Irenekerk

Gemeentegids

Gemeentegids
van de
Protestantse Gemeente Irenekerk

Adres: Electropark 17 - 19
2983 GV Ridderkerk

Ontstaansgeschiedenis

Als geloofsgemeenschap vindt de Irenekerk haar oorsprong in de oprichting van een afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond NPB door een aantal lidmaten van de Nederlandse Hervormde Kerk, die zich niet konden vinden in de ter plaatse gebruikelijke wijze van geloofsbeleving en prediking. Deze oprichting vond plaats op 18 november 1918.

Op 6 juni 1932 werd de NPB-afdeling omgezet in een afdeling van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Vooral ook door de inzet van de leden van deze vereniging werd op zondag 18 november 1951 in een feestelijke dienst de Irenekerk in gebruik genomen.

In 1965 werd de Irenekerk een Buitengewone Wijkgemeente in wording, die in 1979 wordt omgezet in een Deelgemeente - een volwaardige Hervormde Gemeente.

Sinds 1983 is de Stichting Kerkgebouw Deelgemeente Ridderkerk eigenaar van de Irenekerk. Zie Stichting Kerkgebouw
In het jaar 2005 is de Irenekerk een Protestantse Gemeente geworden.

Karakteristiek
De gemeente van de Irenekerk is een open en gastvrije gemeenschap waarin ondogmatisch bijbellezen en vrijheid voor ieders geloofsopvatting centraal staan. In de kerkdienst op zondagmorgen zoeken we naar woorden die ons aanspreken en bemoedigen, waarbij de bijbel de belangrijkste inspiratiebron is. Voor ons is de betrokkenheid bij de dienst van wezenlijk belang, waarbij de gebeden, de preek en de liederen ons kunnen helpen op een kritische manier onze verhouding tot God, onze medemens en onszelf te bepalen. Het bijzondere van de Irenekerk is dat zij niet wijkgebonden, maar een gemeente voor heel Ridderkerk is.

Kerkdiensten
Iedere zondag en op 1e Kerstdag wordt er om 10.00 uur in de Irenekerk een liturgische dienst gehouden. Omdat de gemeente geen vaste predikant heeft, worden de pastorale en overige werkzaamheden verricht door een bijstand in het pastoraat, die tevens gemiddeld eenmaal per maand voorgaat in de diensten. De overige diensten worden verzorgd door gastpredikanten. In de Stille Week worden vieringen gehouden op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, deze beginnen om half acht 's avonds, en op Stille Zaterdag wordt een Paaswake gehouden om negen uur 's avonds. Deze vieringen in de Stille Week worden samen met de dienst op Paasmorgen beschouwd als één viering. In de Kerstnacht wordt een Kerstnachtdienst gehouden die begint om negen uur 's avonds. Bij de vieringen wordt gezongen uit het Liedboek dat in 2013 verscheen en als ondertitel draagt: Zingen en bidden in huis en kerk. Ook wordt er gebruik gemaakt van een liturgieboekje, waarin een aantal orden van dienst staan, welke in de dienst gevolgd kunnen worden. Het Avondmaal wordt zesmaal per jaar gevierd, in ieder geval op Witte Donderdag en Pinksteren,  en vier andere jaarlijks te bepalen data. Hierbij gebruiken wij  een lopende- of kringvorm. Kinderen en allen die zich met ons verbonden voelen zijn welkom bij het Avondmaal.

Koffiedrinken
Na de dienst op de eerste zondag van de maand wordt gezamenlijk koffie gedronken in de Irenezaal.

Organisten
Er zijn vier organisten die om de beurt in de dienst het orgel bespelen:
mevr. Conny Broek
dhr. Herman Houweling
dhr. Jan Huizer
dhr. Rien Verwijs

Kosters
Het kosterschap wordt bij toerbeurt vervuld door vijf vrijwilligers:
dhr. Hans Klapwijk
dhr. Dick van Vliet
dhr. Jaap Vlot
dhr. Ad Zwaan


Bloemen
Het boeket bloemen, dat in de dienst op de liturgische tafel staat, wordt na afloop als groet van de gemeente gebracht bij een zieke, een jubilaris, of bij iemand die extra aandacht nodig heeft. Op deze wijze zien we als gemeente om naar elkaar.

Liturgische schikking
Op bijzondere dagen, zoals in de veertigdagentijd, met Pasen, Pinksteren, in de adventstijd en met Kerstmis, wordt in de kerk een liturgisch schikking gemaakt door vier vrijwilligers. De gemeenteleden krijgen een toelichting over de betekenis van de schikking.

Gemeentezondag
Ter versterking van de onderlinge band wordt ieder jaar door een aantal gemeenteleden een gemeentezondag georganiseerd met o.a. een gezamenlijke lunch en als afsluiting een vesper.

Voorts wordt in september een startzondag gehouden, waar inhoudelijke en creatieve onderwerpen elkaar afwisselen. Ook op deze dag een gezamenlijke lunch en tot slot een vesper.

Oecumenische Diensten
Als ruimdenkende gemeenschap staat de Irenekerk ook open voor samenwerking met andere kerken en religieuze organisaties. Deze samenwerking manifesteert zich in het houden van oecumenische avondvieringen, bekend als de V.O.O.R-diensten (Viering en Ontmoeting in Oecumenisch verband in Ridderkerk), waaraan eveneens de Gereformeerde Kerken in de PKN van Bolnes en Ridderkerk, de Rooms-Katholieke Sint Jorisparochie en de Protestantse Gemeente Slikkerveer deelnemen. Deze V.O.O.R-diensten ( http://www.voordiensten.nl/ ) worden vijf maal per jaar gehouden.

Kerkenraad

Predikant
Consulent: Ds. G.H. Offringa
ds. Pieter Taselaar bijstand in het pastoraat
ouderling-voorzitter Jan Maaskant
scriba mw. Mieke Taselaar-van Noordenne, tel.0180-397452 (tevens wijkouderling voor ‘buitengewesten’)
Ouderlingen
- mw. Ditthy Stout, (wijkouderling Slikkerveer)
- mw. Marian van der Plas-de Vries, (wijkouderling Bolnes en tweede scriba)
- dhr. Jan Maaskant, (wijkouderling Ridderkerk)
 
College van diakenen
- mw. Tine Houweling-Hensen
- dhr. Harry Hilberts
- mw.  Nelly Zwaan – Groenewegen van der Weijden


Op plaatselijk vlak werken de diakenen mee in het 'Interkerkelijk Diaconaal Beraad', een overlegorgaan betreffende allerlei sociale problemen binnen de gemeente Ridderkerk. Door het IDB worden jaarlijks kerstpakketten aan vluchtelingen uitgedeeld. Zij participeren ook in het IDB-fonds: een noodfonds met renteloze leningen voor mensen in broodnood, dit in overleg met het maatschappelijk werk. De opbrengst van de collecten wordt regelmatig bestemd voor een project dat door Kerk in Actie aanbevolen wordt. Twee keer per jaar wordt er op de daarvoor bestemde zondagen aandacht gegeven aan en gecollecteerd voor het Werelddiaconaat. De diaconie werkt mee aan de paasgroeten-actie voor gevangenen in Nederland en wereldwijd en zorgt ervoor dat iedere maand brieven van Amnesty International ter ondertekening in de kerk worden gelegd. In de advents- en de veertigdagentijd wordt er meegewerkt aan de campagnes van Kerk in Actie of van Solidaridad.

College van kerkrentmeesters
voorzitter mw. Joke Tieleman-van Vliet (ouderling-kerkrentmeester)
secretaris/penningmeester mevr. Willy Maaskant

Het college van kerkrentmeesters houdt zich bezig met het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad gedelegeerd aan dit college. Het college van kerkrentmeesters heeft de taak om de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit doen zij door:
· het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
· het zorgdragen voor de geldwerving;
· het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
· het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
· het beheren van de financiën van de gemeente;
· het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek;
· het beheren van de archieven van de gemeente.

Moderamen

Het moderamen bestaat uit de predikant, de scriba, de voorzitter van de kerkenraad en de voorzitter van het college van kerkrentmeesters

 Commissies en Werkgroepen

Bezoekersgroep
De bezoekersgroep bezoekt bij speciale gelegenheden ouderen uit de gemeente.
Leden:
- mw. Corrie van der Wenden-van Herpen
- mw. Ineke Kloos-Koets
- mw. Nelly Zwaan-Groenewegen vd Weijden
- mw. Willemien Luteijn

Liturgiecommissie

De liturgie commissie bereidt samen met de predikant bijzondere vieringen voor en zoekt muziek uit voor het koor.

Tevens werkt de commissie aan vernieuwing van de liturgie.
Leden:
- dhr. Herman Houweling
- mw. Marian van der Plas-de Vries
- mw. Mieke Taselaar-van Noordenne
- ds. Pieter Taselaar

Zanggroep

Een kleine zanggroep ondersteunt soms de gemeentezang bij het aanleren van nieuwe liederen, terwijl er ook een grotere zanggroep, waaraan leden van diverse kerken deelnemen, een aantal malen per jaar bijeenkomt en medewerking verleent in diverse diensten.

Informatie kunt u verkrijgen bij
dhr. H. Houweling
tel. 0180-413338

Kerkblad
Het kerkblad komt 11 maal per jaar uit (het juli/augustus nummer is een dubbelnummer)
De redactie bestaat uit
- mw. Mieke Taselaar-van Noordenne
- ds. Pieter Taselaar
- mw. Gerry Marquart-Koote
- dhr. Dick van Vliet

Kopij kan worden ingeleverd bij tasel018@planet.nl

Schoonmaakploeg
Een team van vrijwilligers verzorgt regelmatig het schoonmaakwerk van het kerkgebouw en de Irenezaal.
Informatie kunt u verkrijgen bij: mw. Corrie van der Wenden-van Herpen

Onderhoudsploeg
Het technisch onderhoud van de kerk wordt zo mogelijk in eigen beheer gedaan door een onderhoudsploeg.
Informatie kunt u verkrijgen bij: dhr. Dick van Vliet

Stichting Kerkgebouw Deelgemeente
Op 5 januari 1983 is de Stichting Kerkgebouw Deelgemeente opgericht, als rechtsopvolger van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Slikkerveer en omstreken, met als doel het verkrijgen, in stand houden en exploiteren van het kerkgebouw.
voorzitter ds. Pieter Taselaar
secretaris dhr. Wim van der Wenden, tel. 0180-413790
Penningmeester dhr. Piet van Helden
Lid dhr. Maarten de Bruin

Ontmoeting en Gesprek

Ouderen Ontmoetings Ochtend
Op de tweede dinsdag van de maand wordt van 10.00 tot 12.00 uur in de Irenezaal de Ouderen Ontmoetings Ochtend gehouden. Deze ochtenden zijn bedoeld om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en er worden luchtige en serieuze onderwerpen behandeld. Eenmaal per jaar is er een uitstapje en tweemaal per jaar een broodmaaltijd: in de zomer en aansluitend aan de kerstviering in december.
Informatie kunt u verkrijgen bij:
mw. Elma Verkaik-Vlasblom, tel. 0180-412451

Groot Huisbezoek
Eenmaal per jaar wordt er in elke wijk een Groot Huisbezoek avond gehouden ten huize van een gemeentelid.

Gemeenteavond
Ieder jaar wordt er een gemeenteavond gehouden die gaat over het reilen en zeilen van de gemeente en waarop een bepaald onderwerp aan de orde wordt gesteld.

Gesprekskring

Een aantal malen per jaar komt een gesprekskring bijeen om te spreken aan de hand van een boek, dat jaarlijks in onderling overleg wordt uitgekozen.
Informatie via ds. Pieter Taselaar

Interkerkelijke Gespreksgroep
Op zondagavond komt een interkerkelijke gespreksgroep bij elkaar om een boek te bespreken.
Informatie via dhr. Wim van der Wenden, tel. 0180-413790

Bankrekeningnummers
Protestantse Gemeente Irenerkerk te Ridderkerk: NL47 RABO 0373735650
Stichting Kerkgebouw Deelgemeente: NL15INGB000411806 t.n.v. Stichting Kerkgebouw Deelgemeente te Ridderkerk

Website
Het adres van de website van de Irenekerk luidt: www.Irenekerk.nl.
Webbeheerder is de heer M. A. de Bruin, maarten@irenekerk.nl