Zevenhuizen e.o.

             800px-Molenviergang panorama 21mei20061         

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2021 Nieuwsbrief maart 2021

VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN
ZEVENHUIZEN EN OMSTREKEN

Secretariaat: Mevr. W. van Vliet, Europalaan 37, 2912 TB Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180-319363 E-mail: secretariaatvvp7h@ziggo.nl website: www.vrijzinnig.nl/zevenhuizen

Voorlopige Agenda
Helaas kunnen de diensten van maart en april nog niet in de kerk plaatsvinden. Voor Pasen wordt een digitale dienst opgenomen. De liturgie en de link met het wachtwoord worden na opname van deze dienst naar u verzonden.
Graag wijzen wij u op het programma van de digitale oecumenische vieringen in de Stille Week voor Pasen.

29 maart – 2 april Programma digitale oecumenische vieringen Stille Week, zie hieronder
04 april Ds. M. Walburg, Alphen aan de Rijn, Pasen, digitale dienst
23 mei Ds. L. Lafeber, Zoetermeer

Oecumenische vieringen online in de Stille Week in Zevenhuizen
In de Stille Week voor Pasen houden samenwerkende kerken in Zevenhuizen oecumenische vieringen die online kunnen worden gevolgd. In die vieringen staan lezingen, gebeden en liederen over het lijden en sterven van Jezus centraal. Op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart zijn er vespers (korte vieringen), geleid door leden van de Hervormde Gemeente en van de Ontmoetingskerk. Op Witte donderdag 1 april gaat ds Maya Walburg voor in een oecumenische viering georganiseerd door de Interkerkelijke werkgroep, waarin de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Ontmoetingskerk en leden van de Rooms-Katholieke Kerk samenwerken. Op Goede Vrijdag 2 april verzorgt de Interkerkelijke werkgroep de viering. Alle vieringen beginnen om 19.30 uur en kunnen dan, of op een later moment worden gevolgd via de livestream: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2146-Gereformeerde-kerk-Zevenhuizen-Moerkapelle  

In de viering op Witte Donderdag zijn de collectes bestemd voor de beide hospices in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moerkapelle (collecte 1) en de Ontmoetingskerk (collecte 2). Op Goede Vrijdag is er een collecte alleen voor de hospices (collecte 1).
Bankrekening collecte 1: NL86 RABO 0375 0522 08 t.n.v. Penningmeester Diaconie Gereformeerde Kerk Zevenhuizen-Moerkapelle
Bankrekening collecte 2: NL61 RABO 0375 0008 60 t.n.v. Penningmeester Gereformeerde kerk Zevenhuizen-Moerkapelle

Nieuwsbrief 3 maart 2021
Hoe houd je contact met elkaar in deze tijd waar naar de kerk gaan beperkt mogelijk is, nu bezoekjes bij elkaar weer afgeraden zijn en het virus om ons heen blijft?
Reacties en informatie graag naar gerrievanzanten@gmail.com . Zij zorgt ervoor dat het in de volgende contactbrief opgenomen wordt. Zo blijven we op de hoogte, zonder dat we elkaar zien en horen.

Langs Heren wegen
Lieve mensen,
Voor de tweede keer zullen wij het Paasfeest vieren in ons eigen huis. Zoals het er nu naar uitziet met maar één bezoeker, die ruim op tijd vóór negen uur ’s avonds weer thuis moet zijn. Wanneer ik u spreek, ‘live’ of via de telefoon, merk ik dat u het allemaal rustig en nuchter opneemt. ‘Het is niet anders’, is een veel gehoorde verzuchting. Ik besef dan dat u al het nodige in het leven hebt meegemaakt en dat u veel veerkracht hebt. Die u ook wel nodig hebt het laatste jaar!
Sommigen van u vertellen mij dat er voor hen niet zoveel veranderd is; het leven was al rustig en stil en daarmee is men tevreden. Maar we horen ook over eenzaamheid en gevoelens van somberheid en dan met name voor jonge mensen, die heel veel levensenergie en vreugde aan hen voorbij zien gaan. Ik denk aan al die thuiswerkende ouders met opgroeiende kinderen. Onze gemeente telt er niet veel, ook wij zijn vergrijzend, maar we kennen allemaal de zorgen van onze kinderen en kleinkinderen. Het bieden van een perspectief is nodig en heilzaam.

Je zou kunnen zeggen dat het ook de kern van ons geloof is. ‘Een tocht door de woestijn, een weg ten leven’, is een mooie dichtregel van Huub Oosterhuis die mij te binnen schiet.

Ook het paasevangelie toont ons het perspectief van een leeg graf. Hoe we dit moeten verstaan is niet eenduidig: voor de ene mens is er sprake van een letterlijke fysieke opstanding van de dode Jezus; anderen zien dit verhaal eer als een symbool. 

Een symbool dat spreekt van ‘Licht aan het einde van de tunnel’, van een nieuw begin, groei, ontluikende natuur. Het leven dat zich herpakt omdat het leven altijd sterker is dan de dood.
Eigen gedachten en interpretaties zijn juist het kenmerk van de vrijzinnigheid!
Intussen is het best fijn om alvast plannen te maken voor de tijd straks, voor dat wenkende perspectief in onze tijd, wanneer corona niet meer een dagelijkse bedreiging en hindernis vormt. Wanneer we weer een ‘normaal’ leven kunnen leiden. Voor de één betekent dit dat zij zich alvast verheugt op een gezellig feestje, heerlijk iedereen weer zien en knuffelen. Een ander denkt alvast aan een buitenlandse vakantiebestemming. Weer een ander verheugt zich alvast op het her-ontmoeten van collega’s als er niet meer thuis gewerkt hoeft te worden. Uw dominee verheugt zich alvast op een dienst waarbij u allemaal aanwezig kunt zijn….
‘Alvast’….. ik vond een fijn verhaal van Toon Tellegen met dit thema:

Het mooiste woord dat de korenwolf kende was het woord alvast. Als het zomer was dacht hij: ‘Weet je wat, ik trek alvast mijn jas aan.’ Dan trok hij zijn jas aan en scharrelde puffend rond. En als het winter was trok hij zijn jas alvast uit en verkleumde hij. Dikwijls ruimde hij de tafel alvast af, nog voordat hij iets gegeten had, zodat zijn maag bleef rammelen. En vaak stond hij alvast maar weer op als hij net in bed lag. Zijn verjaardag vierde hij altijd alvast een paar dagen eerder, zodat al zijn gasten voor niets kwamen, en als hij een brief schreef verstuurde hij hem alvast, nog voor hij een woord had geschreven.
Op een ochtend zat hij in het gras voor zijn huis. Er stonden dikke rimpels op zijn voorhoofd. De krekel die toevallig juist langskwam bleef staan en keek hem verbaasd aan. ‘Dag krekel,’ zei de korenwolf. ‘Dag korenwolf’ zei de krekel. De korenwolf schraapte zijn keel en zei met een schorre stem: ‘Ik ben alvast oud.’ ‘Oud?’ zei de krekel. Daar had hij nog nooit van gehoord. De korenwolf schrok. Zou dat misschien niet bestaan? dacht hij. Of zou ik misschien alvast iets zijn wat niemand is? Hij dacht diep na, terwijl de krekel vertelde dat hij vrolijk was en zomaar wat wandelde. Hij wist niet waar hij heen ging en ook niet waar hij vandaan kwam. ‘Dat vind ik altijd het gezelligste,’ zei hij. De korenwolf slaakte een diepe zucht en ging op zijn rug op de grond liggen. Hij sloot zijn ogen en bewoog niet meer. ‘Wat doe je nou?’ riep de krekel en hij deed een stap achteruit. De korenwolf zei niets. Ik zeg alvast niets meer, dacht hij. De krekel liep onrustig heen en weer, riep af en toe: ‘Korenwolf!’ en wreef zijn voelsprieten over elkaar. Hij wist niet wat hij moest doen en meende dat hij ten einde raad was. In elk geval ben ik niet vrolijk, dacht hij.
Zware en grijze gedachten zweefden door zijn hoofd tot hij plotseling dacht: weet je 

wat, ik ga maar verder. In gedachten verzonken liep hij verder. Het is maar goed dat ik niet weet waar ik heen ga, dacht hij.
Even later sprong de korenwolf overeind. Nu ben ik alvast tevreden dacht hij vlug. Het begon te regenen, maar altijd als het regende scheen ergens achter de wolken – alleen voor de korenwolf – alvast de zon.

magnolia Ook de natuur vertelt dat het verhaal doorgaat, dat het verhaal van het leven een nieuw begin krijgt. De tuinen en de velden laten de prachtigste kleuren zien, de mooiste bloesems en de meest frisse geuren. Ook als kerk gaan we door. Anders, met nog even digitale diensten, maar we houden vol. Er komt weer een tijd dat we normaal bij elkaar kunnen komen. Daar kijken we naar uit. Wanneer dat is en hoe, dat weten we nog niet. Ook niet wat er na de coronacrisis allemaal anders zal zijn. Maar we kunnen ons alvast verheugen op een nieuw begin en alle nieuwe mogelijkheden vandien.

Alvast.

 Ik wens ons allen toe dat Pasen ons hoop, moed en inspiratie brengt om alvast hoopvol uit te zien naar een sprankelend gemeenteleven in en om ons kerkje!
Ik verheug me daar (alvast) op!
Warme groet van deur tot deur, Maya Walburg

Mededelingen van het bestuur

De vrije inloopochtenden op woensdag kunnen helaas niet plaatsvinden. Laten we afspreken dat als u langs wilt komen in de kerk, u het aan Maya laat weten via de telefoon: 06 282 65 830 of per e-mail: mayawalburg@hotmail.com. Het kan ook zijn, dat Maya u zelf benadert natuurlijk.

 Mededelingen van de penningmeester

De penningmeester verzoekt de leden en donateurs om de contributie / donatie voor dit jaar aan onze vereniging te voldoen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 2017 werd afgesproken de contributie te verhogen met ingang van 2018:

Leden: om de twee jaar een verhoging van € 5,00 tot max. € 90,00

Donateurs: om de twee jaar een verhoging van € 2,50 tot max. € 45,00

Het rekeningnummer is NL03 RABO 03750.65.342 van VVP-Zevenhuizen.  Van de contributiebijdragen betalen wij:
- De landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (€37,50 per adres);
- De kosten van de kerkdiensten, zoals honoraria van de predikanten en organisten, drukwerk, bloemen e.d.;
- De kosten van het gebouw;
- Het pastoraat.
Het bestuur heeft geconstateerd dat velen van u vorig jaar een extra gift hebben gedaan. Hierdoor kunnen we onze diensten en het pastoraat blijven voortzetten de komende jaren. We hopen dat u dit wilt blijven doen, omdat de geplande inkomsten voor verhuur van de kerk nadrukkelijk achterblijven. Dit verzoek komt in de plaats van de gebruikelijke contributiebrief, die u normaal per post ontvangt.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering kan ook dit jaar niet op de geplande datum doorgaan. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we u hierover informeren.

Van onze leden
Mooi is de jeugd...
Twee weken geleden belde mijn schoonzusje uit Duitsland. “Ik heb hier een map van de ‘Evangelische Jugend’ uit Pegnitz voor me. Hierin staan allemaal verslagen over verschillende bezigheden van de jeugdgroep. Ik kwam ook jouw naam regelmatig tegen. De map dateert uit einde 50’er jaren...”
Ik raakte helemaal van de kook. Er kwamen zóveel herinneringen van zestig jaar geleden naar boven. Onze jeugd speelde zich in en om de kerk af. Naast de kerk stond ons jeugdhonk, ‘het Blockhaus’ genoemd. Hier werd toneel gespeeld, gezongen, ontzettend gelachen en lekker gek gedaan. ’s Zondags na de dienst werden afspraken gemaakt om na het middageten de natuur in te gaan. Er was altijd wel iemand met een gitaar, dus er werd uit volle borst gezongen. Soms werden er op zaterdag feestjes in het Blockhaus georganiseerd. De wederopbouw na de oorlog werd langzaam merkbaar. We aten tussendoor goulashsoep (helemaal je van het). De aardappelchips waren helemaal nieuw, wat een luxe.
Ik voelde me na het telefoontje weer even helemaal jong en onbesuisd. Wat een heerlijke tijd. Deze herinneringen zijn nu in coronatijd dubbel waardevol.  Gudrun

 

 Beeld van het opnemen van de dienst in de kerk. 

Het bestuur wenst u een fijne week.

 

 

 

Nieuwsbrief februari 2021 Nieuwsbrief februari 2021

Voorlopige Agenda
Voor de maanden februari en maart worden er twee diensten opgenomen met Maya Walburg. U ontvangt binnenkort de link en de liturgie voor de februaridienst. Over het vervolg van de agenda houden we u op de hoogte. Hieronder de voorlopige agenda:
Zondag 4 april 10:30 uur Ds. M. Walburg, Alphen aan de Rijn, Pasen, digitaledienst
Zondag 2 mei 10:30 uur Ds. A. van Meeteren, Sliedrecht
Zondag 23 mei 10:30 uur Ds. L. Lafeber, Zoetermeer

Nieuwsbrief 2, februari 2021
Hoe houd je contact met elkaar in deze tijd waar naar de kerk gaan beperkt mogelijk is, nu bezoekjes bij elkaar weer afgeraden zijn en het virus om ons heen blijft?
Reacties en informatie graag naar gerrievanzanten@gmail.com. Zij zorgt ervoor dat het in de volgende contactbrief opgenomen wordt. Zo blijven we op de hoogte, zonder dat we elkaar zien en horen.

Langs Heren wegen
Wanneer ik dit schrijf, zit het erop uitgaan langs ’s Heeren wegen even niet in. Niet alleen voor mij, maar voor vrijwel iedereen die niet noodzakelijk de weg op moet. Het is zondag 7 februari en ‘code rood’ is van kracht! Vanaf de twaalfde verdieping kijk ik aan beide zijden uit op een witte wereld en een strakke grijze lucht, waardoor het lijkt alsof de hemel op aarde is geland. Voor sommigen is dat ook zo; vooral kinderen genieten van de sneeuw, sleetje rijden en straks met rode appelwangen weer naar binnen. Buienradar voorspelt tenminste twee weken vorst, zowel overdag als in de nacht en - ik wil het niet horen- maar wedden dat er straks alweer gewag wordt gemaakt van de ijsmeesters en Piet Paulusma….over de ‘Tocht der Tochten’…. Gekke tijden zijn het, maar dat wist u al. Met straks weer vragen hoe men de schaatsliefhebbers coronaproof hun rondjes kan laten rijden.
De straten zijn dik besneeuwd en je kunt niet goed meer onderscheiden waar je loopt: op de stoep of er naast, of een stukje op de weg. Het is lastig oriënteren, zeker als de stuifsneeuw gemeen in je ogen blaast. De weg kwijtraken, niet meer weten waar je bent, een metafoor over hetgeen ons in ons leven kan overkomen.
‘Als je de weg kwijt bent in de heilige schriften, ga dan terug naar het begin, naar de eerste regels van het eerste boek, leerde Huub Oosterhuis van de rabbijnen. Die woorden geven een richting voor het grote verhaal. ‘De aarde was woest en ledig en God zei: Laat er licht zijn’. Het is begonnen met licht.
‘Als je de weg kwijt bent, ga dan terug naar het begin’. Wij mensen hebben gedurende ons leven de mogelijkheid iets nieuws te beginnen. Als je de weg kwijt bent, ondergesneeuwd door de gebeurtenissen van het leven, vergeet dan niet dat je terug kunt naar het begin, naar je geboorte, naar de groei van leven, naar de mogelijkheden die in je zitten en die tot ontwikkeling kunnen komen. Vergeet dan niet dat er een oorsprong is waar we vandaan komen, die ons in ons zoeken weet te vinden.
We kunnen verblind raken door de gebeurtenissen van het leven, dan zien we niet meer de voedende stroom vanaf de oorsprong. Iedere dag wordt het weer wat eerder licht in de ochtend en is het in de avond wat langer licht. Iedere dag komt de zon op en gaan we een stukje verder op weg naar Pasen. Vanaf 17 februari is het nog 40 dagen …..
We zijn afkomstig uit het Licht en zullen terugkeren naar het Licht. In de tussentijd proberen we ieder op onze eigen wijze een licht te zijn voor onderweg. Laten we elkaar tot steun zijn!

Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
Warme groet, Maya Walburg


Mededelingen van het bestuur
De vrije inloopochtenden op woensdag kunnen helaas niet plaatsvinden. Laten we afspreken dat als u langs wilt komen in de kerk, u het aan Maya laat weten via de telefoon: 06 282 65 830 of per mail: mayawalburg@hotmail.com. Het kan ook zijn, dat Maya u zelf benadert.
De Algemene Ledenvergadering kan ook dit jaar niet in het voorjaar plaatsvinden. We zien uit naar betere tijden.

Mededelingen van de penningmeester
De penningmeester verzoekt de leden en donateurs om de contributie / donatie voor dit jaar aan onze vereniging te voldoen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 2017 werd afgesproken de contributie te verhogen met ingang van 2018:
Leden: om de twee jaar een verhoging van € 5,00 tot max. € 90,00
Donateurs: om de twee jaar een verhoging van € 2,50 tot max. € 45,00
De contributie voor 2021 bedraagt € 80,00 en de donatie is €40,00 per persoon. In 2023 wordt tijdens de algemene ledenvergadering de hoogte van de contributie opnieuw besproken.
Het rekeningnummer is NL03 RABO 03750.65.342 van VVP-Zevenhuizen.
Van de contributiebijdragen betalen wij:
- De landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (€37,50 per adres);
- De kosten van de kerkdiensten, zoals honoraria van de predikanten en organisten, drukwerk, bloemen e.d.;
- De kosten van het gebouw;
- Het pastoraat.
Het bestuur heeft geconstateerd dat velen van u vorig jaar een extra gift hebben gedaan. Hierdoor kunnen we onze diensten en het pastoraat blijven voortzetten de komende jaren. We hopen dat u dit wilt blijven doen, omdat de geplande inkomsten voor verhuur van de kerk nadrukkelijk achterblijven. Dit verzoek komt in de plaats van de gebruikelijke contributiebrief, die u normaal per post ontvangt.

Van onze leden
Van een van onze leden kregen we een suggestie.
Alleen en toch samen.
We worden overspoeld door negatieve berichten en dat maakt het leven niet gemakkelijker. Misschien kunnen we in deze periode iets leuks of positiefs uit ons leven aan andere leden van de VVP vertellen. Iets wat we hebben meegemaakt of een hobby die we hebben, zodat we op afstand toch een beetje dichter bij elkaar komen. Groetjes Wilma Born.

wilma born Een paar bestuursleden hebben hier al op gereageerd:

Positief
Daar word ik nou hartstikke vrolijk van! Een P O S I T I E F bericht van Wilma Born! Ik werd al heel vrolijk van haar prachtige en kleurrijke schilderij. Inderdaad kleine lichtpuntjes in deze donkere tijd! Deze week zag ik de eerste sneeuwklokjes bij onze buurvrouw in de tuin. Vanmorgen tijdens een youtube-kerkdienst een filmpje van wat er allemaal NIET in lockdown gaat: zonsopgang, aandacht voor elkaar, vriendschap, creativiteit, hoop, frisse lucht etc. Kijk naar wat er nog WEL is. Ook iets om de boel wat op te vrolijken! Elly en ik gaan bijna iedere middag een fietstochtje maken, gisteren richting Zevenhuizen gefietst. Het was mooi weer, bijna geen wind, een beetje mistig boven de Rotte. Bij het winkeltje in de buurt van onze kerk hebben we tulpen (hoera het voorjaar!) gekocht. Bedankt, Wilma, ‘het zijn de kleine dingen die het doen’! Mag de nieuwsbrief overstromen van positieve geluide? Lieve groet van Elly en Jan.

Vleugels
Ik ging afgelopen maandag, zoals vaak, vroeg op pad boodschappen doen op een stille tijd. Inderdaad, haast niemand in de winkel en ik had snel m'n kar vol om erop los te kunnen kokkerellen. Een oudere heer die als enige achter mij stond, was verbaasd over mijn grote gezin (i.v.m. mijn volle kar!). Ik hielp hem uit de droom, het was niet alleen voor mijzelf. Ik was klaar en rommelde in mijn zak, zocht mijn pasje, moest nog iets met mijn telefoon aftikken. Enfin dit ging heel onhandig met handschoenen aan, een mondkapje, een afgezakte bril etc. Ik mopperde veel te moeten doen op m'n oude dag, waarop die meneer zei, "Nou, nou, oud, u komt pas kijken". Op mijn vraag hoe jong hij dan wel was, sloeg ik steil achterover, 91 jaar. Hij zei blij te zijn met elke dag, vond boodschappen doen fijn, en hij zorgde voor z'n zieke vrouw. Hij wilde graag ouder worden, hij was met de auto en ging gauw naar huis voor de koffie, vertelde hij stralend! Met een duim omhoog van mij en de caissière gingen we uit elkaar. Ik liep op vleugels naar de auto, de tassen waren lichter dan anders. Thuis was Henk die de boel in huis bracht en met een blij gevoel, achter een kop koffie, begonnen we aan de nieuwe week. Groetjes, Els.

Van Phine ontvingen we deze hartverwarmende zelfontworpen kaart. Heeft u ook een leuk, interessant, vrolijk verhaal? Vertel het ons.

Hartverwarmende groet van het bestuur.

Nieuwsbrief januari 2021

VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN
ZEVENHUIZEN EN OMSTREKEN

Secretariaat: Mevr. W. van Vliet, Europalaan 37, 2912 TB Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180-319363 E-mail: secretariaatvvp7h@ziggo.nl website: www.vrijzinnig.nl/zevenhuizen

Nieuwsbrief 1, januari 2021

Langs ‘s Heeren wegen
Wanneer ik dit stukje schrijf, is de eerste week van januari net voorbij. Nog tijd om u allen een goed, gelukkig en vooral gezond 2021 te wensen! Dat we een moeilijk jaar achter de rug hebben met ons allen, hoeft geen betoog. Dat we uitzien naar betere tijden, lijkt mij klip en klaar. We hebben geprobeerd om als het enigszins mogelijk was elkaar te zien en te spreken.
Maar we hebben allemaal de diensten gemist, het zingen met elkaar, de ontmoeting, de gesprekskring en zo was er nog veel meer wat niet kon of mocht. In ieders leven heeft corona een rol gespeeld, soms wat kleiner en soms heel groot en ingrijpend. Met Albert, Gerrie en Wilma hebben we inmiddels een klein filmteam gevormd en met deze nieuwsbrief ontvangt u weer een opgenomen dienst; dit keer weer ‘gewoon’ vanuit de kerk. Thema is ‘De tijd’. Dat leek me wel toepasselijk voor deze tijd, want het is een bijzondere! Laten we erop blijven vertrouwen dat het licht alweer aan het terugkomen is in de natuur en in ons leven.
Elke dag zie je een pietsje lichter worden en ik merk dat ik de sneeuwklokjes bijna de grond uitkijk. Vanwege mijn werk in het verpleeghuis, zal ik deze maand de coronavaccinatie krijgen en drie weken erna de tweede. Als ik u daarna bezoek kunt u mij niet besmetten, maar wat ik nog veel belangrijker vind: ik kan u niet besmetten met het virus!!!

Warme groet,
Maya Walburg

Tijd
Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is
en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven
zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg
zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat
een verte voorbij onze ogen
het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken
dat ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd
te bedenken hoe we nu leven, hoe hier
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder
de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd
niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachte is geen tijd
we stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen wind

Rutger Kopland (1934-2012)

Mededelingen van het bestuur
Hierbij ontvangt U de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Langs deze weg danken wij u hartelijk voor de mooie kaarten, briefjes, mailtjes en telefoontjes waarin voor ons de beste wensen voor 2021 stonden.
Wij wensen u ook het allerbeste toe. Nu ik dit schrijf zitten we nog in het begin van januari en moet het nog 19 januari 2021 worden. De regering is niet positief over het verdere verloop van de lockdown ondanks de vaccinaties, die op gang zijn gekomen. Daarom heeft het bestuur besloten geen diensten te houden in januari en februari. We maken tevens een dienst voor eind maart / begin april, maar die is voor indien nodig. In het verdere verloop van de nieuwsbrief zult u de dienst die u aan het eind van januari kunt bekijken alvast lezen.
Ook de vrije inloopochtenden op woensdag kunnen helaas niet doorgaan. Maar laten we afspreken dat als u langs wilt komen in de kerk, u het aan Maya laat weten via de telefoon: 06 282 65 830 of per mail: mayawalburg@hotmail.com. Het kan ook zijn, dat Maya u zelf benadert.

Van onze leden
De penningmeester
De taak van het penningmeesterschap wordt nu verdeeld over Jan Versteeg en Gerrie van Zanten.
Jan doet het girale werk en Gerrie de kas. Dat betekent dat de bonnetjes naar Gerrie moeten.
Langs deze weg willen we u erop attent maken dat u de contributie, donaties of giften voor dit jaar weer kunt overmaken, u krijgt hier ook nog een briefje over. De contributie voor dit jaar blijft €80,00 per persoon per jaar, de donatie is €40,00. In de even jaren gaat het bedrag omhoog met €5,00/. Het donatiebedrag is €40,00. Het bestuur gaat weer vergaderen over de contributie/ donatie als het bedrag €90,00/ €45,00 is.
Dat is dus over 3 jaar. Volgend jaar wordt het bedrag verhoogd en dan weer twee jaar verder. Deze uitleg geef ik naar aanleiding van een telefonische vraag.
Het rekeningnummer is NL 03 RABO 0375065342 Ver. V. Vrijz. Protestanten Zevenhuizen e.o.

We horen vanuit de kerkelijke gemeenschappen dat we deze tijd samen zouden moeten kunnen doorkomen. Misschien is het een idee, dat u iemand opbelt, zodat u elkaar kunt helpen door deze tijd heen te komen. Nu vraagt u zich misschien af, “ja, maar wie bel ik dan op?” U kunt mij, Gerrie, bellen en vragen naar iemand, zodat ik u kan helpen, 0180 631751. Wilt u eens opgebeld worden, ook dan kunt u dit aan mij doorgeven.

De extra collecte van de dienst van 24 december
Een aantal leden heeft aan onze oproep gehoor gegeven. Daarvoor heel veel dank. Aan het einde van deze maand zullen we de nu nog onbekende bedragen storten. We hopen dat u onze diensten wilt blijven ondersteunen. NL 03 RABO 0375065342, Ver. V.Vrijz. Protestanten, onder vermelding van collecte VVP Zevenhuizen.

Week van gebed voor eenheid
Deze dienst is op zondag 24 januari om 10:00 uur in de Hervormde Kerk in de Dorpsstraat in Zevenhuizen.
De voorganger is Pastor Rob Lijesen en het thema van de dienst is ‘Blijf in mijn liefde’.
De oecumenische werkgroep Zevenhuizen Moerkapelle heeft de dienst voorbereid, waarin wij al jaren als VVP actief deelnemen. De dienst gaat onder voorbehoud door. Een aantal bezoekers wordt benaderd om de oecumenische dienst bij te wonen. Maar u kunt via www.hervormdzevenhuizen.nl/live de dienst altijd bijwonen. Zo kunnen wij vanuit alle vijf de kerkgenootschappen ‘samen één zijn’ in Zevenhuizen vieren.

Kerstdienst
Een aantal mensen heeft nogmaals naar deze link gevraagd:

De collecte in de dienst van 24 december
We hopen dat u onze diensten wilt ondersteunen. NL 03 RABO 0375065342, Ver. V.Vrijz. Protestanten. Onder vermelding van collecte VVP Zevenhuizen. We zullen de collecte van Kerst voor Bangladesh en Victoire honoreren. Vanuit onze kerkelijke samenwerking heb ik van Vluchtelingenwerk een bedankje ontvangen.

Het bestuur wenst u een goede start van het nieuwe jaar, een aantal mensen heeft nog gevraagd naar de inloggegevens van de kerstdienst. Deze kunt u opvragen bij de webmaster.  Dit geldt ook voor de digitale dienst in januari.

Liturgisch bloemstuk, Thema Tijd
Dit keer is gekozen als uitgangsvorm de cirkel. Er zit geen begin en eind aan, de tijd loopt door. De cirkel is omwonden met klimop, met altijd groenblijvend blad. Deze plant staat voor hoop. Daarna is de cirkel is hij verfraaid met elementen van de lente, zomer, herfst en winter. Dit geeft ook de doorlopende tijd aan.
Voor de cirkel liggen knolletjes en staan er bolletjes als teken van de begintijd, de stronk achter de cirkel suggereert de eindtijd.

Nagekomen berichtje dat we graag met u willen delen als afsluiting van deze nieuwsbrief.
Van Gudrun ontvingen we het volgende gedichtje van Toon Hermans:

Januari
Het winterbos glimlacht vandaag
de zon is doorgebroken
zó mooi is 't lang niet meer geweest
de hemel heeft voor 't lentefeest
het vuur al aangestoken

Nieuwsbrief oktober, november en december 2020

U kunt de digitale diensten altijd opvragen bij de webmaster.

Een compilatie van de contactbrieven laatste kwartaal 2020

Contactbrief 11, eerste helft oktober 2020

TWEE REISVRAGEN
Een reisgids kwam op weg een bijbel tegen,
Ze zaten samen in een weekendtas.
De reisgids was een tikkeltje beduimeld,
De bijbel of hij pas gebonden was.

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken.
Op mijn gegevens kun je altijd aan,
De mens zegt waar hij heen wil reizen,
Ik geef vertrek – en halteplaatsen aan.”

“Zeg” sprak de reisgids aarz’lend tot de bijbel
- En uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt –
“jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
Terwijl ik zienderogen slijt….
Toen sprak de bijbel, en hij zuchtte even:
Ik ben de mensen niet zo naar de zin.
‘k Wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden:
Bij mij staan er geen aankomsttijden in.”

Pastoraat
Bijdrage oktober 2020.

Het verstoorde leven

Lieve mensen, ik wil u graag iets laten lezen. Niet iets wat ik zelf geschreven heb. Het is geschreven door Etty Hillesum, misschien hebt u wel eens van haar gehoord? Een jonge joodse vrouw die uiteindelijk om het leven gebracht is in Auschwitz. Voordat het zover kwam heeft zij dagboeken geschreven die pas in 1981 uitgegeven zijn onder de titel “Het verstoorde leven”. Daaruit wil ik u iets laten lezen.

“Een mens schept zijn eigen lot van binnen uit.(…) De situaties waarin men zich bevindt, zijn er op deze aarde niet zo veel: men is echtgenoot, men is vader, men is vrouw, men is moeder, men zit in de gevangenis of is bewaker van een gevangenis, het maakt niet veel verschil, dezelfde muren staan er om iemand. (…) Maar hóé men zich innerlijk stelt tot de gebeurtenissen van het leven. (…) Dat is je leven. Men kent iemands leven niet, als men de uiterlijke feiten kent. De uiterlijke feiten, ach, ze verschillen niet zo erg in iemands leven. Om iemands leven te kennen moet men z’n dromen kennen, z’n stemmingen, weten wat voor verhouding er bestaat tussen hem en z’n vrouw en z’n dood en z’n teleurstellingen en z’n ziekten.”

Zij leefde in een tijd die velen van u ook hebben meegemaakt. Voor Etty Hillesum was die tijd het einde van haar korte leven. In haar dagboeken deelt zij dat leven. Haar ideeën, haar liefde, haar geloof, alles wat voor haar belangrijk was. En uiterlijke feiten leren we zeggen niets over de werkelijke innerlijke mens.
En die leer je pas kennen denk ik als je daar oprechte aandacht voor wilt opbrengen. Omgekeerd betekent het ook dat iemand een ander de kans moet geven hem of haar te leren kennen. Als je altijd datgene wat je raakt, wat voor jou van belang is inslikt, diep in je ziel verbergt, dan verlies je de binding met de ander. Eenzaamheid ligt op de loer.

Grote woorden. Ja, ik weet best dat het niet zo gemakkelijk is om anderen in je leven toe te laten. In het algemeen niet, we zijn best graag op ons zelf, en al helemaal niet als je afhankelijk bent van anderen, als je ziek bent, verdrietig, alleen, als je leven verstoord is …..

Als dat nu zo is, als u zich alleen voelt, en u wilt er toch eens over praten…. Als u niet in uzelf wilt mijmeren maar graag wilt vertellen over uw leven. Over dingen die u bezig houden, nu en vroeger, die u maken tot wie u bent…….

Ik hoor het graag! Maya Walburg

Gesprekskring
Recent heb ik een voorstel aan de deelnemers van de gesprekskring gestuurd om hen te laten weten dat we weer van start zouden gaan. De wens, de wil en het enthousiasme zijn volop aanwezig! Helaas doet opnieuw het corona virus luid van zich spreken en is de gemeente Zuidplas relatief behoorlijk getroffen door een uitbraak. In goed overleg met het bestuur is er besloten om de gesprekskring uit te stellen. We hopen dat het tij gaat keren en dat we dan weer volop kunnen afspreken. In dat geval starten we later met de kring, maar kunnen we wellicht langer doorgaan. Ik hoop dat u begrip hebt voor deze beslissing.
Koffie
De koffieochtenden zijn een succes en worden door gemiddeld 6 mensen per keer bezocht. Dit is verantwoord en ik wil er dan ook graag mee doorgaan. Elke 14 dagen op de woensdagochtend tussen 10 en 12 uur in de kerk. 14 oktober 2020, 28 oktober,11 november en 25 november


Lied van Liselore Gerritsen, ‘Oktoberkind’

Oktobermaand, geboortemaand
Je vruchten zijn geoogst
De zoete wijn is in het vat
Het hout gekloofd
Dat is waarom een oktoberkind van kinds af aan voldaan is
Omdat voor haar gevoel het werk gedaan is

Oktoberzon, geboortezon
De zon die ik verdien
Want of hij op- of ondergaat
Is niet te zien
Dat is waarom een oktoberkind net als oktoberbomen
De hele dag het liefste zit te dromen

Oktoberstorm, geboortestorm
Je hebt mijn bed gespreid
Je joeg de wolken uit elkaar
En net op tijd
Heb jij de bomen zo geschud dat zij hun blad verloren
En in dat gouden bed ben ik geboren
Oktoberdag, geboortedag
Als ik geweten had
Dat ik nooit meer zo goed slapen zou
Als in dat bed van blad
Was ik vanaf die eerste dag m'n hele lange leven
Met een glas rooie wijn in bed gebleven…

Oktoberkind, oktoberkind
Opdat jij niet vergaat
De allerlaatste zoete braam
Is de eerste die jij eet
Een laatste warme zonnestraal verwarmt jouw eerste dag
En een laatste zwaluw die vertrekt is de eerste die jij zag
Dat is waarom een oktoberkind niet gelooft in laatste dingen
't Zal een herfstdag als een lentedag bezingen

(te beluisteren op www.youtube.com)

Mededelingen van het bestuur
Gegevens n.a.v.de algemene bestuursvergadering op 4-10-2020
Hoe houd je contact met elkaar dat was het hoofdthema van de vergadering
Finan . 2019 goedgekeurd
Jaarverslag 2019 goedgekeurd
Notulen maart 2019 en november 2019 goedgekeurd
Tijdens de rondvraag was er de vraag naar de financiële stand van zaken per 1-10-2020

Voorlopige Agenda:

Zondag 18 oktober                           gaat niet door

Zondag 1 november                         10:30 uur             Ds. T.R. Barnhard, Barendrecht, Collecte Vluchtelingenwerk Zuidplas en internationaal , geannuleerd

 Alle aanwezigen kennen de RIVM-regels.

Als een dienst doorgaat dan van tevoren opgeven Gerrie van Zanten gerrievanzanten@gmail.com  of per telefoon 0180631751

Na het kennisnemen van de regels en het ontsmetten van de handen kon iedereen plaats nemen. Het praatje vooraf mag buiten op 1,5 meter afstand. Het aantal voor onze diensten is bepaald op 20 bezoekers excl. voorganger en organist.

De collecte kan in het kistje gedeponeerd worden of overgemaakt worden naar NL 03 RABO 0375065342, Ver. V.Vrijz. Protestanten. Onder vermelding van collecte VVP Zevenhuizen.

Bewegen in de openbare ruimte, dan is het advies om een mond-neusmasker om te doen.  Zit u op uw plaats dan kan het masker af.

Mededeling van het bestuur:

I.v.m. de gewijzigde RIVM maatregelen gaat de koffieochtend van a.s. woensdag 11 november op de gebruikelijke wijze niet door. Maya heeft in haar pastorale mededelingen aangegeven hoe u contact met haar kunt opnemen als u daar behoefte aan heeft.

In de mededelingen staat ook hoe we de herdenkingsdienst van 22 november digitaal vorm gaan geven. De liturgie van deze dienst met de  krijgt u op tijd toegestuurd.

 Van onze leden:

Omdat we elkaar niet gemakkelijk kunnen spreken over ons ‘wel en wee’, is door leden gevraagd om persoonlijke berichtjes in deze contactbrieven te plaatsen. Natuurlijk met toestemming van de betreffende personen. Onder het kopje  "Meeleven "kunt u de berichten lezen.

 Pastoraal

Lieve mensen,

Nog steeds hebben we te maken met maatregelen die genomen worden teneinde het coronavirus definitief het hoofd te bieden. We hebben allemaal onze eigen gedachten, frustraties en problemen met betrekking tot de maatregelen en het virus en intussen moeten we er het beste van zien te maken. Ik ben dankbaar voor mensen als u die ik ontmoet ‘langs ’s Heeren wegen’: ruimdenkend, nuchter, betrokken en meelevend. Ik ontmoet een krachtige gemeente die overeind blijft, ook als het moeilijk is! Ik geef u een groot compliment!!

We hebben voor komende woensdag 11 november een koffieochtend op het programma staan. Na overleg met alle bestuursleden is besloten die NIET door te laten gaan.

Ik kan me echter voorstellen dat er, zeker heden ten dage, behoefte is om even het hart te luchten, om even in de kerk te zijn of anderszins. Laten we afspreken dat u het aan mij laat weten middels telefoon: 06 282 65 830 of mail: mayawalburg@hotmail.com, zodat we op woensdag 11 november een afspraak kunnen maken in de kerk voor een gesprek. Ik ontvang u dan graag (uiteraard met koffie), met maximaal 2 personen tegelijk, vanaf 14.00 uur.

Herdenking

Voor zondag 22 november staat een dienst gepland waarin wij de overledenen herdenken. Een waardevolle dienst voor iedereen. Het was voor het bestuur een zware opgave om te besluiten hoe hiermee om te gaan. Uiteindelijk is ervoor gekozen om deze dienst digitaal op te nemen en te versturen. Natuurlijk vanwege het virus, de waarschuwingen, de angst en onzekerheid die wij om ons heen horen en ook de beperkingen: niet iedereen kan erbij zijn, geen onderling contact en gesprek en geen bakkie troost na…. Ik besef dat we hiermee iets van troost en bemoediging laten liggen. Ik doe mijn uiterste best, met ons bestuur, om er toch een warme, troostende en bemoedigende dienst van te maken.

Meeleven

Ons warme medeleven gaat uit naar Catja Kloet, die weet dat zij het laatste stukje van haar leven aan het voltooien is. Laten we een kaars voor haar ontsteken en een poosje in gedachten bij haar verwijlen.

In onze gedachten en gebeden willen wij ons verbinden met deze mensen en vragen steun en kracht voor hen. Laten we blijven omzien naar elkaar, als gemeente, mensen van de weg, mensen van God.

Warme groet, Maya Walburg

November

Mededeling van het bestuur:
Over het verloop van de komende activiteiten en diensten zullen we u tijdig informeren.
De collecte in de dienst van 1 november zouden we hebben gehouden voor de vluchtelingen in Zuidplas. Dit doen we met de gezamenlijke kerken van Zevenhuizen. Op het ogenblik zijn er 18 mensen, die hebben moeten vluchten uit hun land waaronder 7 kinderen. Wij hebben besloten €170,00 te storten. In de hoop dat u onze diensten wilt ondersteunen.
Wij hebben ook van Catja Kloet een legaat mogen ontvangen waaruit blijkt dat zij onze geloofsgemeenschap een warm hart toedroeg, en zij dit op deze manier heeft laten blijken.
We hebben voor komende woensdag 25 november een koffieochtend op het programma staan. Na overleg met Maya hebben we besloten deze NIET door te laten gaan.
Ik kan me echter voorstellen dat er, zeker heden ten dage, behoefte is om even het hart te luchten, om even in de kerk te zijn of anderszins. Laten we afspreken dat u het aan Maya laat weten middels telefoon: 06 282 65 830 of mail: mayawalburg@hotmail.com., ook zij is vrij een afspraak te maken.

De digitale Herdenkingsdienst aan het eind  van het kerkelijkjaar kunt u vragen bij de webmaster.

December

Mededelingen van het bestuur
Als we wachten op de persconferenties van 8 december 2020 zijn we te laat voor de info voor de dienst op 13 december daarom hebben we moeten besluiten deze niet door laten gaan en mogelijk zal U van 24 december alleen maar digitaal kunnen gaan meemaken.
Woensdagochtend 9 december, de inloop komt te vervallen.
Woensdagochtend 16 december is nog een vraagteken. Maya heeft een keer geschreven: “Ik kan me echter voorstellen dat er, zeker heden ten dage, behoefte is om even het hart te luchten, om even in de kerk te zijn of anderszins.”
Laten we afspreken dat u het aan Maya laat weten via de telefoon: 06 282 65 830 of per mail: mayawalburg@hotmail.com., maar ook zij is natuurlijk vrij om een afspraak te maken.

De collecte in de dienst van 24 december
De zal ten bate komen van Bangladesh en Victoire met haar 2 creches, we hopen dat u onze diensten wilt ondersteunen.
NL 03 RABO 0375065342, Ver. V.Vrijz. Protestanten. Onder vermelding van collecte VVP Zevenhuizen.

Van onze leden
Omdat we elkaar niet gemakkelijk kunnen spreken over ons ‘wel en wee’, is door leden gevraagd om persoonlijke berichtjes in deze contactbrieven te plaatsen.

De kerstmarkt groep gaat komende week toch weer een verrassinkjes maken. U zult te zijner tijd dit wel zien.
De kerk is versierd, de kerstboom en een liturgisch bloemstuk staan al klaar, het is Advent. Voorbereidingen zijn we aan het treffen, hoe het dan ook uitpakt.
Uit: “Licht” 100 liedjes voor iedereen van Coot van Doesburgh

Op de melodie van it’s a long way to Tipperary

’t Duurt nog heel lang voor ik thuis ben,
’t is nog steeds niet genoeg.
’t Duurt nog heel lang voor ik thuis ben,
nog zo heel veel voor de boeg.
Draken die ‘k verslaan moet
Dromen die ‘k vergat
’t Duurt nog heel, heel lang voordat ik thuis ben aan het einde van mijn pad.
’t Duurt nog heel lang voor ik thuis ben
Maar ik hou goede moed.
’t Duurt nog heel lang voor ik thuis ben
voor ik jullie weer begroet
Struikelblokken nemen,
bruggen die ’k moet slaan,
’t duurt nog heel, heel lang voordat ik thuis ben, maar ik kom er aan.

Langs ’s Heeren wegen

We zeggen het zo vaak: “de donkere dagen voor kerst”. Het is een staande uitdrukking. Daar kunnen we echter twee tegengestelde emoties mee uitdrukken.

Laatst sprak ik een wat wanhopige man die met waterige ogen vertelde over de dingen waarmee hij worstelde in zijn leven. Hij zag weinig lichtpuntjes meer en sloot af met: “Maar ja, het zijn dan ook de donkere dagen voor kerst, nietwaar…” waarmee hij bedoelde dat het zeker niet het meest opgewekte jaargetijde was. Althans voor hem niet. Want niet lang daarna kwam een mevrouw me vertellen wat voor sfeervolle plannen ze had met de decembermaand. “Want, ja”, zei ze samenzweerderig, “het zijn weer de donkere dagen voor kerst, nietwaar”. Voor haar stond dat synoniem aan gezelligheid, een knusse zithoek bij een haard, kaarsjes overal en gouden engeltjes aan het plafond.

De wereld is schijnbaar zo licht of zo duister als we haar zelf ervaren. Alles hangt af van de gesteldheid van je eigen hart. Ben je een optimistisch mens, dan zie je overal licht en mogelijkheden, maar ben je wat somberder ingesteld, dan zie je vooral wat er allemaal niet goed gaat in je leven en in de grote wereld. Je voelt je bedreigd. Vaak wordt het ons zo voorgespiegeld: als je er geen gat meer in ziet, dan moet je gewoon anders gaan denken. Een knop omzetten. Hoepla, zo gebeurd.

Maar dat gaat zomaar niet! Er kan van alles in ons leven voorvallen dat je met de beste wil van de wereld niet positief kunt noemen. Dat heeft niets te maken met de manier waarop we er tegen aan kijken, maar met objectieve feiten. Bloedige aanslagen in de wereld, de mededeling van je arts dat er “niets meer aan te doen is”, een kleinkind dat een verkeersongeluk krijgt… We kunnen allemaal genoeg voorbeelden uit ons eigen leven opsommen. En wie dat niet kan, is een ongelofelijke bofkont. Het leven legt nu eenmaal dingen op onze deurmat waar we niet om vragen, maar waar we wel mee om moeten gaan.

Soms zien we inderdaad geen lichtpuntjes meer. Dat kan. En als mensen maar blijven zeggen: “Je moet lichtpuntjes zoeken en je daar aan vast houden”, terwijl je ze echt niet kunt vinden, is pijnlijk. Soms weet je niet wat je moet doen, of wat je moet zeggen. En toen las ik dit gedichtje:

 Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn

 Het opende mijn ogen.
We moeten het licht niet verwachten van een ander. Blijven zoeken naar iets wat er misschien niet is. Wachten tot iemand ons komt verlichten. Nee, we kunnen zelf dat lichtpuntje zijn. Da’s een stuk dichterbij. Want het komt uit ons eigen hart. Dat is ook een boodschap van kerstmis: Licht komen brengen.
En niemand zegt dat het eenvoudig is, niemand mag je kwalijk nemen dat je alleen duisternis om je heen ziet. Maar als je zelf een lichtpuntje bent, dan kun je wel je weg vinden in die duisternis. En dat is een verschil van dag en nacht.

Ik wens ons allemaal toe dat we zelf licht kunt geven in deze donkere dagen.
Warme groeten,
Maya Walburg

Kerst

Langs Heren wegen                                    

Blijf Het Verhaal vertellen (Freek de Jonge)\

We trekken Het Verhaal
als ooit de Vlaamse primitieve niet langer vol verlangen naar ons toe
We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven
Laten de oren hangen naar het consumptieve
Zijn de strekking moe

                                                   Daar komt het machteloos besef bij                        
                                                      na elk appèl op het geweten
                                                     je doet het toch nooit goed
                                             Wijs laten wij ons door niemand maken
                                         Woorden die ons moeten raken   zijn versleten
                                                        en zo zakt de moed
                                          We hebben geen behoefte meer aan vragen
                                               waar we geen antwoorden op weten
                                                        en nog het minst van alles
                                               zitten we te wachten op een preek
                                          Maar wat blijft er over van een wereld
                                              zonder geloof in goed en beter
                                          Wat moet er worden van ons leven
                                              als de geest ontbreekt?

                                               Blijf Het Verhaal vertellen

                  De wereld kan niet zonder en ieder pasgeboren kind
                                               is behalve een mysterie
                                                bewijs van het wonder
                            dat het leven steeds opnieuw begint

Warme groet van huis tot huis,

Maya Walburg

Mededelingen van het bestuur

Hierbij ontvangt U de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere jaar. De persconferentie van 14 december van de regering heeft ons weer doen opschrikken. De regering heeft te kennen gegeven, dat er weer een lockdown moet komen, nu tot 19 januari 2021. Dit heeft voor ons allen weer veel consequenties.
De diensten kunnen tot dan geen doorgang vinden in onze kerk. Daarom sturen we jullie de kerstdienst toe in de vorm van een film, die u kunt downloaden. De uitgeschreven dienst ziet u hier onder. Deze dienst hebben we geprobeerd in een andere vorm te gieten.
De vrije inloopochtenden op woensdag kunnen helaas niet. Maar laten we afspreken dat als u langs wilt komen in de kerk, u het aan Maya laat weten via de telefoon: 06 282 65 830 of per mail: mayawalburg@hotmail.com.
Het kan ook zijn, dat Maya u zelf benadert.
Hierbij bedanken wij Jannie, Ineke, Emmy, Els en Gerrie. Zij hebben de zorg voor de kerstattenties voor hun rekening genomen. Dit wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wij wensen jullie goede kerstdagen en een jaar, waarin er meer mogelijk wordt.

We horen vanuit de kerkelijke gemeenschappen dat we deze tijd samen zouden moeten kunnen doorkomen. Misschien is het een idee, dat U iemand opbelt, zodat je elkaar kunt helpen door deze tijd heen te komen. Nu vraagt u zich misschien af, “ja, maar wie bel ik dan op?” U kunt mij, Gerrie, bellen en vragen naar iemand, zodat ik U kan helpen, 0180.631751.  Wilt u eens opgebeld worden, ook dan kunt U dit aan mij door geven.

Nieuwsbrief juni en juli 2020

 

Begin mei schreef Catja 

Mededelingen Bedankjes en lieve groeten 

Wederwaardigheden uit de Zevenster

Lieve mensen,
Van velen van jullie ontvang ik met regelmaat kaarten, appjes, videobellen en facetimen.
Ik ben daar heel blij mee en dankbaar voor, daaruit blijkt dat we een hechte gemeenschap zijn. Ik tel mijn zegeningen, een voor een, zou mijn moeder gezegd hebben.
Sinds 20 maart zit de Zevenster op slot voor mensen van buiten. Het noodplan is van kracht, omdat meerdere personeelsleden niet mogen werken vanwege onderliggende kwalen hebben, zoals  COPD, hart-en vaatziekten, diabetes enz.
Ook zijn meerdere personeelsleden en bewoners besmet met coronavirus en meerdere bewoners er aan overleden.
Wij mogen de afdeling niet verlaten, noch naar de tuin. We worden niet gedoucht, wel gewassen hoor, zolang het noodplan van kracht is.
Het personeel is geweldig en heeft het stervensdruk vanwege ook besmette en heel zieke mensen op mijn afdeling.
Verder vermaak ik me met lezen,krant, muziek, tv, Netflix en videobellen. Met mijn jongste neef Dries en zijn vrouw beantwoord ik elke dag een vraag van de dag om de beurt van serieus tot gek. Heel leuk om te doen.
Zo dat was het weer, blijf gezond.
Lieve groet,
Catja

Jan en Elly Versteeg schreef me dat in  De Verwondering van Annemiek Schrijver het interview met Ds. Eric Cossee op Nederland 2 was herhaald. Ik heb het nagekeken en u kunt dit nog lezen en zien via Uitzending Gemist of NPOstart.

Dit huis - Coronaversie

Ook dit is een huis waar de deur dicht moest gaan,
waar zoekers en zieners nu niet mogen komen
om leven te vieren, van toekomst te dromen.
Toch zal wat hen drijft tot herkenning gaan komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaan.

Ook buiten dit huis kan gemeenschap bestaan
van zangers en zeggers - niet samengekomen –
die blijven geloven in waar zij van dromen
zodat de beweging die ooit is gaan stromen
zich nooit meer – ook nu niet – nog inperken laat.

Tekst: Margryt Poortstra.
Aanpassingen: Dirk van de Glind

Omdat u weer eens in de kerk wilt zijn, zomaar, of om even een kaarsje aan te steken voor uzelf of iemand anders; omdat u even wilt binnenlopen, rustig zitten, zwijgen misschien, of een gesprek met uw voorganger wilt.
Daarom is ons kerkje open en staan koffie en thee klaar op de woensdagen 29 april, 13 mei en 27 mei en ontvang ik u graag tussen 10.00 en 11.30 uur. Uiteraard zitten we op gepaste afstand van elkaar, tenslotte leven we in een 1,5 meter samenleving!
Hartelijke groeten,
Maya Walburg

Het bestuur wenst u allen goeds toe. En misschien op de woensdagen een tot ziens

De Pinksterdienst kunt u opvragen bij de webmaster

Bloemstuk voor Pinksteren 2020-05-20
Ik heb geprobeerd een verbinden te leggen tussen Pasen en Pinksteren. De Paaskaars is voor ons het symbool van Pasen “de opstanding van Jezus.” Deze doorleefde kracht is door middel van de 3 linten verbonden met Pinksteren. De tijd 50 dagen zijn gesymboliseerd door de vijf vaasjes met kleine boeketjes. Bestaande uit groen, de kleur van de hoop, tevens de klimop. En de rood gele bloemen, fresia’s en kleine anthuriums. Deze geven de kleine ontluikende wil van de mensen toentertijd aan om niet te stoppen met de boodschap van Pasen. Die Geest, die kracht komt voluit tot ontwikkeling met Pinksteren, het kan, wordt de wereld inzonden. Zeven toefjes in de cirkel van klimop bladeren vormen samen de het symbool “het is af”. De geest waait verder mensen kwamen toen en nu in actie, want ze zijn er vol van.

Mededelingen

Planning voor de komende tijd

Het bestuur heeft eind mei besloten dat gezien de situatie m.b.t. het Covid 19 virus er op dat moment nog geen mogelijkheid was/is om de diensten op de normale manier in juni te hervatten. In ieder geval worden er ook voor de maanden juli en augustus 2 diensten opgenomen. Gerrie heeft indeling gemaakt om bij hervatting aan de 1,5 meter afstand te kunnen voldoen. Dit betekent dat er ongeveer 20 leden tegelijk in de kerk kunnen zijn. Wij willen deze diensten opnemen als een “gewone dienst” zonder zang maar wel met beelden via de beamer van de zang. Hiervoor moet (als je dit wilt) je opgeven. De twee diensten worden later samengesteld tot één dienst die beschikbaar komt ons allemaal.

Diensten voorganger Maya Walburg, opname datum:

Dienst 5 Zondag 12 juli aanvang 10.30 uur

Dienst 6 Woensdag 22 juli aanvang 10.30 uur

Graag opgave hiervoor bij Gerrie. Email gerrievanzanten@gmail.com

Wij zien wel dat de digitale diensten na het verkrijgen van meer ervaring, aan het veranderen zijn. Een digitale dienst is toch iets anders dan een reguliere dienst.Er moet meer afwisseling zijn in beeld en geluid.

Wij zoeken iedere maand weer naar mogelijkheden en horen graag nieuwe ideeën/suggesties en/of aanvullingen voor de volgende diensten.

  • We hebben de vorm zoals wij de diensten gewend zijn in alle diensten vastgehouden. Zoals welkom, bemoedigingen groet, gedicht, lezingen, overdenking gebed, en zegen.
  • We hebben steeds meer gekozen om een ander beeld te laten zien dan alleen die van de spreker. Onder het beeld wordt een tekst uitgesproken, zoals welkom, gebed en gedicht
  • Voor kerkelijke liederen is de samenzang van “Nederland zingt” gekozen. Dit zijn bijna allemaal liederen uit het liedboek. 
  • Het liturgisch bloemstuk heeft een grote rol in de opnames. Het laat d.m.v. bloemen en attributen zien waar het over gaat.

Bangladesh

Anderhalf jaar geleden heb ik BFC Bangladesh bezocht (Youth for Christ Bangladesh) om te kijken of er aldaar een onderwijsproject voor technisch onderwijs opgezet kon worden. Ik was onder de indruk van enerzijds de bittere armoede en ellende in het land en anderzijds de goed georganiseerde, prettige en nette organisatie van BFC Bangladesh.

De nationaal directeur, Peter Halder zou in september naar Nederland komen (nu waarschijnlijk volgend jaar). Het project begon vorm te krijgen maar toen kwam de Corona crisis.

Naast Corona kwam er ook een cycloon. Het land is het dichtst bevolkte land van de wereld.  Er dreigt daar een ramp. En in tegenstelling tot Nederland betekent een Lock down aldaar, geen inkomen. Ze hebben een programma (zie bijlage) gemaakt voor:

  • - Eten
  • - Hulp bij opleiding
  • - Een programma voor jongeren die gedeprimeerd zijn

Wij vragen jullie om dit project d.m.v. een collecte te steunen. Dit kan via ons rekeningnummer o.v.v. steun aan Bangladesh.

Aan het einde van deze nieuwsbrief kunt u een briefwisseling zien tussen Albert en Peter Halder. 

De publicatie van het jaarverslag 2019 is onder voorbehoud van de goedkeuring van de ledenvergadering. De ledenvergadering kon vanwege de uitbraak van het Covid 19 virus nog niet plaats vinden. De wettelijke toestemming tot het houden van de fysieke ledenvergadering, volgens de statuten van de vereniging, ontbreken tot op heden. Wel hebben de kascontrole commissie en het bestuur de verslagen goedgekeurd. Het bestuursbesluit is vastgelegd in de notulen over de vergadering van het bestuur op 27 mei 2020.

Jaarverslag en het financiële verslag kunt lezen op de website van de kerk: www.vrijzinnig.nl/zevenhuizen

Collecte

Fijn, dat velen van u gehoor hebben gegeven aan de vraag van de vorige brief post 8 om te doneren.

NL 03 RABO 0375065342, Ver. V.Vrijz. Protestanten. Onder vermelding van collecte VVP Zevenhuizen.

 

Pastoraal: Een goed plan.

Omdat u weer eens in de kerk wilt zijn, zomaar, of om even een kaarsje aan te steken voor uzelf of iemand anders; omdat u even wilt binnenlopen, rustig zitten, zwijgen misschien, of een gesprek met uw voorganger wilt. Daarom is ons kerkje open en staan koffie en thee klaar op de woensdagen 24 juni, 8 en 22 juli, en 5 augustus ontvang ik u graag tussen 10.00 en 11.30 uur. Uiteraard zitten we op gepaste afstand van elkaar, tenslotte leven we in een 1,5 meter samenleving! Verder wil ik graag elke woensdag in Zevenhuizen zijn om u te bezoeken. Uiteraard op afspraak, waarbij u natuurlijk ook kunt aangeven of u het ziet zitten in deze carona-tijd. Hartelijke groeten,

Maya Walburg 

Hart onder de riem, zomertijd.

In mijn jonge jaren begon ergens in juli de Grote Vakantie. Ik herinner me die laatste schooldag vóór de vakantie nog goed. Je rapport was al mee naar huis, je was bevorderd tot de volgende klas bij meester zus of juffrouw zo. Je laadje had je leeg gemaakt: schooletui met pennen en kleurpotloden, schriften, tekeningen e.d. gingen mee naar huis. De plantjes uit de klas waren verdeeld om de komende tijd thuis te verzorgen. De klas was al vreemd leeg. De ramen stonden open, wij kinderen hingen loom onderuit, uitziend naar de bel van half vier. De meester las nog voor; dat kon hij goed, maar niemand had aandacht, de vrijheid lokte.

En dan eindelijk de bel die de vakantie inluidde: ‘Dag meester’, riepen we nog en wég waren we, loeiend en juichend naar buiten, zes zalige weken tegemoet.

In mijn herinnering was het altijd mooi weer. Dagen bracht ik met mijn vriendinnen door in het zwembad. Avonden speelden we buiten, bedtijd was ruim opgeschoven. Verre vakanties kwamen pas later. Een dagje uit naar de Efteling, met een tas vol kleffe kadetjes, was het hoogtepunt van het jaar. Juli, zomer en zon, zo herinner ik me die tijd.

Of het ook wel es regende? Vast wel, maar dat ben ik vergeten.

Laten we elkaar blijven vertellen over mooie zomers, zorgeloze zon, eindeloze stranddagen, onbekommerd genieten. Het zijn de verhalen die ons troosten en bemoedigen op de dagen dat ons leven herfstig voelt en koud. Open dan je laadje met herinneringen en voel de warmte van de julizon, die je hart verwarmt en je dagen licht maakt.

Ik wens u zonnige zomerdagen, ook in de nadagen van de Coronatijd (zoals wij allemaal hopen!).

Klaprozen, korenbloemen, barstenvolle
goudgele aren streelden mijn gezicht.
Groengouden vliegen zoemden een gedicht.
Rood liet het ooft de appelwangen bollen.

Zomernachtdonker is gesmolten licht.
Niet bang zijn voor kabouters en voor trollen.
Ze komen 's nachts het grasveld voor je rollen.
Alleen een dom kind houdt zijn ogen dicht.

Zullen wij dit soort zomers nooit meer zien?
Ging dan het paradijs voorgoed verloren
omdat wij aan de wereld toebehoren?
Huil niet, huil niet, de hemel zal misschien
een zolder in een huis zijn zonder zorgen.
Daar hebben ze die zomers opgeborgen.

Warme groet, Maya Walburg

 U kunt de dienst "dansend door het leven "opvragen bij de webmaster

 Liturgisch werk voor de dienst van 28 juni 2020
Van tevoren heb ik de teksten gekregen van Maya. Eén uit het oude testament en één uit het nieuwe testament. Beide gingen over het gedrag van mensen. David danst van vreugde als de ark in de tempel is. Jezus zegt tegen de mensen, ik drink, wijn met tollenaars. En Johannes de Doper dronk geen wijn, at alleen maar brood. Jezus zegt: “Jullie vonden dat niks, nu doe ik het anders en ook nu is het niet goed.”
Wat staat er op en tegen de tafel aan: Een lier, met dansschoentjes en een blokfluit versierd met bloemen tegen bladmuziek aan. Bij de paaskaars een vaas met bloem dezelfde maar in een andere samenstelling wat betreft de hoeveelheid van de bloemen en een deel het avondmaal set van de kerk. Een schaal voor het brood, een kannetje en 7 kleine bekertjes. Het moge duidelijk zijn dat het eerste op het oude testament slaat en het tweede deel op het nieuwe testament. De 5 dwarsliggers van de lier betreft aan de enen kant de notenbalk aan de nadere kant staat het getal 5 voor de mens. (pentagram: hoofd, twee armen en twee benen) Maar ook de vijf zintuigen. Vijf broden voor vijf duizend, Jezus neemt vijf leerlingen mee naar de bruiloft in Kana. Passiebloem, hiervan heb ik alleen de takken gebruikt, omdat de bloemen er nog niet zijn, maar de bladeren bestaan uit de vijf onderdelen. Het kleurgebruik: Het gebruik van veel groen, geeft hoop, groei, toekomst aan. Rood geeft leven, liefde en passie aan. Paars en blauw, geeft goddelijkheid, onschuld, en heiligheid in de Rooms Katholieke kerk. Denk maar aan Maria, de moeder van Jezus wordt altijd in het blauw afgebeeld (lavendel). Geel is de kleur van licht, luister en glorie. Speciale bloemen de klaproos, bijvoorbeeld geeft het bloed van Jezus aan. Na de eerste wereldoorlog is dit de bloem geworden die men gebruikt bij de herdenking van die oorlog. 

Nieuwsbrief april en mei 2020

 

In deze coronatijd zult u meer contactbrieven ontvangen, hieruit wordt er op deze site een compilatie gegeven.

Contactbrief 28 maart 2020
Hoe houd je contact met elkaar in deze tijd waar naar de kerk gaan niet meer mogelijk is, bezoeken bij elkaar afgeraden worden en het virus om ons heen raast?

Uit een aantal reacties van onze leden en belangstellenden van onze vereniging blijkt, dat u het fijn vindt om op de hoogte te blijven. Daarom sturen we u  zo lang als dit in verband met het virus nodig is een e-mail of bericht via de post. Wij nodigen ook u uit om uw informatie te sturen naar gerrievanzanten@gmail.com. Zij zorgt ervoor dat het in de volgende e-mail opgenomen kan worden. Niet alleen zakelijke mededelingen, maar ook verhalen, gedichten en dingen die we willen vertellen en van elkaar mogen weten nemen we erin op. Eigenlijk willen we via de e-mail de gesprekken houden die we normaal voor en na de diensten met elkaar hebben. Zo blijven we op de hoogte zonder dat we elkaar zien en horen. Op de landelijke sites van kerkelijke groeperingen bv. www.vrijzinnig.nl, en https://rotterdam.remonstranten.nl kunt u gedachten lezen van verschillende predikanten voor deze tijd. Maar ook Anne-Marie van der Wilt, die ons kunstwerk heeft gemaakt, heeft ‘coronavirusfilmpjes’ gemaakt: https://www.zin-in-kleur.nl. Als we u ergens mee kunnen helpen, kunt u ons benaderen via Gerrie van Zanten: 0180 631751

Welkom en Mededelingen
1. We gaan er vanuit dat er in ieder geval geen diensten zijn t/m Pasen.
We denken na over een andere manier van het houden van een Paasdienst.
2. De ledenvergadering gaat voorlopig niet door. De vergaderstukken liggen klaar en als er een datum gepland kan worden, zullen we u de stukken toezenden.
3. De lezing van Klaas Driebergen, “Bommel en de bijbel” is geannuleerd. In de herfst of zo mogelijk eerder komen we er op terug.
4. Van Ineke Everaart hebben we een gedicht gekregen.

Als wij mensen elkaar de hand geven

en niet langer leven als ieder voor zich,
Dan ontstaat er nieuw leven.
Waar wij mensen langs elkaar heen leven,

elkaar opzijschuiven, blind zijn voor elkaar,
Geen oog hebben voor elkaar, daar gaat het leven dood.
Op zoveel plaatsen ver weg en dichtbij naast ons,

verlangen mensen zo naar leven.

Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen

die kunnen zien,

die kunnen horen met hun hart.
Op zoveel plaatsen zo ver en zo heel dichtbij verlangen mensen

naar een woord van begrip.
Een arm om hun schouder.
Als we zo leven met elkaar en voor elkaar dan kunnen wij God zien.

Liturgisch werkstuk in de veertigdagentijd 5e zondag
Nu wij met elkaar, apart moeten schuilen, zoeken we naar mogelijkheden om elkaar toch te zien. Daarom wil ik graag de weg vervolgen, die we in deze veertigdagentijd al ingeslagen waren. Het thema luidde ‘Ontmoeting met het Licht’. Elke zondag maken we een liturgische bloemschikking waarin het thema zichtbaar wordt. We volgen het preekrooster en lezen Johannes 11 vers 1-44. In dit verhaal gaat Jezus op weg naar Lazarus die ziek is. Als hij aankomt is Lazarus al overleden.
Een klein stukje uit het verhaal wil ik hierbij citeren: “Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: ”Haal de steen weg”. Verderop in het verhaal riep hij: “Lazarus kom naar buiten”. En even verder: “Maak de doeken los, en laat hem gaan”.Het verhaal verwijst naar het levenwekkende Licht waarin God mensen oproept tot leven en opstaan. Naar buiten komen en je met hulp van anderen laten bevrijden van alles wat beklemt en ingewikkeld is om bevrijd te kunnen worden.
Opnieuw leven, verbeeld door bloemen die tussen een bos takken of stenen geklemd naar buiten steken. Op de afbeelding is een bos takken vastgebonden met een touw, maar toch laten de bloemen zich niet belemmeren en steken hun kopje er doorheen gericht naar het licht. De twee gebogen bladeren verbeelden de ontmoeting en de kaars geeft het licht dat groter wordt op weg naar Pasen.
Geef ons ogen om te zien wat leven in uw licht betekent.

Lieve mensen,

Hoe gaat het met u? Bent u vol van zorgen om uw gezondheid en/of die van de mensen die u dierbaar zijn? Voelt u zich angstig en somber? Bent u misschien vol goede moed en vertrouwt u erop dat alles weer goed komt? Voelt u zich gesteund door goede mensen, of voelt u zich eenzamer dan ooit? Wat doet deze crisis met uw geloof?

Veel vragen! Ik zou ze graag met u verkennen, maar het beeldscherm en de telefoon lijken momenteel de enige communicatiemiddelen tussen u en mij. Als ik u bel, toont u zich krachtig en blijkt u in staat om uw situatie te relativeren: de mensen in de verpleeghuizen hebben het veel moeilijker, zegt u.

En dat valt niet te ontkennen. Ik denk in het bijzonder aan onze vijf mensen die in de Zevenster wonen. Hun wereld is nog veel kleiner geworden, nu gebleken is dat het virus bij twee bewoners is vastgesteld. Als je dan als partner, zoon, dochter, familie of kennis, niet bij hen mag zijn, dan wordt er een wel heel groot beroep gedaan op de draagkracht van mensen. Onze gebeden gaan uit naar de Zevenster, haar bewoners en allen die bij hen betrokken zijn.

Er gebeuren ook heel mooie dingen: overal in de samenleving zoeken mensen naar mogelijkheden om contact te onderhouden, om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen en om wat fleur te brengen in al te donkere dagen. En u doet volop hieraan mee! Er wordt gemusiceerd en gezongen op de patio van een verpleeghuis, zodat de bewoners vanaf hun balkonnetjes kunnen genieten van de muziek en de positieve aandacht die ze ontvangen. En nog veel meer!

Weten dat er aan je gedacht wordt, dat je er niet alleen voor staat, dat er mensen zijn die zorg om je hebben, dat zijn de dragende krachten die we nu nodig hebben. We mogen ons hierbij gesteund weten door de dragende kracht die wij God noemen. God heeft ons dit niet aangedaan, de pandemie is géén straf, is niet iets wat God  over ons heen strooit om ons een lesje te leren. God kan niet voorkomen dat allerlei leed ons treft, in die zin is hij een ‘tandeloze tijger.’ God wil zijn daar waar mensen hem/haar toelaten, als trooster bij verdriet, zielzorger, vader/moeder. Je zou kunnen zeggen dat de Eeuwige een soort Intensive Care verpleegkundige is: toegewijd tot op het bot, zorgzaam tot in de ziel, betrokken en gemotiveerd ……..

Intensieve zorg, het woord zegt het al. En wij weten het inmiddels uit de talloze nieuwsberichten: zij kunnen met al hun inzet niet voorkomen dat er mensen sterven.

Maar laten we vooral niet vergeten dat er heel veel mensen genezen!

Dat velen deze tijd aangrijpen om ook eens na te denken over de jachtigheid van ons bestaan en zich afvragen of we straks ons ‘oude’ leven weer moeten oppakken en verder razen over de racebaan van de maatschappij, of dat er dingen ook anders kunnen.

Voorlopig zitten we met ons allen nog in quarantaine, ons levensritme is verstoord geraakt door alle maatregelen.

Ons woord ‘quarantaine’ vindt zijn oorsprong in de veertiende eeuw toen tijdens de pestepidemie de schepen veertig dagen voor de haven van Venetië moesten wachten. Hoe pijnlijk en kwetsbaar deze tijd voor velen ook is: we zouden juist nu ook eens de kans te baat kunnen nemen om stil te staan bij het leven dat we zo gewoon zijn gaan vinden.

Is het bijvoorbeeld wel zo wenselijk dat we onze productie hebben uitbesteed aan landen als China? Deze pandemie ontmaskert onze manier van leven als een uiterst broos en afhankelijk bestaan. Ook afhankelijk van dubieuze regimes en dito systemen. Is het wel wijs om net zo gemakkelijk een vliegtuig in te stappen als dat we vroeger met de bus gingen?

Misschien moeten we maar eens in mentale quarantaine gaan. Een veertigdagentijd om eens te resetten.

Nee, wij geloven niet in een goddelijke oorzaak van ziekte en ellende. Maar voor degenen die deze griep met gemak gaan overleven, kon dit nog weleens een tijd zijn waarin alle vanzelfsprekendheden waarmee we leven worden bevraagd.

Het volk in de woestijn hield het vol vanwege de hoop dat deze wereld zoveel menselijker kan. Als deze crisis daartoe bijdraagt, dan is deze misschien toch niet voor niets geweest. Het virus op zichzelf is betekenisloos en moet op alle manieren bestreden worden. De manier hoe wij erop reageren hoeft niet betekenisloos te zijn.

Tot slot deel ik met u de tekst van een mooi, oud en vroom lied, in de hoop dat u zich niet meer zo alleen voelt, maar dat u zich gedragen weet door velen en vooral door de Eeuwige, die niet loslaat het werk dat hij/zij met een ieder van ons begonnen is.

 

O God, Die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis.

Gij zijt, van voor Gij zee en aard',
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, Die Gij waart,
de God der eeuwigheid.

De tijd draagt alle mensen voort,
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.
O God, Die droeg ons voorgeslacht,
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis.

Met een groet van huis tot huis,

Maya Walburg

Contactbrief 4 april 2020

Mededelingen
Helaas moeten wij u vertellen dat een van onze leden, Ko Everaart, is ingeslapen. Hij woonde in de Zevenster. De gespreksgroep heeft hem daar nog kunnen ontmoeten.

Er was een bericht van de Voedselbank van onze gemeente. Deze vroeg een bijdrage, omdat we al een aantal jaren in de 40 dagentijd blikjes of potten met voedsel verzamelen en dat dan doorgeven, willen we dat nu doen uit de opbrengst van de collecten van dit jaar. Volgende week ontvangt u van ons een nieuwsbrief die alleen maar een verslag van de opname bevat van de Paasdienst die afgelopen woensdag is opgenomen en u zelf met Pasen kunt gaan zien. Dit kunnen we maar een enkele keer doen, helaas.

Liturgisch werkstuk: Thema voor Palmpasen is “Ontmoeting in de stad”, vanuit Matteus 21: 1-11
Het verhaal vindt plaats onderweg, hij is op weg naar Jeruzalem. Hij rijdt als een zachtmoedige koning op een ezel de stad binnen. Zijn weg zal voeren naar het kruis, zijn dood, maar ook naar zijn opstaan uit de dood en leven in het Eeuwig licht. De ezel staat als lastdier voor eenvoud, niet voor macht en status. Zoals Jezus in de woestijn zich niet liet verleiden tot machtsvertoon, zo blijft hij ook nu, zittend op dit eenvoudige dier, bij de Bron van Licht. Dit verhaal herinnert ons eraan om ook bij de Bron van leven te blijven. Om vanuit dit Licht je talenten te ontwikkelen. Om met open ogen iets te mogen zien van het Licht van de Ander in de mensen en alles wat op je pad komt, of met jou optrekt. De Palm is een verwijzing naar de rechtvaardige (Psalm 92: 13) omdat hij recht omhoog groeit en goede vruchten draagt. De liturgische kleur van Palmpasen is rood voor de intrede en paars voor het passiedeel. Rood verwijst naar de kleur van het hart, de geest en het bloed, maar natuurlijk ook naar de liefde van mensen, die met hun mantels een rode loper voor Jezus uitleggen. De takken geven de weg aan. Naar de steeds groter worden de kaars.
Geef ons ogen om te zien wat leven in uw licht betekent.
Anneke van Wijngaarden schreef:
Als een koning van de vrede, op een ezel, over kleden, rijdt hij binnen door de poort. “Red ons”, wordt alom gehoord. Wie de macht heeft, kan niet blij zijn, want de mensen willen vrij zijn. Maar wie opstand had verwacht krijgt het anders dan gedacht.
Dit kan gezongen worden op de wijs van psalm 86.

Overdenking Maya Op weg naar Pasen met de psalmen

Psalm 126, een lied voor de reis naar Jeruzalem
Toen de Heer terugkeerde naar Sion, juichten we van vreugde.
We droomden weer van een toekomst,we konden weer lachen.
Alle volken zeiden:‘De Heer doet grote wonderen voor zijn volk.’
Ja, de Heer deed grote wonderen voor ons. Wat waren we gelukkig!
Daarom vragen wij u, Heer: Kom ook nu snel bij ons terug.
Breng ons weer tot leven,zoals regen alles weer laat groeien.
Mensen die nu huilend zaaien,zullen juichen bij de oogst.
Mensen die nu verdriet en pijn hebben,zullen dan zingen en juichen.
In deze zorgelijke tijd waarin een virus dat je met het blote oog niet eens kunt zien ons hele leven ontwricht, kun je verlangen naar een grote, gulle lach. Uiting van blijdschap waar je bijna je tong over breekt. En iedereen ziet het. Die God van jou heeft het goed met je voor. Hij doet grote dingen. Of is het een droom? Te mooi om waar te zijn? We zijn op weg naar Pasen. Het is palmzondag en we zingen en dansen en roepen Hosanna. We herinneren ons de bevrijding van de knellende banden van de slavernij in Egypte. En er zijn vele ‘Egyptes’. In deze Coronatijd zitten we allemaal min of meer gevangen in onze huizen, ons gewone dagelijkse leven is begrensd door allerlei maatregelen ter bescherming van vooral de zwaksten in de samenleving. Eenzaamheid ligt op de loer en we ervaren vooral ongerustheid om onze zieken, onze dierbaren en onszelf. En toch gaan we op naar Jeruzalem. En dan niet het Jeruzalem wat je op de kaart kunt aanwijzen. Jeruzalem staat voor onze bron, onze spiritualiteit. De plek waar we tijd maken voor blije herinneringen en waar we vooruit mogen zien naar bevrijding. De plek in ons waar wij God vinden.
Goede God, wanneer de angst ons mensen bij de keel grijpt, vanwege ziekte of onzekerheid,leer ons dan te vertrouwen en kracht te ontlenen aan ons, soms wankelend, geloof in U, zoals Jezus zich ook aan U overgaf. Amen

Psalm 22, vers 1 – 3, een lied van David
Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten? Hoe hard ik ook schreeuw,u redt mij niet, u blijft ver weg. Overdag roep ik: ‘Mijn God!’Maar u antwoordt niet. ’s Nachts roep ik: ‘Mijn God! ’ Maar ik krijg geen rust.
We kunnen ons afvragen wat erger is: een God die niet blijkt te bestaan of een God op wie je vertrouwt, maar die dat niet waarmaakt. Een God die de zin en de reden van je bestaan is, maar die niet alleen het absoluut ontoelaatbare lijkt toe te laten, maar je bovendien in de steek laat op het allerzwaarste moment.
De schrijver van het Marcusevangelie moet aan de woorden van Psalm 22 hebben gedacht toen hij het lijdensverhaal op schrift stelde. Maar aan het bestaan van God wordt niet getwijfeld, noch door de dichter van Psalm 22, noch door Jezus in die laatste verschrikkelijke uren van zijn leven.
Ieder mens kent in zijn / haar leven momenten of zelfs langere perioden van een gevoel van godverlatenheid. De last van het leven drukt zwaar en we hebben het gevoel dat we er alleen voorstaan. Maar als we nog es om ons heen kijken en we zien die hartelijke kaart die we van een kennis ontvingen, dat bosje narcissen dat de buurvrouw kwam brengen, de telefoon die wat vaker gaat dan normaal en ons in contact brengt met mensen die echt willen weten hoe het met ons gaat ….. ervaren we dan iets van God? God heeft immer geen handen dan mensenhanden?
Goede God, ontferm u over ons in ons onvermogen om uw aanwezigheid te ervaren.
Verlicht onze duisternis, verlicht ons hart, leer ons weer zien met nieuwe ogen. Amen

Psalm 116, vers 10-12 en 15-16
Ik bleef op de Heer vertrouwen, ook toen ik diep ongelukkig was,
ook toen ik heel bang was en dacht: iedereen bedriegt mij.
De Heer is goed voor mij geweest. Hoe kan ik Hem daarvoor danken?
De Heer beschermt mensen die bij hem horen, hun leven is kostbaar voor hem.
Ik hoor bij de Heer, ik ben zijn dienaar. Hij heeft mij bevrijd.
Waar bleef ik toen ik diep ongelukkig was? Nergens, helemaal nergens. Waar blijf ik, als ik de nood in de wereld zie, dichtbij en ver weg? Helemaal nergens.
Het mooie van de psalmen is, dat ze zo diep menselijk zijn. Alle menselijke emoties komen voorbij. Op sommige momenten in je leven voel je je door God en mens verlaten. Andere momenten spreek je weer van vertrouwen; dat je je ondanks alles toch gedragen voelt door die kracht die we God noemen. Dat er in de stilte die om ons heen valt Iemand is die blijft. En dat je dan verwonderd vaststelt dat je bleef vertrouwen, dankzij Iemand die vertrouwen heeft in jou.

Goede God, Wij kunnen niet leven zonder een teken, een simpel signaal dat in ons bestaan
niet louter het toeval de dingen bepaalt. Wij hopen dat tenslotte al onze lotgevallen veilig geboren zijn in uw aandacht, want er is geen touw aan vast te knopen wat er allemaal om ons heen gebeurt. Geef ons dan bij tijden dat teken als wij U zoeken, laat U dan vinden verras ons en maak
ons veerkrachtig. Amen

Psalm 40, vers 2 – 5

Ik wachtte op hulp van de Heer,en hij heeft naar mij geluisterd. Hij heeft mijn gebed gehoord.
Ik dacht dat ik zou sterven, maar hij haalde me uit de ellende. Hij redde mij van de dood,
hij bracht mij naar een veilige plek. Ik kan weer leven zonder angst.

Daarom zing ik een nieuw lied, een danklied voor hem, onze God.
Alle mensen moeten horen dat hij mij heeft gered. Dan krijgen ze eerbied voor de Heer,
dan zullen ze op Hem vertrouwen. Gelukkig zijn mensen die op de Heer vertrouwen.

Wat een geluk dat ik vaste grond onder de voeten ontving, zodat ik niet in het gemodder van het dagelijks leven wegzak. Wat een geluk, dat ik nieuw leerde ademen en leerde zingen van pure vreugde na iedere nacht. Wat een geluk dat mensen vertrouwen in mij hebben.
Een mens uit één stuk, zo zijn wij geschapen, zodat we oog in oog met de ander kunnen staan. en met de Ander. Wat een geluk dat Christus met zijn Vader leefde, dat Hij staande bleef toen het er op aankwam. Wat een geluk, dat wij Goede Vrijdag mogen doorstaan in het besef van Pasen. Oog in oog met het lieve leven. Vaste grond heb ik onder de voeten, inclusief al mijn twijfel en eenzaamheid. Innerlijk weten: zo ben ik bedoeld, ik kan niet anders. Een andersoortig geluk, dát is de enige zekerheid.

Goede God, U verlangt ons geluk en hebt alle voorwaarden geschapen. Kom ons te hulp,
zodat wij staande blijven en ons gelukkig weten om alles wat wij hebben ontvangen.
Leer ons bij Hem blijven, in Getsemane. En bij onszelf, in de nacht, tot aan de nieuwe morgen.
Amen

 

Ontvangen van Catja
De prunus.
Onverwacht en plotseling
stond de prunus deze morgen
weer met tak en stam verborgen
in een wolk van bloeseming,
die zo blank,zo smetloos zuiver straald'
en met de wind bewoog,
dat door mij een stille huiver
van verraste vreugde vloog.

Want nog enkel zwart en strak,
niet gereed nog tot ontluiken,
wist ik in geboomt' en struiken
ieder twijgje,elke tak;
slechts de kruin van d'oude steile
statige kastanjestam
brandde,met doorzichtig ijle
glanzend groene vlam bij vlam.

En nu plots, in deze nacht,
is de prunus weer ontloken,
overdadig uitgebroken
tot een eindeloze pracht.
O,ik wist dat het zou komen,
dit onstuimige festijn,
maar ik had niet durven dromen,
dat het zo volmaakt zou zijn!

Garmt Stuiveling.

Ontvangen van Nico Dirkzwager
Indien de graankorrel niet in de aarde valt (Johannes 12:24)
De graankorrel,
De pit van de zonnebloem,
mysterie van leven en sterven,
van sterven en leven.
Stilte.
Eenvoud.
Verborgenheid.
Ze leveren zich over,
ze kennen de donkerte van de aarde,
ze voelen de warmte van de zon,
ze drinken de zaligheid van de regen.
De graankorrel ziet nooit de aar,
de pit ziet nooit de zonnebloem,
maar zij geloven erin.
De weg van de korrel en de pit
is de weg van ieder mens
naar ontplooiing en voltooiing.
Gelezen in een oud tijdschrift:

Ontvangen van Ineke Everaart

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
Om samen te werken
aan welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie God is.

Contactbrief 5 april 2020

Velen schrijven dat ze genieten van het mooie weer, maar er toch naar uitzien elkaar weer te kunnen zien. Ook naar aanleiding van de Paasdienstopname is er veel positief gereageerd. Specifieke Paasgroeten hebben we ook mogen ontvangen. Graag wil ik u melden, dat we voor 3 mei, een opnamedienst aan het voorbereiden zijn. Verder is de dakgoot gerepareerd op advies van Monumentenzorg.

 

Papavers

Rood geplooide dromen in een zomertijd vol zon

waarna de koude winden komen of hun bloei vergeefs begon.

Gelukkig is het zaad geborgen in een huis vol tederheid

een nieuwe plant die wacht op morgen, heeft haar bloeien reeds bereid.

Niets zal sterven zonder leven, niets zal hier voorgoed vergaan

van wie liefde heeft gegeven, van wie in de waarheid staan.

Alles is met al verweven….kijk papavers maar eens aan.

                        Adeleyd        ontvangen  van Janny Broström

 

 Pastoraal

Omdat ik in geen járen meer pannenkoeken gebakken had én omdat mijn dochter zoals velen thuis moet werken, nodigde ik haar voor de lunch. En verraste ik haar met een stapel pannenkoeken. En met de geur van versgebakken pannenkoeken, kwamen de herinneringen boven: Dat ze als kleuter vaak naar oma ging en dat oma dan pannenkoeken voor haar bakte. Oma legde dan zorgzaam een handdoek op het aanrecht (een blauwe) en daar mocht ze dan op zitten. Volgens een vast stramien werd het beslag bereid en het lekkers gebakken en samen opgegeten. Samen met mijn dochter aan tafel, werden de herinneringen gedeeld en liefdevol besproken. Even was het sombere coronanieuws naar de achtergrond verschoven. Even was het weer goed, het leven overzichtelijk en geborgen, zoals dat in je kleutertijd hoort te zijn.

Ik moet hieraan denken toen ik het verhaal las van de Emmaüsgangers (Lucas 24:13-34).

Twee leerlingen van Jezus lopen samen de weg van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze somberen over de actualiteit; hun goede vriend en leraar is vermoord; het komt nooit meer goed. Een onbekende voegt zich bij hen en beluistert het hele verhaal. En gaat met hen in gesprek. Omdat het al laat is, wordt hij door de leerlingen uitgenodigd om met hen te eten. Als de onbekende het brood breekt, herkennen ze daarin Jezus. ‘Brandde ons hart niet, toen hij onderweg met ons sprak?’ zeggen ze tegen elkaar. Hun somberheid verdwijnt, net als de onbekende die in het niets verdwijnt.

Zo gaat dat met ons mensen, wij zijn op weg, we gaan ergens heen. Naar een zeker Emmaüs, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Dat is ons leven, onderweg zijn naar een zeker Emmaüs. En we praten met elkaar, praten over de verschrikkelijke dingen die er in de wereld gebeuren: het coronavirus, de vluchtelingen, het klimaat……misschien dingen in ons eigen leven…
En we zijn somber gestemd, het is ons aan te zien dat we somber zijn gestemd…

En dan kan het zomaar gebeuren dat je een verhaal hoort, een inspirerend verhaal, een verhaal over iemand die je pad kruist, een vreemdeling in Jeruzalem.
Iets in dat verhaal raakt je, het is of iemand een stukje van jouw weg met je oploopt.
Geen idee heb je wat of wie het is. Eerst erger je je omdat je hem niet kent
en wat de boer niet kent eet hij niet.
En je ergert je omdat hij blijkbaar niet somber is gestemd. Integendeel, hij straalt een en al vreugde uit en warmte.
Dat is het, je wordt warm van zijn woorden.                                                        
Een hartverwarmend mens is het die in dat verhaal met je oploopt.
Wat is dat toch? Wat is het geheim van die persoon?
Die mysterieuze vreemdeling?
Wat is dat toch dat de dingen nu op hun plek lijken te vallen?
Dat die mens niet verscheurd is maar uit één stuk lijkt te bestaan?

Het brood breken, brood, dat staat voor het goede van God.
Dat wat van God is, delen met je medereiziger op je weg door dit leven.
Dan gebeurt er iets, dan ontstaat er iets tussen mensen.
Dat wat Jezus vertegenwoordigde, delen met elkaar, dat maakt enthousiast, dat doet je hart opspringen.
En Lukas vertelt, hij ziet het voor zich, hoe de vreemdeling het gebaar maakt van het breken van het brood en hoe dat gebaar plotseling duidelijk maakt wat hier gebeurt.
In dat gebaar, gebeurt de liefde zelf.
Hij is niet dood, zijn liefde is hier springlevend onder ons.
Telkens als we het brood breken wordt Gods liefde zichtbaar.

Het zijn niet de pannenkoeken van mijn moeder die onze harten doen branden,
het is haar liefde die daaruit sprak.
Het zijn niet de woorden van Jezus, het is niet het brood, het is niet zijn fysieke aanwezigheid, die ons in vuur en vlam zetten, het is zijn liefde.
Mijn moeder is dood, al tien jaar.
Haar liefde leeft, misschien nog wel meer dan toen ze onder ons was.
Jezus is vermoord.
Zijn liefde leeft.
Wie zou die kunnen vermoorden?

Maya

Van Catja kreeg ik vandaag nog een gedichtje van Godfried Bomans

 

 Spelen

Ik zit voor het vensterglas onnoemelijk te vervelen.

Ik wou dat ik twee hondjes was, dan ik samen spelen

 

Het typeert het isolatiegevoel wel en toch kreeg ik er een glimlach van.

 

[12  >>