Irenekerk

Irenekerk 100 jaar

18 NOVEMBER 2018 - IRENEKERK 100 JAAR

De geschiedenis van een geloofsgemeenschap op zoek naar sporen van God

17 november 1918: een gedenkwaardige dag. Op deze datum wordt na langdurig overleg door een aantal Ridderkerkse gelovigen, die zich niet thuis voelen in de kerkelijk orthodoxe omgeving, besloten te komen tot de vorming van een vrijzinnige groepering. Aansluiting wordt gezocht bij de NPB, de Nederlandse Protestanten Bond. Dit is de tegenhanger van de Gereformeerde Bond,  ook voortkomend uit de Nederlandse Hervormde Kerk. Beide zijn geworteld in deze destijds grote volkskerk, die altijd al verschillende stromingen kende.

In 1932 wordt aansluiting gezocht bij de VVH, de Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden en wordt de NPB verlaten. Deze beslissing wordt genomen, omdat men zich verbonden wil blijven voelen met de Nederlandse Hervormde Kerk, daar de NPB steeds meer buiten de kerk gaat opereren.

Het vormen van een gemeente krijgt prioriteit en er wordt aansluiting gezocht bij de Hervormde Gemeente Ridderkerk met het verzoek diensten te mogen houden in de Singelkerk. Dit verzoek wordt niet gehonoreerd, waarna wordt omgezien naar een andere locatie, die wordt gevonden in het gebouw ‘Volksbelang’ te Bolnes. Ook wordt gezocht naar een eigen voorganger: de heer A. Koops wordt als zodanig bevestigd op 22 augustus 1943, nadat 25 jaar daarvoor de eerste stappen waren gezet om te komen tot een vrijzinnige geloofsgemeenschap.

Voorgangers komen en gaan. Zij voelen zich soms geïsoleerd, daar een vrijzinnige geloofsgemeenschap niet echt wordt geaccepteerd in kerkelijk Ridderkerk. In de loop van de jaren gaat dit beter, de laatste jaren is er geregeld samenwerking met diverse andere kerken, die alle tot de Protestantse Kerk in Nederland behoren, zoals ook de Irenekerk, die sinds een aantal jaren de naam Protestantse Gemeente Irenekerk te Ridderkerk draagt, en een ‘gewone’ PKN-gemeente is geworden, die zich misschien op een aantal punten onderscheidt, maar altijd een open houding heeft naar ieder die met haar probeert sporen van God te vinden.

Nu zijn we 100 jaar verder en wordt op 18 november 2018 dit jubileum gevierd met een feestelijke dienst in de Irenekerk. De Irenekerk, een eigen kerkgebouw, waarvoor op 25 mei 1951 de eerste steen wordt gelegd. Een hoogtepunt om over een eigen gebouw te mogen beschikken, ontworpen door gemeentelid de heer Baart, die architect is en veel studie maakte van kerkdiensten, die worden gehouden in een liturgische omgeving.

Van deze kerk, die door velen ook van buiten de kerk, als een klein juweel wordt ervaren, kunnen we nu nog steeds gebruikmaken. Wel moet helaas worden gezegd dat het aantal gemeenteleden sterk is verminderd, een trend die zich in bijna alle kerken voordoet, zodat bij de feesten rond het 100-jarig jubileum, ook zorgen zijn over de toekomst.

Maar ook is er dankbaarheid, dat het mogelijk is gebleken een gemeente te vormen, die niet wijkgebonden, maar voor heel Ridderkerk is. Een open en gastvrije kerk, waar ieders eigen geloofsbeleving centraal staat en waar de onderlinge verbondenheid een belangrijke plaats inneemt.

Mieke Taselaar-van Noordenne, scriba