Irenekerk

Zelfontwikkeling

ZELFONTWIKKELING

Het belang van zelfontwikkeling blijkt uit de oproep van Jezus te blijven zoeken en zelf te oordelen wat recht is. Dit staat ondermeer in de bijbel. In Mattheus 6: 32 en 33 zien we waar de heidenen naar zoeken en dat ons aangeraden is eerst het koninkrijk van God te zoeken. En in Lucas 12: 57 zien we de uitnodiging om zelf uit te zoeken en te oordelen wat recht is. Maar er schuilt ook een geheim in de zelfontwikkeling van de mens. Dat zullen we illustreren met een waar gebeurd verhaal, dat ontleend is aan het Grote Johannes Evangelie van Jakob Lorber.

Jezus zegt tegen Judas Iskariot: "Broeder Thomas klaagt met recht over jou! Ik zeg je: Neem de waarschuwing ernstig ter harte en wordt een mens! Als duivel vind Ik je walgelijk en kun je wel gaan! Want mijn gezelschap is een heilig gezelschap omdat de geest van God er door-heen waait, en in zo'n gezelschap kan en mag geen duivel bestaan!"

Deze woorden maken dat Judas meteen voor Thomas op de knieën valt en hem om vergeving vraagt. Maar Thomas zegt: "Vriend, je moet je niet bij mij verontschuldigen, maar bij hem tegen wiens heilige leer jij ten opzichte van mij slecht hebt gehandeld!"

Dan staat Judas op en gaat snel naar Jezus toe, valt voor hem op de knieën en begint hem om vergeving te vragen.

Jezus zegt echter tegen hem: "Vermaan je zelf in je hart, want het vragen van je mond heeft zonder de innerlijke, waarachtige ver-betering niet de minste waarde voor mij, want ik doorzie je hart en bemerk dat het helemaal slecht is. Slechts uiterlijk is het vriendelijk, en het lijkt op een slang die door haar sierlijke kronkelende bewegingen de vogelen des hemels betovert, opdat ze dan als prooi in haar bek vliegen. Ik zeg je: Neem je in acht, opdat je binnenkort niet tot buit van de satan wordt! Want hij laat datgene, wat hij eenmaal het zijne noemt, niet graag los."

Na deze woorden stond Judas weer op en zei tegen Jezus: "Heer! Doden roept u uit de graven, en zij leven, waarom laat u dan mijn hart in het graf van het verderf te gronde gaan? Ik wil een beter mens worden en toch kan ik het niet omdat ik mijn hart niet kan veranderen. Vormt u daarom mijn hart om en dan ben ik een ander mens!"

Jezus zegt: "Daarin ligt nu juist het grote geheim van de zelf-ontwikkeling van de mens! Alles kan ik voor de mens doen en daarbij blijft hij mens. Maar zijn hart is van hemzelf, dat moet hij geheel en al zelf bewerken als hij voor zichzelf toegang wil krijgen tot het eeuwige leven. Want als ik zelf eerst het hart van de mens zou bijschaven, dan zou de mens een machine en nooit vrij en zelfstandig worden. Maar als de mens geleerd wordt wat hij moet doen om zijn hart voor God te vormen, dan moet hij dat ook ongedwongen ten uitvoer brengen en zijn hart vormen volgens de leer!“                                                                                     

Judas Iskariot zegt: "Heer, dan ben ik verloren! Want ik heb een ontembaar hart en kan mij zelf niet helpen!"

Jezus zegt: "Luister dan naar de broeders en wees niet boos op hen als zij je met liefde vriendelijk vermanen, want zij helpen je om je hart te bewerken! Kijk naar Thomas, die zich door al jouw grofheid niet laat afschrikken om je te vermanen, als je je kwade hart te veel de vrije teugel begint te geven. Luister daarom naar zijn door bezorgdheid voor jou ingegeven vermaningen, dan zal het stukje bij beetje in je hart wel beter worden! Als je echter doorgaat, zoals tot op heden, met je door niemand iets te laten zeggen, dan zul je binnenkort te gronde gaan en, zoals gezegd, ten prooi vallen aan de satan, want dan zal niet ik, maar de satan in je hart gaan wonen. Neem je vóór alles in acht voor de toorn en de hebzucht, want anders zul je een kind van de eeuwige dood worden! Want het berouwen en de boetedoening aan gene zijde van het graf hebben weinig waarde en kunnen een onreine, zwarte ziel weinig helpen. Ga nu, en denk goed over deze woorden van mij na!"

Judas stapt nu nadenkend achteruit, neemt wel zo half en half een besluit om zich overeenkomstig Jezus’ woorden te verbeteren, en zegt tegen Thomas: "Nu, broeder, je zult eens zien hoe Iskariot een geheel ander mens, en uiteindelijk nog een voorbeeld voor jullie allemaal wordt! Want Iskariot kan veel als hij wil. Nu wil hij het echter en zal daarom ook tot veel in staat zijn!"

Thomas zegt: "Broeder, als je je vooraf al prijst, dan zal de daad waar-schijnlijk geen aandacht krijgen, en jij zult of kunt daardoor wel een voorbeeld worden, maar niet om na te volgen, maar om af te schrikken, en dan zal het op deze wereld wel niet beter met je worden! Want kijk, als je beter wilt worden dan wij allen, die onze grote zwakheden ook zonder jouw voorbeeld kennen, en maar al te goed inzien hoe ellendig en onwaardig wij voor de Heer zijn, dan moet je je voor de Heer altijd minder achten dan je broeders, en er zelfs nooit aan denken om voor ons een voorbeeld te worden, dat zoals je meent navolging verdient, maar jezelf steeds zien als de laatste en de geringste. Dan zul je, zonder het te willen, daadwerkelijk datgene voor ons zijn, wat je je nu nog zeer hoogmoedig voorneemt om te zijn. Leef dus volgens deze regel, die niet van mij afkomstig is, maar die de Heer voor ons heeft vastgesteld, en die berust op de ware deemoed en zelfverloochening, dan zul je volgens de goddelijke ordening datgene bereiken, wat je wilt bereiken! Ga echter naar de Heer en vraag hem of ik je verkeerd en onwaar heb ingelicht!”

Zoals we zojuist gezien hebben spreekt Jezus de mensen aan op hun mogelijkheden, niet op hun frustraties. Zo gebeurde dat ook in het gesprek van Jezus met de rijke jongeling.

Het geheim van de zelfontwikkeling bestaat uit het evenwicht dat er  is tussen de hemelse en de helse invloeden. De hemelse en de helse invloeden, die zich met name aandienen bij een beginnende zelf-ontwikkeling, houden elkaar in evenwicht. Daardoor kan de jonge mens vrij kiezen tussen goed en kwaad. Op volwassen leeftijd manifesteren wij onze neigingen. In deze toestand van ontwikkeld zelfbewustzijn vormen wij ten aanzien van God al een soort “tegenover”, omdat de zelfstandigheid door onze levenservaring al tamelijk geconsolideerd is.

We zijn in onze zelfstandigheid zo onafhankelijk geworden, dat God ons op een meer rechtstreeks niveau kan ontmoeten en aanspreken, zonder dat onze vrijheid aangetast wordt. Zoals ook Judas zichzelf mag blijven. Of met andere woorden: we hebben ons zover van God verwijderd dat hij ons als bijna niet bestaand toeschijnt. We kunnen in hem geloven of niet, geen enkele dwang beïnvloedt onze beslissing. De ene mens kan hem herkennen als de oergrond van alle bestaan, terwijl de ander deze gevolgtrekking kan afwijzen, alsmede het bestaan van de vrije wil.

Gezien de enorme consequenties die een keuze met zich meebrengt kan het zijn dat de lezer zich nader wil verdiepen in de psychologie van de hervorming van denken. Daartoe wordt hij verwezen naar een Cursus in Wonderen van Helen Schucman. Voorlichting hierover wordt gegeven door de Stichting Miracles in Contact, Eemstraat 14-b, 3742 CA Baarn, tel. 035-8883073. (www.miraclesincontact.nl)