Zuidholland

VVP

Nieuwsbrief dec.2018

Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland

N.Vreugdenhil
Naaldwijkseweg 30a
2691 RH ’s-Gravenzande                           
Tel. 06 – 22.61.60.34

                                                                      NIEUWSBRIEF

Geachte geloofsgenoten,                                                                              December 2018

De vorige Nieuwsbrief is tot mijn grote schrik al weer van december 2017.
Hoe snel gaat de tijd wanneer je gestopt bent met je werkzame leven, actief bent in Kerk-
en Verenigingswerk, wanneer je thuis een taak hebt als mantelzorger en wanneer nieuwe kleinkinderen worden geboren. Laat het allemaal een Zegen zijn.
Allereerst nog een dankwoord aan de VVP Naaldwijk voor de keurig verzorgde
Provinciale Ontmoetingszondag op 26 augustus j.l. !
Een groep van ruim honderd aanwezigen kon kiezen uit een bezoek aan de Druiventuin
in Monster of een vaartocht vanuit Hoek van Holland door de Rotterdamse haven.
Op de Maasvlakte werden zeehonden gespot !
We zijn verheugd mw. ds. Martine Wassenaar (onder voorbehoud) als nieuw bestuurslid
te mogen verwelkomen. Martine heeft  na een dienstverband van bijna 6 jaar afscheid genomen van de Vrijzinnig Protestantse  Geloofsgemeenschap Boskoop.
Per 1 januari 2018 heeft zij een beroep aangenomen bij de Vrijzinnige PKN gemeente
Open Pastoraat te Gorinchem. Welkom in ons bestuur !
 
Verder hebben Peter Boogert en ik een gesprek gehad met een kandidaat penningmeester
maar deze heeft om persoonlijke redenen afgezien van de functie.
We zijn dus nog steeds op zoek naar een penningmeester !

Op 12 oktober j.l. zijn we met een kleine groep predikanten bij elkaar geweest in de Oude Kerk te Naaldwijk om te brainstormen over een vervolg aan de gesprekken die Ellen Verheul en Peter Boogert met de afdelingen hebben gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn diverse  ideeën voorgedragen. In mei  2019 willen we met alle Verenigingen en aangesloten Colleges wederom bij elkaar komen om hier invulling aan te geven. Het thema zal zijn “Wat zijn onze ervaringen met Vrijzinnigheid en hoe is het om Vrijzinnig genoemd te worden ? ” U ontvangt hierover tijdig een uitnodiging met meer informatie.

De Landelijke VVP biedt voor 2019 een aantal cursussen aan. Er is vanuit diverse richtingen in ZH belangstelling voor een cursus “Pastoraat en Pastorale gesprekken” voor Kerkenraadsleden, HVD, bezoekdames, etc. 
Ook dit gaan we regelen in het voorjaar van 2019. U hoort er meer van.
Verder zijn er gesprekken gaande met Vrijzinnig Perspectief omtrent een mogelijk breder vervolg aan de succesvolle “Elzasreizen” vanuit de Uniekerk uit ’s-Gravenzande.
 

Open brief aan de Nederlandse samenleving

Wij, predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk Nederland (PKN), willen met deze open brief een krachtig, positief signaal geven. Wij willen uitspreken dat wij staan voor een inclusieve kerk, die geen onderscheid maakt tussen verschillende relatievormen.

De aanleiding voor deze open brief is het besluit, dat de synode van de PKN op 15 november 2018 nam, om het onderscheid tussen het huwelijk van man en vrouw en andere levensverbintenissen te handhaven. 

Wij betreuren het, dat voorstellen om de kerkorde op dit punt te wijzigen zijn weggestemd, uit angst voor onrust en verdeeldheid binnen de kerk. Wel is er in een toegevoegde tekst uitgesproken, ‘dat de kerkorde in deze bepalingen geen waardeoordeel geeft over de seksuele geaardheid van haar leden noch over hun persoonlijke keuzes als het gaat om het huwelijk of andere levensverbintenissen.’

Echter, door het besluit zoals dit nu is genomen, zou de indruk kunnen ontstaan, dat de PKN als geheel onderscheid blijft maken tussen homo’s en hetero’s, tussen het huwelijk tussen man en vrouw en dat tussen twee mannen of twee vrouwen.

Die indruk is onjuist. Velen binnen de PKN betreuren dit besluit, omdat wij staan voor een open kerk waarin iedereen welkom is, waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende relatievormen. Een kerk waarin de liefde voluit, veelkleurig gevierd mag worden, waarin mensen zich uitgesproken gezegend mogen weten met elkaar. Waarin Doop, Avondmaal en kerkelijke ambten open staan voor iedereen.

Wij vinden het belangrijk dat dit geluid ook gehoord wordt. Daarom deze open brief, waarin wij een positief geluid willen laten horen: welkom in onze kerk!

Rest mij mede namens het bestuur van de VVP Zuid Holland u goede feestdagen en een gezond 2019 toe te wensen.

Nico Vreugdenhil