Irenekerk

Diaconie

Op plaatselijk vlak werken de diakenen mee in het ‘Interkerkelijk Diaconaal Beraad’, een overlegorgaan betreffende allerlei sociale problemen binnen de gemeente Ridderkerk. Door het IDB worden jaarlijks kerstpakketten aan vluchtelingen uitgedeeld.

Zij participeren ook in het IDB-fonds: een noodfonds met renteloze leningen voor mensen in broodnood, dit in overleg met het maatschappelijk werk.

De opbrengst van de collecten wordt regelmatig bestemd voor een project dat door Kerk in Actie aanbevolen wordt. Twee keer per jaar wordt er op de daarvoor bestemde zondagen aandacht gegeven aan en gecollecteerd voor het Werelddiaconaat.

De diaconie werkt mee aan de paasgroeten-actie voor gevangenen in Nederland en wereldwijd en zorgt ervoor dat iedere maand brieven van Amnesty International ter ondertekening in de kerk worden gelegd. In de advents- en de veertigdagentijd wordt er meegewerkt aan de campagnes van Kerk in Actie of van Solidaridad.