Zuidholland

VVP

Jaarverslag 2017

JAARVERSLAG VVP ZUID-HOLLAND OVER 2017/2018

Bestuurssamenstelling

Voorzitters:                                        ds. Roel Braakhuis / ds. Jaap Huttenga
Penningmeester:                              Peter Boogert
Secretaris:                                          Nico Vreugdenhil
Webmaster:                                       Maarten de Bruin
Bestuurslid + Notulist:                   Peter van Essen
Bestuurslid:                                       Ellen Verheul

De penningmeester, Peter Boogert, is aftredend na 13 Jaar bestuurslidmaatschap.

We zijn nog steeds op zoek naar een vervanger (ster) voor hem.

Algemene ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 mei 2017 in de Houtrustkerk te Den Haag is uitgebreid verslag gedaan van de tot dan gehouden gesprekken door Ellen Verheul en Peter Boogert met de aangesloten Colleges en Verenigingen. Inmiddels zijn deze gesprekken afgerond en zal hieraan een vervolg worden gegeven.

Het bezoeken van afdelingen

Na evaluatie van bovengenoemde gesprekken heeft het bestuur besloten een bijeenkomst te organiseren met alle betrokken predikanten van Zuid Holland. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 12 oktober om 10.00 uur in de Oude Kerk te Naaldwijk. Na deze bijeenkomst zal een tweede ronde gesprekken plaatsvinden bij de aangesloten Colleges en Verenigingen. Stond de eerste ronde in het teken van kennismaking, het zal nu om verdieping gaan.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde in 2017 en 2018 zes keer op verschillende locaties in Zuid Holland. In de vergaderingen werden vooral de verslagen van de afgelegde bezoeken besproken. Op 16 februari 2018 heeft nagenoeg het voltallige bestuur van Zuid Holland een bijeenkomst met en bij het Landelijk Bestuur van de VVP in Utrecht bijgewoond. Onderwerp was de toekomst van het Landelijk Bestuur van de VVP.

Ontmoetingszondag Zevenhuizen

Op zondag 27 augustus 2017 heeft de jaarlijkse ontmoetingszondag in Zevenhuizen plaats gevonden. Dit mede vanwege het 150 jarig bestaan van het kerkgebouw aldaar. De dag begon met een mooie dienst o.l.v. ds. E. Cosse. Na de koffie en de lunch kon gekozen worden tussen een presentatie over de Molenviergang en een rondje Rotte. Nogmaals dank aan de organisatie van Zevenhuizen en de weergoden !

Ledenbestand 

VVP Afdelingen:                      12

Aangesloten colleges:           14

Verspreide leden:                    50

Website

Onze website www.vrijzinnig.net wordt regelmatig bijgewerkt door onze webmaster.

Uw informatie van de plaatselijke activiteiten ontvangt hij graag via het e-mailadres

mabruin@xs4all.nl 

’s-Gravenzande 27 april 2018

Secretaris Nico Vreugdenhil

P.s. De Ontmoetingsdag van Zuid Holland zal plaats vinden op zondag 26 augustus in de Oude Kerk te Naaldwijk. Noteert u deze datum alvast in uw agenda !