Zevenhuizen e.o.

             800px-Molenviergang panorama 21mei20061         

Lidmaatschap

Deze vereniging heeft leden en donateurs.

De vereniging heeft een eigen statuut en is dus zelfstandig. De vereniging heeft de contributie voor haar leden op €75,00 per jaar per persoon vastgesteld. Het donateurschap is gesteld op €37,50 per jaar. Dit geldt voor het jaar 2018 en 2019. Voor het jaar 2020/ 2021 wordt het lidmaatschap en het donateurschap € 80,00 en €40,00. Voor het jaar 2022 en 2023zal het €85,00 en 42,50 zijn,  daarna weer twee jaar volgt er opnieuw een verhoging. 

 Leden hebben stemrecht.

U kunt ons een bericht sturen of even bellen als u lid wilt worden.

Telefoonnummer: 0180-319363

Privacyverklaring van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Zevenhuizen en omstreken

Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Zevenhuizen e.o. (hierna afgekort met VVP Zevenhuizen e.o.) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:

- Bezoekadres: Dorpsstraat 139, 2761AL Zevenhuizen

- Postadres secretariaat: W. van Vliet

 Europalaan 37, 2912TB Nieuwerkerk aan den IJssel

- telefoonnummer: 0180 319363

- website: www.vrijzinnig.nl/zevenhuizen
- e-mailadres: secretariaatvvp7h@ziggo.nl

Voor wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met W. van Vliet. Het secretariaat is te bereiken via secretariaatvvp7h@ziggo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VVP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Foto’s

- Lidmaatschap VVP Landelijk-  Aan degene, die zich heeft opgegeven om lid te zijn bij bovenstaande vereninging, vragen wij of hij, zij ook lid wil zijn bij de landelijke VVP.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vrijzinnig.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De VVP Zevenhuizen e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 Geautomatiseerde besluitvorming

De VVP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De VVP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u vindt dat de VVP uw persoonsgegevens niet langer mag bewaren, dan kunt u dat aan de organisatie laten weten.

Delen van persoonsgegevens met derden

De VVP verstrekt geen informatie aan derden, behalve ter uitvoering van eigen diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De VVP gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de VVP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vrijzinnig.nl.

De VVP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VVP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat : secretariaatvvp7h@ziggo.nl