Irenekerk

Angst als slechte raadgever

ANGST ALS SLECHTE RAADGEVER

Mensen kennen allerlei angsten: angst voor de communisten tijdens de koude oorlog, en nu angst voor de moslims, voor de burka's, en angst voor het verschijnen van de film van Geert Wilders. In en voor de oorlog was er de op angst gebaseerde Jodenhaat. Wat doen we nu met de moedwillige exploitatie van angst jegens moslims? Men zegt dan wel dat het kwetsen van anderen niets te maken heeft met vrijheid van meningsuiting, maar Jezus wist de farizeeërs ook goed toe te spreken. Is het dan niet eerder zo, dat je wel de waarheid mag zeggen, maar dat het niet verstandig is je gekwetst te voelen? Niets kan jou immers kwetsen behalve als je het zelf daartoe de kracht verleend. Hoe zouden we immers iemand kunnen haten die de (echte) waarheid spreekt? In het algemeen is er geen onverbiddelijke weerstand tegen de waarheid. Het lijkt niet zo slim van de farizeeërs dat wel te doen. Waar gaat het Jezus om? Uit het voorbeeld uit Lucas 11 blijkt dat men slechts de ontkenning van de waarheid hoeft te ontkennen. Dat bekende gedeelte gaat over de confrontatie met de farzeeërs en de schrift-geleerden, die de mensen ondraaglijke lasten opleggen. Maar zelfs onder de farizeeërs waren er enkelen die zich ergerden aan het feit dat de waarheid in Jeruzalem niet bespreekbaar was. Als zij zich tot de zienswijze van Jezus lieten overhalen was de consequentie dat ze in een ander land een totaal ander leven moesten beginnen. We hoeven van Jezus niet de waarheid te bevestigen, want die spreekt voor zichzelf. Maar hij verlangt wel dat we onder ogen zien hoe we de waarheid hebben verloochend. Bij hem vindt angst geen toevluchtsoord.

Hoe zouden wij angst kunnen hebben voor datgene wat voor God in het niet zinkt? Hoe kunnen we voorzien in de behoeften van iedereen, die in constante angst door de wereld dwaalt? Want angst houdt ons weg van waar ons hele wezen naar verlangt: liefde. Er zijn maar twee menselijke emoties: liefde en angst. Angst voor God is de grootste uitvinding van het ego, maar ook de meest dwaze als we de onzinnigheid ervan inzien: we vrezen voor datgene waar we het diepste naar verlangen. God gelooft niet in vergelding. Hij rekent ons onze (zondige) daden niet aan. God heeft ook Adam, de zoon van het erbarmen en genade, niet verstoten en hem ook niet uit de Hof van Eden verdreven. Adam vertoonde de kenmerken van de ziekte van de afscheiding. Angst ontstaat als we het gebied van de gehoorzaamheid, die de grondslag van alle wijsheid is, verlaten. Het was niet meer dan een hersenspinsel van Adam zelf, die dat zo voelde. De op het gevoel stoelende gedachten van Adam hebben op de een of andere manier met verlies te maken. Wij geloven net als Adam maar al te graag dat het probleem van onze ellende tot uiting komt in wat zich buiten onze geest afspeelt. We realiseren ons maar al te vaak niet dat we dwalen.

En ook nieuwsgierigheid is niet zonder gevaar, zoals we uit de geschiedenis van Adam en Eva kunnen leren. Het houdt zelfs een besmettingsgevaar in, waarvan we later de gevolgen hebben te dragen. Zo is duizenden jaren later onze situatie nog weinig veranderd en zijn we nog steeds angstig voor de directe ervaring van Gods liefde. Angst belet ons nog steeds de weerspiegeling van liefde te zijn. Als we geloven dat God de reden tot angst is, hebben we slechts een vervangende grootheid in het leven geroepen. Dan hebben we de waarheid vervangen door een illusie. Dan hebben we heelheid vervangen door fragmentatie. Deze versplintering maakt het vrijwel onmogelijk te zien dat de waarheid één was, en nog steeds is wat ze was. Die ene dwaling, van waarheid naar illusie, van oneindigheid naar tijd, van leven naar dood, is het enige wat wij ooit hebben gemaakt. Heel ons wereldbeeld rust daarop. Alles wat we zien is er een weerspiegeling van. Op onze aarde heerst vooral de duisternis, die de waarheid voor de menselijke zielen verbergt. Want de duisternis haat de menselijke geest. De duisternis wil niet dat de mens de waarheid kent, want dan zal hij zich heiligen.

Zo gezien heeft de mensheid inderdaad een heiland als licht van de wereld nodig, één die duidelijk maakt wat waarheid inhoudt. Jezus van Nazareth heeft ons het licht doen kennen en heeft de schaduw verdreven die dat licht verborgen hield. Pas zo'n waar licht verlicht de weg die men zal moeten gaan om het doel te bereiken. De duisternis kan de heerlijkheid van Gods zoon niet verbergen. Waar eens zonde werd gezien zal een wereld als altaar van de waarheid verrijzen. Ook wij kunnen in deze wereld een vlekkeloze spiegel worden, waaruit de heiligheid van onze Schepper straalt naar alles om ons heen. Gelukkig is hij of zij die kan zeggen:

“Als de Zoon van God
Ben ik gelijk mijn Vader:
Uitsluitend Liefde.”

Het is niet jouw taak op zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hindernissen, die je er tegen opgeworpen hebt, te zoeken en te slechten. En als je vervolgens blijft zoals God jou heeft geschapen, heeft angst geen betekenis, is kwaad niet werkelijk en bestaan dood en ellende niet.
Wim van der Wenden.