Irenekerk

Irenekerk 90 jaar

Anders kerken in Ridderkerk.

Op 18 november, 2008 waren wij als Irenekerk 90 jaar lang bezig om 'anders kerken' in Ridderkerk te bevorderen. Hoe kreeg dit anders kerken gestalte? Eerst iets over het organisatorische aspect. In het tweede decennium van de 20e eeuw ontstond er onder een aantal inwoners van Ridderkerk de behoefte aan een andere vorm van kerk zijn dan in Ridderkerk voor handen was . Immers, in die periode had de Gereformeerde Bond in de Ridderkerkse Hervormde Gemeenten de meeste invloed en anders gelovigen moesten helaas hun eigen wegen gaan, omdat hun geen ruimte werd geboden. In 1918 werd daarom een plaatselijke afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond (NPB) opgericht. Deze afdeling werd in 1932 opgeheven en omgezet in Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (VVH), nu Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, die 'eigentijds' geloven hoog in het vaandel heeft, wat wij binnen onze kerk nog altijd nastreven.

In 1958 werd er een verzoek om een 'Noodvoorziening voor Woord, Sacrament en Doop' gehonoreerd; daarmee ontstond een basis waarop de Irenekerk zich eindelijk echt kerk kon voelen. In 1968 werd deze noodvoorziening veranderd in 'Buitengewone Wijkgemeente in wording', die op haar beurt in 1979 'Deelgemeente' werd, omdat de Centrale Kerkenraad in Ridderkerk nog altijd geen verantwoordelijkheid voor onze gemeente wilde dragen. Wel bood de Centrale Kerkenraad ruimte aan twee 'confessionele' wijkgemeenten. Het bestaansrecht van de Irenekerk werd hierdoor niet aangetast. Met de kerkenfusie van 1 mei 2004 konden wij na kerkordelijke goedkeuring onze naam wijzigen in Protestantse Gemeente Irenekerk. Het bijzondere is en blijft, dat wij geen wijkgebonden gemeente zijn, maar een gemeente voor heel Ridderkerk.

Dan iets over de inhoudelijke kant van het anders kerk zijn. Het bovenstaande organisatorische verhaal geeft al aan, dat meerdere generaties met dat 'anders kerken' bezig zijn geweest. De Irenekerk wil een open, ruimdenkende en niet-dogmatische kerk zijn met ruimte voor de verscheidenheid aan verschillende persoonlijke geloofsopvattingen. Dit krijgt vooral gestalte binnen het kader van de zondagse erediensten. Bovendien staan wij open voor andere christelijke kerken en religieuze organisaties. In de praktijk betekent dit momenteel samenwerking met de Gereformeerde kerk(en) en de Rooms-katholieke St. Jorisparochie in de V.O.O.R. diensten.

Dit alles doen wij nu al meer dan 90 jaar. Een feest waard? Nog niet, want wij zijn op weg naar de 100 jaar. Op weg dus naar het eeuwfeest, waarbij wij ons ook de komende 10 jaar blijven inzetten voor een 'eigentijdse' geloof dat gevoed wordt door de creatieve spanning, die er bestaat tussen de eigentijdse werkelijkheid en het Bijbelse geloof, dat mede gevoed wordt door de humanistische traditie van het christendom.

Destijds was dat nodig en ook nu, negentig jaar later, blijkt deze opdracht nog altijd levensvatbaar, omdat wij onderdak willen blijven bieden aan hen die open staan voor een verscheidenheid in geloven met respect voor elkaar.

Het eeuwfeest hopen wij te zijner tijd samen te vieren. Tot die tijd staat niet de strijd met andere kerken centraal, maar de vrijheid van geloven en de ontmoeting en het leren kennen van andere godsdiensten. Wij feliciteren elkaar met dit 90-jarige jubileum. De rijke historie van de Irenekerk is de basis voor een gezonde toekomst. Daar gaan wij als feestvierenden mee aan de slag.

Zoeken

Contact

Irenekerk

Electropark 17-19,(achter Oranjestraat 32a)

2983 GV RIDDERKERK

Scriba Mieke Taselaar-van Noordenne scriba@irenekerk.nl

tel. 0180-397452