Zuidholland

VVP

Ontwaken uit de dood door Emanuel Swedenborg

Verschrikking, ontzetting en verwarring,en wat daarop kan volgen.


Sommige mensen sluiten zich af voor het schokkende nieuws. Dit lijkt van alle tijden te zijn. Want al in het begin van de geschiedenis dermensheid is daar sprake van. Zo wordt er gemeld dat de verschrikking van God over de steden rondom Jakob en zijn fa ilie was. Inmiddels is deze zin vertaald als: “God joeg de inwoners van de steden in de omtrek zo’n angst aan dat ze het niet waagden Jakobs zonen te achtervolgen.”
Je zou je welhaast afvragen: “Heeft God niet iets beters te doen?” Deze tekst uit Genesis (35:5) verdient daarom wel enige toelichting om haar beter te kunnen begrijpen. Want de “verschrikking van God” kan ook bescherming betekenen. Dat kan worden toegelicht door de dingen te tonen die in het andere leven aan gene zijde plaatsvinden.
Daar kan de hel nooit tot de hemel naderen, noch kunnen boze geesten tot enig hemels gezelschap doordringen, omdat zij in de verschrikking van God zijn, omdat ze dus bang zijn voor God. Als de boze geesten door hun nieuwsgierigheid in de buurt van enig hemels gezelschap komen, dan worden zij terstond angstig zodat zij zich de
martelingen herinneren waarin zij reeds enige malen zijn vervallen.
Daarom wagen zij het niet meer om dichterbij te komen. Dat zij dit niet wagen, is wat begrepen wordt in de innerlijke zin onder de verschrikking van God. Niet dat God hen verschrikt, want dat zou niet stroken met zijn aard, maar omdat zij zelf in boze en valse dingen zijn.
Dat zijn dus dingen die aan het goede en het ware tegengesteld zijn. En de valse en de boze dingen zelf maken dat zij, wanneer zij tot het goede en het ware naderen, angstig worden en zich aan een marteling onderworpen voelen. Het kan mensen ook vandaag overkomen dat zij in een verwarde toestand terecht komen. Dan zijn ze volgers van hun ego in plaats van Gods wil. En ze luisteren naar het briljante maar
verwrongen idee van het ego. Daarmee beveiligen zij zich voor wat ze zich niet langer herinneren en wat eigenlijk hun ware werkelijkheid is, maar in plaats waarvan ze nu in grote angst leven.
Maar als je oordeel-vrij bent kun je met juistheid oordelen. Er is een heel zekere manier om te begrijpen of een wonder van God komt of van de duivel. En dat is af te leiden uit wat de ziel hierbij ervaart. Want als het buitengewone gebeuren van God komt, stroomt er majestueuze vreugde en vrede in de ziel. Komt het echter van de
duivel, dan gaat dat gepaard met verwarring en leed. En ook van de woorden van God gaat vrede en vreugde uit, terwijl die van de duivel, via een duivelse geest of via een duivels mens gesproken, verwarring en leed veroorzaken. En ook van Gods nabijheid gaat vrede en vreugde uit, terwijl er van de nabijheid van boze geesten of slechte mensen leed en verwarring ontstaat. De hel is dus verschrikkelijk. Ze is niets
anders dan een ontzettende verschrikking, die niet te beschrijven is. En voor hem die het paradijs leert kennen geldt hetzelfde: ook dat is niet te beschrijven.
Wat dient er dan verstaan te worden onder ‘het zitten aan de rechterhand van God’? Dat verbeeldt de almacht van God door middel van zijn menselijke verschijning, die hij heeft aangenomen, want door middel daarvan heeft hij de verlossing volbracht. Dat wil zeggen, de hel onderworpen en een nieuwe hemel geschapen. Dit wordt verstaan
onder het zitten aan de rechterhand. Het wordt bevestigd in het bijbelwoord, waarin door de rechterhand de macht wordt aangeduid.
Het werd Emanuel Swedenborg gegeven ontzagwekkende dingen te horen en te zien, die in het andere leven zijn of zich afspelen, en die nooit tot méér kennis van enig mens hebben geleid, noch dat zij ooit in zijn gedachten zijn opgekomen. Het werd Emanuel Swedenborg door de goddelijke barmhartigheid van de Heer gegeven, de innerlijke zin van bijbelwoorden te weten, en de diepste verborgenheden, die daarin begrepen zijn, en die nooit eerder in de gedachten van enig mens zijn opgekomen, noch er ooit in kunnen oprijzen, tenzij hij weet hoe het met de dingen in het andere leven gesteld is. Want het merendeel van de verborgenheden die in de innerlijke zin van het bijbelwoord liggen, betreft deze dingen, die daarin vermeld zijn. Zo was het hem vergund, deze verborgenheden te onthullen, die hij verscheidene jaren achtereen, gehoord en gezien heeft.
De kennis van de innerlijke zin geeft ons de mogelijkheid om onze droom van de afscheiding van God, die we aan Adam te danken hebben, te laten vervagen en te doen verdwijnen. Want iedereen kan zelf beginnen de niet bestaande kloof te zien zonder het zelfgemaakte speelgoed van de verschrikking. Meer wordt niet gevraagd. Wees blij dat verlossing zo weinig vraagt, en dat is heus niet zo veel. In werkelijkheid vraagt ze niets. En zelfs in onze illusies vraagt ze alleen dat vergeving de plaats inneemt van angst. Dit is de enige regel voor een gelukkige leven.

Het is tevens een genoegen u te mogen informeren over de nieuwste
publicatie getiteld: “Ontwaken uit de dood” door Emanuel Swedenborg.
Inleiding: Bijna-dood-ervaringen in het licht van Swedenborgs getuigenis, door Kenneth Ring. Met een biografische schets door Peter van Balen.
Uitgave: Swedenborg Boekhuis.
Vertaler: Henk Weevers | Illustrator: Ton Gravelijn | Redactie: Guus
Janssens | Druk: Koninklijke drukkerij Em. de Jong.
Gebonden | harde omslag | met leeslint | 13 illustraties in kleur | aantal
bladzijden: 181 | formaat: 14 x 21,5 cm.
Prijs: € 18,00 per post naar ieder adres (verzendkosten en btw
inbegrepen).
Indien u meerdere exemplaren bestelt ontvangt u korting en bedraagt de prijs € 15,00 per exemplaar.
Bestellen kan per email via <bestel@swedenborg.nl>; of met het online
bestelformulier.
Tekst op de achter-omslag:
“Ontwaken uit de dood” door Emanuel Swedenborg
Met een inleiding door Dr. Kenneth Ring over: ˜Bijna-dood-ervaringen in het licht van Swedenborgs getuigenis”. Het werk 'Hemel en Hel', waarvan dit boek een selectie biedt, is het bekendste werk van Emanuel Swedenborg (1688-1772).
Het is niet moeilijk te begrijpen waarom. We zouden allemaal het mysterie van wat er na de lichamelijke dood met ons gebeurt willen oplossen. Gaan we door met leven? En als dat zo is, wat zullen onze ervaringen dan zijn? Swedenborg geeft ons een prachtig, gevoelig en geloofwaardig beeld van het leven na de dood. Hij toont aan dat de hemel en de hel niet zozeer plaatsen zijn maar eerder bewustzijnstoestanden. En we leren dat God niemand naar de hemel of de hel stuurt, maar dat we de volledige vrijheid hebben om te kiezen en het leven te scheppen dat we willen leiden.
In het licht van bijna-dood-ervaringen, zijn er letterlijk miljoenen mensen over de hele wereld die vergelijkbare ervaringen hebben gehad en datgene gezien hebben wat Swedenborg zag, hoewel niet zo indringend en langdurig, en zij hebben wezenlijk dezelfde conclusies getrokken als hij. (Kenneth Ring)
Dit boek is werkelijk een pareltje in de boekenkast, niet alleen vanwege de mooie illustraties en de degelijke vormgeving, maar vooral vanwege de buitengewone inhoud. Het biedt de lezer geheel nieuwe inzichten over het doel en de zin van ons bestaan. Men kan er antwoorden en troost in vinden rond vragen over leven en dood.
Een inspirerend boek en een prachtig geschenk.
SWEDENBORG BOEKHUIS
Postbus 19 5110 AA Baarle Nassau NL
Telefoon (+31) 06 1237 9252 < i n f o @ s w e d e n b o r g . n l >
<www.swedenborg.nl> IBAN: NL63 INGB 0001009141