Zevenhuizen e.o.

             800px-Molenviergang panorama 21mei20061         

ANBI gegevens 2020

De Belastingdienst erkent de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) te Zevenhuizen e.o. als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.

In het archief van de kamer van koophandel zijn wij bekend onder de naam Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Zevenhuizen en omgeving.

U kunt daardoor donaties en giften aan de VVP Zevenhuizen e.o. bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost.

Hieronder treft u gegevens en documenten aan, waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft aan de ANBI's.

Naam en gegevens

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Zevenhuizen e.o.

RSIN:817849695 (fiscaalnummer)

Kvk-nummer: 24412790

Postadres: Europalaan 37, 2912 TB Nieuwerkerk aan de IJssel

Bezoekadres: Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Kerk, Dorpsstraat 139, 2761AL Zevenhuizen (geen brievenbus)

Doelstelling

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Zevenhuizen e.o. is een vereniging, die de handhaving en versterking van de vrijzinnige gedachte in de Protestantse kerk in Nederland (PKN) ten doel heeft

Naar de handhaving en versterking wordt gestreefd door een ontmoetingsplaats te zijn voor anderen, die in religieus opzicht overeenkomstig denken. Door kerkdiensten te houden en anderen kerkelijke activiteiten te organiseren voor in het bijzonder de leden van de vereniging; door het houden van bijeenkomsten van plaatselijke, regionaal of internationaal belang; door het houden van tentoonstellingen op cultureel of maatschappelijk gebied en het geven van uitvoeringen van kunstuitingen, alles binnen de door het bestuur te bepalen grenzen. (Dit alles geformuleerd in de statuten van 2003)

Beleidsplan

Het beleidsplan bestaat uit het realiseren van de doelstellingen.

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers zonder bezoldiging. Zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

De functie van de bestuurders en het aantal is te vinden op deze site onder het kopje contact.

 Jaarverslag 2019 VVP Zevenhuizen e.o.

 Bestuur

Het bestuur was in 2019 als volgt samengesteld: dhr. A.F. Rook (voorzitter), mw. G.J. van Zanten-Verhoef (penningmeester), mw. W.W. van Vliet (secretaris)

mw. E. Langeveld-de Ruiter, mw. D. van Vliet-de Koning, mw. C.S.M. Kloet.

Kerkdiensten

In het verslagjaar waren 24 diensten gepland in onze kerk met 12 verschillende voorgangers. Eén dienst werd afgezegd i.v.m. privéomstandigheden van de voorganger. Na de eerste dienst van het nieuwe jaar was er koffie met de bekende heerlijke oliebollen van Gudrun. Zondag 3 februari kon dr. E.H. Cossee niet voorgaan i.v.m. ziekte en nam ds. M. Walburg deze dienst waar. Gelukkig kon ds. Cossee zondag 21 april in de Paasdienst weer aanwezig zijn. Er werd de voorafgaande weken steeds een bijzondere liturgische paasopstelling verzorgd door Gerrie en Emmy. Zondag 18 augustus verzorgde het bestuur een bijzondere interactieve dienst met als thema  ‘Bomen’. September was een drukke maand met veel activiteiten in onze vereniging. Zondag 8 september was ‘de Purmerkerk‘ te gast. Zondag 24 november was onze herdenkingsdienst met het ritueel van de stenen als herkenbaar gebaar ter herinnering aan de overledenen.

Na 6 diensten werd gezamenlijk koffiegedronken, waarbij het ontmoeten van elkaar centraal stond. Gudrun verraste ons steeds met een heerlijke en passende traktatie. Na alle andere diensten stond de koffie gewoon klaar voor bij een praatje na de dienst.

Onze vaste organisten Jan Aronson en Barend van Wijngaarden hebben bijna alle diensten de muzikale begeleiding verzorgd. De andere diensten was Dick van der Poort de organist. Het bestuur is op zoek naar nieuwe organisten ter ondersteuning van Jan en Barend.

Zondag 27 oktober namen we met een bloemetje afscheid van onze zeer gewaardeerde voorganger Anneke van Wijngaarden die vele jaren diensten in onze kerk heeft geleid.

Tijdens de diensten werd gecollecteerd voor instandhouding van de diensten en het gebouw. Ook onze vaste goede doelen werden in het collecteschema opgenomen: Mercy Ships, Hospice IJsselThuis, Stichting Kinderhulp Roemenië en Vluchtelingenwerk Zuidplas. De kerstcollecte werd verdeeld over verschillende doelen.

 Afscheid dr. E.H. Cossee en bevestiging ds. M. Walburg

Zondag 29 september namen we in een volle kerk met veel gasten en genodigden in een speciale dienst afscheid van dr. E.H. Cossee en mochten we ds. M. Walburg bevestigen in dezelfde dienst. Eric Cossee werd door de voorzitter bedankt  voor de wijze waarom hij het pastoraat vorm gaf, de diensten leidde, de gespreksgroep inspireerde en met de jongeren aan de Ronde Tafel in gesprek ging. Deze taken werden met vertrouwen overgedragen aan Maya die in de voorgaande jaren voor ons een bekende is geworden. De voorzitter wenste Maya veel succes met haar nieuwe taak.

Eric Cossee was onze voorganger vanaf 1 april 2013.

Pastoraat

Ds. Cossee verrichtte de huisbezoeken in het kader van het pastoraat tot 1 oktober 2019. Na deze datum heeft ds. Wallburg een kennismakingsronde gedaan langs alle leden en donateurs die dat op prijs stelden.

 Gespreksgroep en Ronde Tafel

De gespreksgroep die o.l.v. ds. Cossee zich bezighield met het Thema: ‘Een nieuwe visie op Paulus’ is in mei afgesloten. In november is ds. Walburg de gespreksgroep gestart in De Zevenster rondom de schilderijen van Vincent van Gogh. Ds. Walburg zal met de jongeren, die inmiddels volwassenen zijn geworden, bespreken of en welke behoefte er is aan contact.

 Activiteiten 2019

Zaterdag 19 januari kwam, zoals Anne-Marie van der Wilt na de dienst met de onthulling van het kunstwerk beloofde, terug voor een lezing over ‘Hedendaagse Iconen’. Zondag 18 augustus organiseerde het bestuur een interactieve dienst met het thema ‘Bomen’. De leden waren enthousiast over de gekozen vorm.

Zondag 8 september verwelkomden wij de gasten uit de Purmerkerk. Na een betekenisvolle dienst van ds. Kühler, koffie en lunch konden we op pad met de bus van het Koornmolengat naar Molen Windlust in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het was een mooie zonnige dag. Aan het eind van de dag stonden er lekker hapjes en drankjes klaar. Er vonden veel gesprekken plaats van Zuid naar Noord en omgekeerd.

De Provinciale Ontmoetingsdag was dit jaar op zondag 25 augustus. De Houtrustkerk in Den Haag had een mooi programma gemaakt van een dienst, ontmoeting en een stadswandeling.

De kerstmarkt vond op vrijdag 13 december plaats in onze kerk. De opzet was gewijzigd, zodat de kerststukken en andere koopjes in de middag plaatsvonden en het koor ‘de Zingerij’ ’s avonds optrad. We waren blij met de opkomst en de opbrengst van ongeveer €500.

Het koor bracht met een prachtig optreden de bezoekers in de kerststemming.

 Gebouw en verhuur

Dit jaar werden er 5 huwelijken voltrokken in ons gebouw. Ook werd de kerk door 2 koren gehuurd voor hun repetitieavonden. Er vonden 4 concerten plaats, voor eigen publiek

Aan de achterkant van de kerk is een verzakking van het riool verholpen. De lantaarn aan de voorkant werkte niet meer en deze is vervangen. Het toilet is aangepast met beugels en verwisselbare verhoging.

Bestuursvergaderingen, Algemene Ledenvergadering en communicatie

Het bestuur vergaderde dit jaar 3 keer.

De ALV werd voor het eerst op zondag 3 maart aansluitend aan een dienst gehouden. Deze vorm werd op prijs gesteld door de leden en er werd afgesproken in het najaar nog een vergadering na de dienst te plannen.

Op zondag 10 november werd deze extra ledenvergadering gehouden.

Er verschenen drie nieuwsbrieven, in april, juli en oktober met het dienstenrooster, pastoralia, bestuursmededelingen en activiteiten. De nieuwsbrieven werden zoveel mogelijk digitaal verstuurd.

Onze informatie werd ook gecommuniceerd via de website https://www.vrijzinnig.nl/zevenhuizen/.

Ook werden de diensten in Hart van Holland vermeld.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zou onze vereniging niet kunnen bestaan. Veel hand-en-spandiensten werden door vele vrijwilligers met liefde verricht. We bedanken alle mensen die bij de vele activiteiten dit jaar geholpen hebben.

 Oecumenische Werkgroep

Deze werkgroep organiseerde twee gezamenlijke diensten in Zevenhuizen. Zondag 20 januari was er een Oecumenische dienst in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid in de hervormde Dorpskerk, deze werd geleid door ds. G. van Klaveren. Het landelijke thema was ‘recht voor ogen’. Tijdens de Vredesweek was er op zondag 22 september in de Ontmoetingskerk een dienst waarin pastor J.J. Donkers voorging. Ook hierbij sloten we aan bij het landelijke thema ‘Vrede verbindt’. Bij beide diensten verzorgde het oecumenisch gelegenheidskoor de muzikale invulling, waar ook leden van onze vereniging aan deel namen.

Deze diensten werden door een aantal leden van onze vereniging bezocht. Het bestuur heeft besloten om ook in de veertigdagentijd te participeren in de activiteiten van de werkgroep. Er zal een post in de begroting worden opgenomen voor de werkgroep.

Aan het eind van het kalenderjaar 2019 waren er 50 leden en 12 donateurs.

 

 Jaarrekening 2019

Indeling:

Balans per 31 december 2019 (met vergelijkende cijfers van 2018 en 2017)

Staat van baten en lasten over 2019 (met vergelijkende cijfers over 2018 en 2017)

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2019

Begroting 2020

Waarderingsgrondslagen:

 Algemeen:

De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van historische prijzen/ bedragen. Baten en lasten worden genomen zodra deze bekend zijn of voorzien en worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben of toegerekend moeten worden.

Balans

Het kerkgebouw staat gewaardeerd tegen de veronderstelde restwaarde van € 50.000.

Het gebouw inclusief funderingen is verzekerd tegen financiële risico’s als brand enz. voor              € 523.200 per 1 januari 2019.

Investeringen die voor meerdere jaren bedoeld zijn, worden afgeschreven in drie jaren, in het jaar van aanschaffing naar tijdsgelang.

 (Alle bedragen luiden in €)

 

Balans

 

31 dec. 2019

 

31 dec. 2018

31 dec. 2017

Activa

 

Vaste activa Vastgelegde middelen

 

 

 

 

 

Kerkgebouw

Inventaris en inrichting

Telling

50.000

425

50.425

50.000

 3.040

  

53.040

50.000

5.655

55.655

           

Vlottende activa

         

Diverse te vorderen

0

 

      0

 

     14

Geldmiddelen

   69.764

 

65.482

 

73.816

Telling

 

69.764

 

65.482

_______

73.830

   _______

Totaal activa

 

    120.189

 

118.522

129.485

   

    ======

 

========

========

           

Passiva

         

Eigenvermogen

         

Kapitaal

 

89.655

 

92.857

  96.080

           

Voorzieningen

         

Onderhoud gebouw

Fonds bijzondere

doelen

Telling

   25.360

      4.637

29.997

   25.050

           0

      

25.050

   

23.050

10.000

                                      

     33.050

           

Schulden op korte termijn

         

Diverse te betalen

en vooruit ontvangen

       

            537

 

           615

      355

Totaal passiva

 

120.189

 

118.522

129.485

   

     =======

 

========

=============

 

 Staat van baten en lasten

Baten

 

2019

 

2018

2017

Contributies en bijdragen

 

 4.055

 

3.937

3.920

Collecten

 

 4.347

        

4.120

3.679

Giften

 

   6.200

 

    5.310

5.125

Rente spaartegoeden

 

        7

       

     0

   14

Huren

 

 2.483

        

3.521

4.746

Kerstmarkt

 

    557

 

   881

  747

Totaal baten

 

 17.649

 

17.769

18.231

 

         

Lasten

 

2019

 

2018

2017

Pastoraat en eredienst

         

Kosten pastoraat en predikbeurten

7.568

 

7.125

 

6.300

Kosten diensten

  757

 

1.213

 

   833

Muzikale begeleiding

1.605

 

1.395

 

1.295

Telling

 

9.930

 

9.733

8.428

Huisvesting

         

Gas, licht, water

1.679

 

1.547

 

1.347

Onderhoud

       496

 

 1.278

 

   287

           

Verzekeringspremies

    1.121

 

943

 

1.015

Dotatie voorziening onder-

houd gebouw

2.000

 

2.000

 

2.000

Telling

 

5.296

 

5.768

4.649

           

Overige kosten

 

3.010

 

2.876

3.603

Afschrijving inventaris en inrichting

 

2.615

 

2.615

2.610

Totaal lasten

 

 20.851

 

  20.992

19.290

 

 

 

 

   
           

Resultaat

 

-/- 3.202

 

-/- 3.223

-/- 1.059

 

Toelichting op de balans:

Inventaris en inrichting

Aanschaffingen

2019

2018

2017

30 stoelen met plankjes      

         3.782

3.782

       3.782

Beamer

         2.722

         2.722

2.722

Armatuur met toebehoren

  447

  447

   447

Laptop met toebehoren

  695

            695

 695

Tafelbladen met schilderwerk

1063

         1.063

1.063

Totale investering

8709

         8.709

8.709

Af: Afschrijvingen

8.284

         5.669

 3.054

Balans per 31december

 425

         3.040

5.655

Diversen te vorderen

2019

2018

2017

Huren 

0

0

0

Rente Rabobank     

0

0

14

Contributies

0

0

0

Balans per 31 december

0

0

14

Geldmiddelen

2019

2018

2017

Rabobank rek. nr. 3750.234.051

67.936

64.228

72.334

Rabobank rek. nr. 3750.65.342

   1.453         

     960

      841

Kas van de vereniging                                                    

      375

     294

     641

Balans per 31 december

69.764

65.482

73.816

 

 

 

 

Kapitaal

2019

2018

2017

Balans per 1 jan:

92.857

96.180

97.139

Af: Verlies boekjaar

  3.202

 3.223

        1.059

Bij batig saldo  

     

Balans per 31 december

89.655

92.857

96.080

Voorzieningen

Onderhoud gebouw

2019

2018

       2017

Balans per 1 jan

25.050

23.050

21.050

Bij: dotatie

  2.000

 2.000

  2.000

 

27.050

25.050

23.050

Af: afneming i.v.m. kosten groot

      onderhoud                                              

  1.690

0

_____0

Balans per 31 december

Fonds bijzondere doelen:

Balans per 1 januari

Dotatie

Af: Aanschaf kunstwerk “gedragen last”

       Kosten aanleg tuin en bestrating

      Aanschaf gordijnen en kosten   

      schilderwerk

      Aanschaf geluidsinstallatie/ beamer,  

      deel

      Kosten tuinonderhoud

Balans per 31 december

25.360

 

 

0

5.000

  363

4.637

25.050

 

 

10.000

 3.286

 4.055

2.285

 374

0

23.050

 

 

10.000

10.000

De dotatie aan de voorziening onderhoud gebouw is conform de afspraken in het bestuur.

Voor de kosten van (groot) onderhoud in de komende jaren kan de voorziening naar verwachting toereikend worden geacht.

Het fonds bijzondere doelen is gesticht voor legaten c.q. giften waaraan een bijzondere bestemming is verbonden of die daarvoor worden aangewezen door het bestuur.

In 2019 is een bedrag aan het fonds toegevoegd, verkregen uit een gift. Het bedrag is bestemd om daaruit, zolang dat kan, de kosten van tuinonderhoud te bestrijden.

In 2017 is een legaat ontvangen dat tot het fonds is gerekend en waaruit in 2018 kosten voor bijzondere uitgaven zijn bestreden.

Diversen te betalen en vooruit ontvangen

Kosten pianostemmen

Contributies en gift (vooruit ontvangen)

2019

0

300

2018

 0

300

2017

        80 

275

Door te betalen collecte: kerstcollecte

137

137

 0

Kosten administratie en bank

0

85

 0

       

Brandwacht

       100

93

_0

Balans per 31 december                                                 

537

615

355

 

 Toelichting op de baten en de lasten 

Contributie en bijdragen                                           

2019

2018

2017

 

 

 

 

Contributie leden                                                                

3.600

3.450

3.290

Bijdragen donateurs                                                                            

  455

   487

  630

Totaal

4.055

3.937

3.920

 

 

 

 

 

Giften

2019

2018

2017

 

     

Leden, boven contributie                                                                     

    1.220

965

  710

Donateurs, boven vaste bijdrage                                                         

255

180

  255

Overige giften

Het bedrag aan overige giften bevat mede geschonken bedragen aan premieverzekeringen en terugbetaalde vergoedingen voor orgel- en kostersdiensten

     4.725

       4.165

4.160

Totaal  

6.200

5.310

5.125

 

 

Huren

 

2019

2018

2017

Huwelijken                         

  700

1.500

3.775

Verhuur voor overige activiteiten

2.563

2.726

2.117

       

Subtotaal

3.263

4.226

5.892

Af: kosten t.b.v. verhuur

 780

705

1.146

Totaal

2.483

3.521

    4.746

 

 

 

 

Onderhoud gebouw en inventaris

2019

2018

2017

Herstelwerkzaamheden, bestrating en tuin

Loodgieter, cv, wc

Onderhoud en vernieuwen apparatuur

Tuinonderhoud

1.251

  784

            0

         363

0

0

       1.115

             0

    0

   0

   0

         0

Kosten klein onderhoud,

   51

69

  203

Kostenbrandwacht

 100

84

   84

Telling

Af: Ten laste van voorziening groot onderhoud

Af: Ten laste van fonds bijzondere doelen

     2.549

     1.690

363

      1.278

0

0

287

0

0

Totaal

496

      1.278 

287

Overige kosten

2019

2018

2017

Kosten van de bank

119

  120

120

Administratie

  97

  297

 361

Kosten buitendag

2019: samenwerking met Purmerend

2017:provinciale dag, 150 jaar kerkgebouw

    351

     0

   1.270

Contributie V.V.P. overkoepelend

1085

1.015

1.085

Doorbetaalde collecten

575

  508

  521

Betaalde giften (doorbetaalde giften)

100

 0

0

     

        

Overige kosten

494

 556

  246

Kosten website,

    189

         380

     0

Totaal

3.010

2.876

3.603

Begroting

         
   

2020

2019

2018

2017

Baten 

         
           

Contributies

 

4.300

4.000

4.000

3500

Collecten (eigen)

 

3.700

4.000

3.500

3400

Giften

 

5.500

5.000

4.000

3.500

Huur (kerkgebouw)

 

2.500

3.500

4.000

3500

Opbrengstkerstmarkt

 

   500

   700

  700

  900

Rentespaartegoeden

 

       0 

      0

      0

  100

           

Totaal

 

    16.500

   17.200

  16.200

  14.900

           
           

Lasten

         
           

Kosten pastoraat en kerkdiensten

 

8.500

8.200

6.500

6.500

Kosten diensten

 

2.500

2.500

2.200

2.100

Contributie VVP overkoepelend

 

1.200

1.200

1.100

1.250

Overige kosten

 

   500

  500

   500

  600

Huisvesting

         

Kosten gebouw

 

2.800

2.500

2.500

1.300

Kosten onderhoud, waaronder dotatie

 

2.500

2500

2.500

2.500

Kosten 150 jaar

       

2.000

Overige kosten

 

  500

500

  500

1.000

Afschrijving inventaris

en inrichting

 

   400

2.600

2.900

2.400

Totaal

 

18.900

    20.500

  18.700

19.650

           

Saldo baten en lasten

 

  -/- 2.400

  -/-3.300

-/- 2.500

-/- 4.750

In 2016 werd besloten over te gaan tot investeringen in inventaris en apparatuur, waarbij te voorzien was dat dit tot hogere lasten zou leiden, waartegenover geen verhoogde baten waren te verwachten.

De investeringslast komt daarmee, via de afschrijvingen, ten laste van het eigen vermogen.

In de begroting voor 2017 is € 2.000 opgenomen voor de festiviteiten rond het 150 jaar bestaan van het gebouw.

De publicatie van het jaarverslag 2019 is onder voorbehoud van de goedkeuring van de ledenvergadering. De ledenvergadering kon vanwege de uitbraak van het Covid 19 virus nog niet plaats vinden. De wettelijke toestemming tot het houden van de fysieke ledenvergadering, volgens de statuten van de vereniging, ontbreken tot op heden. Wel hebben de kascontrole commissie en het bestuur de verslagen goedgekeurd. Het bestuursbesluit is vastgelegd in de notulen over de vergadering van het bestuur op 27 mei 2020.