           27.549             -
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen                         -                  -                  -
                                                                                           --------------------------------------------

Totaal baten                                                                             -           27.607              -

Lasten
Bestedingen Pastoraat                                                        -            22.781             -
(predikant en kerkelijk werkers)
Bestedingen kerkdiensten, catechese en                      -              2.832             -
gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk            -             1.920             -
Lasten kerkelijke gebouwen                                               -            7.697              -
(inclusief afschrijving)
Salarissen (koster, organist e.d.)                                        -            1.497             -    
Lasten beheer en administratie, bankkosten                -            2.938             -
en rente
Lasten overige eigendommen en inventarissen          -                -                   -
                                                                                                 -------------------------------------
Totaal lasten                                                                            -         40.665

                                                                                                 -------------------------------------

Resultaat baten - lasten                                                      -         12.968