Irenekerk

Financieel jaarverslag

  Jaarcijfers van Protestantse Gemeente Irenekerk 2015    
             
  Balans per 31 december 2015      
  2015 2014   2015 2014  
Liquide middelen 154.750 190.094 Eigen vermogen 24.787 24.787  
Nog te ontvangen posten 1.460 6.100 Reserves* 133.443 173.001  
Nog te ontvangen bankrente 2.020 3.024 Onderhoudsfonds kerkgebouwen**   0  
      Nog te betalen posten 0 1.430  
             
Totaal activa 158.230 199.218 Totaal passiva 158.230 199.218  
             
*In de post Reserves is opgenomen het Greet Gijzemanfonds      
**Het Onderhoudsfonds kerkgebouwen is aan de rubriek Reserves toegevoegd      
             
  Winst- en verliesrekening per 31 december 2015      
Kosten 2015 2014 Opbrengsten 2015 2014  
Kerkgebouw 13.887 14.533 VVB 20.468 22.997  
Energiekosten 8.755 8.452 Collectes 3.182 3.900  
Loonkosten predikant 16.598 16.343 Paas- en eindejaarscollecte 1.103 1.337  
Gastpredikanten en organisten 10.330 9.527 Giften 220 225  
Afdrachten PKN 8.323 8.151 Kerkblad 1.676 1.629  
Kosten kerkdiensten 711 853 Solidariteitskas 572 234  
Administratie en beheer 292 1.515 Bankrente 2.020 3.024  
Contributies en abonnementen 1.034 967 Overige baten 300 477  
Dotaties 3.000          
Kerkblad 1.625 1.572        
Overige kosten 1.817 1.254 Nadelig saldo 36.831 29.343  
             
Totaal kosten 66.372 63.167 Totaal opbrengsten 66.372 63.166  

Zoeken

Contact

Irenekerk

Electropark 17-19,(achter Oranjestraat 32a)

2983 GV RIDDERKERK

Scriba Mieke Taselaar-van Noordenne scriba@irenekerk.nl

tel. 0180-397452