Irenekerk

Een cursus in wonderen

Een Cursus in Wonderen
Bron:Irene Visser,

Het kwam bij mij wat vreemd over dat het dagblad Trouw in week 35 september 2010 meende een beschouwing over deze cursus te moeten plaatsen in het kader van fundamentalistische stromingen.

Dat is typisch het oordeel van een buitenstaander, een redacteur die alleen de titel of de kaft kent. Men zou eerder van zo'n krant mogen verwachten dat die hand in hand met “de” cursus de strijd tegen het fundamentalisme aangaat. Zoals deze redactie over “de” cursus oordeelt kan dat ook de bijbel of de koran ten deel vallen.

De werkelijkheid is echter anders. Waar de bijbel ons uitnodigt ons denken te vernieuwen, doet “de” cursus dat ook. Die is daar zelfs geheel op gericht. Een cursus in wonderen presenteert een manier van denken, die de zaken, die verborgen liggen in de diepe spelonken van de onbewuste denkgeest, werkelijk heelt en zo nodig wegneemt. Slechts zeer weinig spirituele leringen doen iets op dat niveau. Het zou de gezondheid ten goede komen als hiervoor meer aandacht was. Want met het negeren van je eigen goddelijkheid bereik je het diepste niveau van non-authenticiteit.

Een universele theologie is onmogelijk. Maar een universele ervaring is wel mogelijk, en bovendien noodzakelijk. De cursus behandelt universele spirituele thema's. De cursus bevat slechts één versie van de universele leerweg waar er meer denkbaar zijn. De cursus toepassen leidt tot de ervaring waar de cursus op gericht is. Dan kun je de vrede van God ervaren. Jouw gedachten bepalen namelijk jouw ervaring van leven. Wat er gebeurt in je leven is namelijk afhankelijk van jouw interpretatie. De enige werkelijke macht die je hier hebt is de macht te beslissen tussen het luisteren naar de stem van het ego of de stem van de heilige geest. Eén van die stemmen bepaalt het resultaat van je ervaring.

Het doel van de heilige geest is eenheid en verbinding. We kunnen dus geloven in de waarheid van de totale eenheid. Dit is conform de bijbel, waar Jezus in zijn gebed in Johannes 17 zegt, dat zijn volgelingen niet tot de wereld behoren. Hij zegt: “Vader, laten ze allen één zijn zoals u en ik één zijn. Laat hen één zijn in ons.” Naast dit eenheidsbewustzijn hebben we in het dagelijkse leven veelal te maken met veel duale tegenstellingen. Op dit laatste niveau ervaren wij alles, nare en leuke dingen. Vaak is het zo dat we van alles wat ons overkomt geen duidelijk of adequaat beeld hebben. Dat zijn de levenslessen van de aardse leerschool waaruit we ons niet kunt terugtrekken.

De clou van eenheidsbewustzijn is dat niets meer ons uit onze innerlijke vrede kan halen als we ons op dit tweede (aardse/dagelijkse) niveau bewegen. We kunnen ons dan blijvend onze essentie herinneren, en dat is niet ons ego. Het ego leeft uitsluitend van de misvatting dat we van God afgescheiden zijn. Dit soort waarheid kan alleen worden ervaren, maar dat is niet de werkelijkheid, want de werkelijkheid kan niet worden beschreven en niet worden uitgelegd. Het hoofddoel van de cursus is de student te leiden naar een identiteit en aanverwante ervaringen, die niet van deze wereld zijn. Deze niet-intellectuele ervaringen, die paradoxaal genoeg het resultaat zijn van intellectuele processen, zijn in feite de voorlopers van het permanente antwoord van de heilige geest op deze wereld. Lucas geeft het volgende woord van Jezus weer: “Het leven van een mens bestaat niet in zijn bezittingen, ook al heeft hij van alles nog zo veel.” Zowel aan deze zijde als aan gene zijde wordt het er in zijn algemeenheid op toegelegd om een ziel uit de stoffelijkheid te halen die haar leven belemmert.

Jezus zei ook: “Mijn rijk is niet van deze wereld.” Dat houdt echter niet in dat we de wereld als een gevaar moeten ontvluchten. In plaats daarvan staan wij er midden in, en al haar eigenaardigheden, genoegens en verzoekingen zullen we naar de juiste waarde moeten schatten, opdat wij er niet voor bezwijken. De mens moet daar volgens het evangelie staan als een licht. Dit rustige licht straalt ver over alle oneffenheden van het menselijk leven heen. Het is het licht van liefde, vertrouwen en vergeving. Maar wie zijn kruis niet achter Jezus aandraagt kan onmogelijk zijn leerling zijn. Geen mens kan het pad van Jezus bewandelen totdat hij afstand heeft gedaan van zijn eigen (ego-) wil.

De boodschap van de kruisiging was: “Onderricht louter liefde, want dat is wat je bent.” Daarom dienen we te letten op het gevaar van onbewuste of aangeprate overtuigingen. De fundamentalistische en dogmatische religies van het ego hebben ons geen goed gedaan. Het lijden is verheerlijkt. Mensen hebben meer aandacht besteed aan de kruisiging dan aan de opstanding. Maar de kruisiging is een symbool zonder betekenis als we de opstanding weglaten. Tijdens zijn verschijningen na de kruisiging was de liefde van Jezus de echte inhoud achter de voor gewone mensen illusoire vorm.

Deze cursus heeft dan ook werkelijk niets te maken met wat voor fundamentalisme ook. Het is voer voor vrijzinnige mensen, die een antwoord zoeken op de meest belangrijke levensvraag, namelijk hoe het toch mogelijk is dat de dingen zijn zoals ze ogenschijnlijk zijn. Het antwoord daarop kan de lezer vinden in de duizend bladzijden van deze cursus. Een mij bekende mevrouw, die daar drie jaar lang trouw mee bezig was, kon mij met een blik van zekerheid verklaren:
“Ik word daar helemaal rustig van”. Die rustige zekerheid is, zonder te vervallen in enig dogma, tegenwoordig een gewild artikel.
Wim van der Wenden.