Irenekerk

Anbi Irenekerk

RSINnummer:805060285
 

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 

                                                                                                                                         Begroting

Rekening

Rekening

                                                                                                                                              2021

   2020

   2019

Opbrengsten en Baten

   

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

-

-

0

Bijdragen van leden en anderen

13.250

18.188

25.139

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

-

-

10.000

Totaal baten A

13.250

18.188

35.139

Uitgaven en Kosten

     

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

3.850

7.824

7.340

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

185

1.672

1.672

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

14.632

16.149

19.959

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

1.750

2.372

3.028

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

1.620

2.094

5.213

Salarissen en vergoedingen

500

683

1.525

Kosten beheer, administratie en archief

4.264

4.245

4.175

Rentelasten/bankkosten

-

77

181

Totaal lasten A

26.801

35.116

43.093

Operationeel resultaat (A)

-13.551

-16.928

-7.954

Incidentele baten en lasten

     

Incidentele baten

-

-

0

Incidentele lasten

-

-

-

Incidentele baten en lasten (B)

-

-

0

Resultaat verslagjaar (A+B)

-13.551

-16.928

-7.954

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

     

Onttrekkingen bestemmingsreserves

-

-

-

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Toevoegingen bestemmingsreserves

-

-

-

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

-

-

-

 

 

Resultaat naar Algemene reserve (D)                                                                           -13.551          -16.928              -7.954